Osmanlı’nın Son Yüzyılında Samsun’da Vakıf Kuran Kadınlar

Vakıflar Osmanlı Devleti zamanında halkın bir çok ihtiyacını karşılamada önemli misyon yüklenmiş kurumlardır. Kadın erkek maddi durumu yerinde olan insanlar, Allah rızasını kazanmak için, hayatın her alanında vakıflar oluşturmuşlardır. Samsun Canik Sancağının merkezi konumunda ki Samsun’da Osmanlı Dev-letinin diğer bölgelerinde olduğu gibi, kadın’lar tarafından da çeşitli vakıflar oluşturulmuştur. Bunlardan ilki 16 eylül 1833 tarihli Ayşe Hanım bint-i Abdullah’a aittir. Sonuncusu ise Emine Hanım bint-i Bilal’e ait olan 18 Temmuz 1922 tarihli vakfiyedir. Bu tarihler arasında kadınlar tarafından Samsunda medreseden çeşmeye, cami aydınlatmasından tilavet vakıflarına kadar bir çok alanda vakıf oluşturularak, bunları halkın hizmetine sunmuş-turlar.
Anahtar Kelimeler:

Osmanlı, Samsun, kadın, vakıf

The women who established a foundation in Samsun in the last century of the Ottoman Empire

Foundations are crucial foundations that provide a number of needs of public in the Ottoman time.For God’s sake women or men whoever have a good financial situtation set up foundations in every living space. As in the other regions of the Ottoman Empire,in Samsun,which was the center of Canik District,various foundations were established by wom-en.The first of them,dated September 16th 1833,belongs to Ayşe Hanım bint-i Abdullah(Ms. Ayşe,Daughter of Abdullah).The last of them is the foundation certificate charter which is dated July 18th 1922 and belongs to Emine Hanım bint-i Bilal(Ms.Emine,Daughter of Bilal).Between those dates foundations in a number of areas vary from madrasah to fountain,from mosque lighting to chant foundations were established and put into public service by women in Samsun.

___

  • Ahmet Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesi, Os- manlı Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996.
  • Ziya Kazıcı, Osmanlı Vakıf Medeniyeti, Bilge Yayınevi, İstanbul, 2003.
  • Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, TTK yayınevi, Ankara 1994.
  • Bahaeddin Yediyıldız, XVIII. Yüzyılda Türkiye 'de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi, TTK yayınevi, Ankara 2003.
  • İsmail Kıvrım, “Osmanlı Döneminde Gümüşhane ve Çevresinde Kurulan Para Vakıfları”, History Studies, volume2/3, 2010.
  • Saadet Maydaer, Osmanlı Klasik Döneminde Kadınların Servet Edinme Yolları (Bursa Örneği), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: XV, sa- yı:2. ııı