Fen Eğitiminde Modelleme Temelinde Düzenlenen Kişiselleştirilmiş Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Başarıya Etkisi

Fen eğitiminde, öğrencilerin bireysel öğrenmelerinden sorumlu oldukları ve öğrenme sürecine aktif olarak katıldıkları stratejilere yer verilmelidir. Öğrencilerin bireysel öğrenmelerini destekleyecek ortamların oluşturulması, öğrenmenin bilişsel düzeyde anlamlı hale gelmesinde önemli rol oynayacaktır. Özellikle soyut olguların ve kavramların öğretilmesinde, modellemeye dayalı öğretimin kullanılmasıyla kavramsal öğrenme daha anlamlı hale getirilebilecektir. Modellemeye dayalı öğretimin harmanlanmış öğrenme ortamlarıyla birlikte kullanılmasıyla zaman ve mekân kısıtlamaları ortadan kaldırılabilecektir. Bu çalışmanın amacı, “Madde ve Isı” ünitesi için web destekli modelleme temelinde düzenlenmiş kişiselleştirilmiş harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin başarısı üzerindeki etkinliğini araştırmaktır. Araştırma, ortaokul 6. Sınıf (N=64) öğrencileri ile yürütülmüştür. Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desen kullanılmıştır. Başarı seviyeleri denk olan iki sınıf, rastgele olarak deney ve kontrol grubu şeklinde belirlenmiştir. Deney grubunda, modelleme temelinde oluşturulan web destekli materyaller öğrenciler tarafından kullanılmıştır. Kontrol grubunda ise kullanılmamıştır. Çalışmanın başında ve sonunda öğrencilere ön test/son test şeklinde güvenirlik katsayısı (KR-20) .94 olan başarı testi uygulanmıştır. Çalışmanın verilerinin analizinden, deney grubu öğrencileri lehine pozitif yönde anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan, modelleme temelinde düzenlenmiş harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrenci başarılarında olumlu bir etkisinin olduğu söylenebilir. Araştırmacılara, kişiselleştirilmiş harmanlanmış öğrenme ortamlarında modelleme temelinde etkinliklere yer vermeleri önerilmektedir.

Effect of Personalized Blended Learning Environments Arranged on the Basis of Modeling to Achievement in Science Education

In science education, students should be responsible for their individual learning and strategies that they are actively involved in in the learning process. Establishing environments to support individual learning of learners will play an important role in making the learner's cognitive level meaningful. Conceptual learning can be made more meaningful by using modeling-based teaching, especially when abstract phenomena and concepts are taught. By using modeling-based instruction in conjunction with blended learning environments, time and space constraints can be eliminated. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of the personalized blended learning environments, organized on the basis of web-based modeling for the "Matter and Heat" unit, on the success of the students. The study was conducted with 6th grade (N = 64) students in secondary school. In this study, semi-experimental research method was used as experimental research methods. The two classes of achievement levels were randomly assigned as experimental and control groups. In the experiment group, the web based materials and measurement tool created on the basis of the model were used by the students. Not used in the control group. At the beginning and at the end of the study, students were administered the achievement test with reliability coefficient (KR-20) .94 in the form of pre-test / post-test. From the analysis of the data of the study, a significant difference emerged in the positive direction in favor of the experimental group students. From these results, it can be said that the blended learning environments arranged on the basis of model have a positive effect on student achievement. Researchers are advised to include activities based on modeling in personalized blended learning environments.

Kaynakça

Dağ, F. (2011). Harmanlanmış (Karma) Öğrenme Ortamları ve Tasarımına İlişkin Öneriler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 73-97.

Diep, A. N., Zhu, C., Struyven, K., and Blieck, Y. (2017). Who or what contributes to student satisfaction in different blended learning modalities?. British Journal of Educational Technology, 48(2), 473-489.

Everett, S. A., Otto, C. A., and Luera, G. R. (2009). Preservice elementary teachers’ growth in knowledge of models in a science capstone course. International Journal of Science and Mathematics Education, 7(6), 1201-1225.

Fisher, J. F., and White, J. (2017). Takeaways from the 2016 Blended and Personalized Learning Conference. The Education Digest, 82(6), 42.

Göksu, İ., Özcan, K. V., Çakır, R., ve Göktaş, Y. (2014). Türkiye’de Öğretim Tasarımı Modelleriyle İlgili Yapılmış Çalışmalar. Ilkogretim Online, 13(2), 694‐709.

Kaynak Göster

APA Çetinkaya, M . (2017). Fen Eğitiminde Modelleme Temelinde Düzenlenen Kişiselleştirilmiş Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Başarıya Etkisi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 287-296 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/30252/327146