Histeroskopinin jinekolojik problemleri öngörmedeki etkinliği, retrospektif analiz

Amaç: Bu araştırmanın amacı ardışık kültür ortamı ile kesintisiz tek basamaklı kültür ortamının erken dönemde embriyo kaliteleri üzerine olan etkilerini araştırarak, farklı kültür ortamlarında geliştirilmiş embriyoların olası implantasyon potansiyellerini incelemektir.Gereç ve yöntem: Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ameliyathanesinde 1 Ocak 2013 - 1 Ocak 2015 tarihleri arasında farklı endikasyonlarla H/S uygulanmış 155 hasta retrospektif olarak incelendi. Transvajinal ultrasonografi (TVUSG) ve histerosalpingografi (HSG) ile preoperatif olarak konulmuş tanıları ile H/S operasyonu sırasında yapılan video kayıt gözlemleri ve postoperatif histopatolojik değerlendirme sonuçları karşılaştırıldı. Tüm veriler SPSS 17.0 (Chicago, IL, ABD) istatistik paket programı kullanılarak analiz edildi.Bulgular: Çalışmaya 18 ile 60 yaş arası (ortanca 33) toplam 155 hasta alındı. Preoperatif ön-tanı olarak 8 hastada endometrial kalınlık artışı, 32 hastada endometrial polip, 14 hastada menometroraji, 10 hastada submukoz myom, 5 hastada asherman olduğu düşünülmüştü. 73 hastaya infertilite ve 13 hastaya kayıp ria (rahim içi araç) nedeni ile H/S yapılmıştı. Peroperatif 13 infertil hastaya septum rezeksiyonu yapılmış, 13 kayıp ria çekilmiş, 5 adezyolizis yapılmıştı. Postoperatif histopatoloji sonuçlarına göre 5 basit atipisiz endometrial hiperplazili hasta, 38 endometrial polipli hasta, 7 submukoz myomlu hasta ve 1 plesantal restli hasta bulunmuştu. TVUSG'nin endometrial polipleri predikte etmede sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla; %63.1, %93.1, %75 ve %88.6 olarak saptandı. Testin geçerliliği %85.8 olarak hesaplandı. Sonuç: Tranvajinal ultrasonografi endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde oldukca bilgi verici bir enstüruman olmasına rağmen, kesin patolojiyi belirlemede yeterli olmamaktadır. Histeroskopi eşliğinde biyopsi endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde altın standardı oluşturmaktadır. Benzer şekilde, infertil hasta grubunda HSG yer kaplayıcı lezyon varlığını göstermekle birlikte, uterin septum dışında lezyonun natürünü belirlemede yetersiz kalmaktadır.

Effectiveness of hysteroscopy in assessment of gynecologic problems, retrospective analysis

Purpose: We aimed to evaluate the effectiveness of hysteroscopy (H/S) in the assessment of gynaecological problems by comparing preoperative indications with postoperative outcomes of patients undergoing H/S.Materials and methods: : A total of 155 patients who admitted to Pamukkale University, Obstetrics and Gynecology clinic and underwent hysteroscopy with different indications between 1 January 2013 and 1 January 2015 were evaluated retrospectively. Transvaginal ultrasound (TVUSG) and hysterosalpingography (HSG) findings used in preoperative diagnosis were compared with observations in the video recordings obtained during H/S operation and postoperative histopathological examination results. The data was analyzed with SPSS 17.0 software (statistical package for social sciences, Chicago, IL). Results: A total of 155 patients with a median age of 33 were evaluated retrospectively. Increased endometrial thickness was diagnosed in 8 patients, endometrial polyp in 32 patients, menometrorhagia in 14 patients, submucosal myoma in 10 patients, and asherman in 5 patients. Hysteroscopy was performed in 73 patients with infertility, and intrauterine septum resection was performed in 13 of them. Lost intrauterine device (IUD) was removed in 13 patients and adhesiolysis was performed in 5. According to postoperative histopathology reports; 5 patients with simple endometrial hyperplasia without atypia, 38 patients with endometrial polyp, 7 patients with submucosal myoma and 1 patient with placental rest were detected, results were normal in 9 patients. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and the accuracy for prediction of endometrial polyps with TVUSG in were calculated as; %63.1, %93.1, %75, %88.6 and %%85.8 respectively.Conclusion: Although TVUSG is very informative instrument in the evaluation of endometrial pathologies, it cannot be discriminatory in determining nature of the pathologies. Hysteroscopy guided endometrial biopsy is the gold standard for the evaluation of endometrial pathologies. Similarly, HSG seems to be very effective in detecting space occupying lesions of the endometrium in infertile patient population, but it may not give enough information about the nature of the mass except uterine septum.

Kaynakça

1. Varasteh NN, Neuwirth RS, Levin B, Keltz MD. Pregnancy rates after hysteroscopic polypectomy and myomectomy in infertile women. Obstet Gynecol 1999;94:168-171.

2. Feng LM, Wang WJ, Zhang HX, Zhu YZ. Clinical Study of Hysteroscopic Surgery for endometrial polyps. Zhongua Fu Chon Ke Ka Zhai 2003;38:611-613.

3. Preutthipan S, Herabutya Y. Hysteroscopic polypectomy in 240 premenopausal and postmenopausal women. Fertil Steril 2005;83:705-709.

4. Godoy CE Jr, Antunes A Jr, Morais SS, Pinto-Neto AM, Costa-Paiva L. Accuracy of sonography and hysteroscopy in the diagnosis of premalignant and malignant polyps in postmenopausal women. Rev Bras Ginecol Obstet 2013;35:243-248.

5. Loverro G, Nappi L, Vicino M, Carriero C, Vimercati A, Selvaggi L. Uterine cavity ssessment in infertile women: comparison of transvaginal sonography and hysteroscopy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001;100:67-71.

6. Soares SR, Barbosa dos Reis MM, Camargos AF. Diagnostic accuracy of sonohysterography, transvaginal sonography, and hysterosalpingography in patients with uterine cavity diseases. Fertil Steril 2000;73:406-411.

7. Niknejadi M, Haghighi H, Ahmadi F, et al. Diagnostic accuracy of transvaginal sonography in the detection of uterine abnormalities in infertile women. Iran J Radiol 2012;9:139-144.

8. Epstein E, Ramirez A, Skoog L, Valentin L. Transvaginal sonography, saline contrast sonohysterography and hysteroscopy for the investigation of women with postmenopausal bleeding and endometrium > 5 mm. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;18:157-162.

9. Verrotti C, Benassi G, Caforio E, Nardelli GB. Targeted and tailored diagnostic strategies in women with perimenopausal bleeding: advantages of the sonohysterographic approach. Acta Biomed 2008;79:133-136.

10. Breijer MC, van Hanegem N, Visser NC, et al. Does probability guided hysteroscopy reduce costs in women investigated for postmenopausal bleeding? Scientific World Journal 2015;2015:605312.

11. Loiacono RM, Trojano G, Del Gaudio N et al. Hysteroscopy as a valid tool for endometrial pathology in patients with postmenopausal bleeding or asymptomatic patients with a thickened endometrium: hysteroscopic and histological results. Gynecol Obstet Invest 2015;79:210-216.

12. Preutthipan S, Linasmita V. A prospective comparative study between hysterosalpingography and hysteroscopy in the detection of intrauterine pathology in patients with infertility. J Obstet Gynaecol Res 2003;29:33-37.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

488 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Organize sanayi bölgesine açılan sigara bırakma polikliniği çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi

Emel DİKBAŞ, NURGÜL BOZKURT, Veli KILINÇARSLAN, Ali İhsan BOZKURT

Histeroskopinin jinekolojik problemleri öngörmedeki etkinliği, retrospektif analiz

BANUHAN ŞAHİN, Ömer DEMİRTAŞ, AYSUN BAY KARABULUT, Erkan ALATAŞ, İbrahim Veysel FENKÇİ, Ömer Tolga GÜLER, Serap Aynur SİMAVLI, Özer ÖZTEKİN, Buğra ŞAHİN, Metin AKBULUT

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler

ÖZGÜR SEVİNÇ, Bekir BÜYÜKAKIN, Türker BEKAR, SÜLEYMAN UTKU UZUN

Over torsiyonunda manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Furkan UFUK, Duygu HEREK, Ömer DEMİRTAŞ

Tek port video yardımlı cerrahi ile komplet rezeke edilmiş atipik yerleşimli timoma olgusu

ÜMİT AYDOĞMUŞ, ERHAN UĞURLU, Figen TÜRK, Gökhan YUNCU

Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme

FİLİZ KABU HERGÜL, MERYEM YAVUZ VAN GİERSBERGEN

Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi

Merve GÜRSES, ÖZMERT MUHAMMET ALİ ÖZDEMİR, HACER ERGİN, Kazım KÜÇÜKTAŞÇI, Turgut ÜREY

Perkütan nefrolitotomi pozisyonu tercihinde dikkat edilmesi gereken özel bir durum: Megakolon

Cihan TOKTAŞ, Ali Ersin ZÜMRÜTBAŞ, Yusuf ÖZLÜLERDEN, Aykut BAŞER, Ömer Levent TUNCAY

Bukkal mukoza yerleşimli lenfanjiyoma sirkumskriptumu bir çocuk

EMİNE TUĞBA ALATAŞ, Hilal Semra CELEBİ, Gürsoy DOĞAN, Asude KARA POLAT

Lichen planus on the bilateral palmar surfaces

Ragıp İsmail ENGİN, Erdal PALA, Ali KURT