Kur'an'da Ruh Sağlığı

Bu makale, Kur’an’ın psikolojik iyileştirici yönünü incelemektedir. Makale, Kur’an öğretisinin doğru bir şekilde anlaşıldığı ve günlük yaşama uygulandığı takdirde, insanların sadece fiziki sağlığına değil, aynı zamanda psikolojik sağlığına da önemli katkılar sunacağını öne sürmektedir. Bu bağlamda makale, inananlar için dünya hayatının bir sınav olduğunu, Allah’ın dünya hayatında herkese belli bir ömür tayin ettiğini, tüm yaratıkların rızkını garanti ettiğini, iyi ile kötünün izafi olduğunu ve Allah’ın en güçlü bir varlık ve inananların dostu olduğunu ortaya koymaktadır. Makale, eğer Müslümanlar bu şekilde inanıp, bu inançlarını günlük yaşamlarına uygularlarsa, büyük ölçüde ruh sağlıklarını ve manevi durumlarını koruyacaklarını iddia etmektedir.

Mental Health in the Qur’an

While modern life has brought many facilities for human being as a whole, it has also caused people many contemporary problems. Muslim people are also affected from economic, social and psychological problems of modern time. In fact, the Qur’an describes itself as a source of healing and mercy for believers. This article examines the psychological healing aspect of the Qur’an. It advocates that when the teaching of the Qur’an is evaluated and lived correctly in the daily life, it contributes not only to physical life but also to the mental health of people. In this context, it examines that the worldly life is a trial for believers, Allah gives a certain time for all living creatures in the world, Allah guarantees the food for all creatures, good and bad is relative, and Allah is the most powerful, helps Muslims and is the lover (friend) of all believers. It concludes that when Muslims believe in this way and apply these beliefs into their daily lives, they protect their mental health and spiritual wellbeing.

___

  • Gürel, Ramazan, Din Eğitimi Açısından Kur’an’da Hz. İbrahim, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
  • Koenig, H. G., ‚Religion, Spirituality, and Medicine: Research Findings and Imp- lications for Clinical Practice. Southern medical journal. 97 (12), 2004, ss. 1194-1200.
  • Köylü, Mustafa, ‚Ruh Sağlığı ve Din: Batı Toplumu Açısından Bir Değerlendir- me.‛ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 23, (2007), ss. 65-92.
  • Köylü, Mustafa, ‚Ruh ve Beden Sağlığı Üzerine Yapılan Araştırmaların Bir Değer- lendirmesi,‛ OMU İlahiyat Fak. Dergisi, sayı 28, 2010, ss. 5-36.
  • Merter, Mustafa, Dokuz Yüz Katlı İnsan, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 6. Baskı, 2008.
  • Özsoy, Ömer ve Güler, İlhami, Konularına Göre Kur’an, Ankara: Fecr Yayınları, 2006. ııı