Kur'ân'ı Kur'ân ile Anlama

“Kur’ân’ı Kur’ân ile Anlama” başlığını taşıyan bu çalışmada Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirini sakıncalı bulan yaklaşımların haklı olup olmadığı değerlendirilecek. Âlimlerin bu konudaki genel temayülü ele alınacak. Ayrıca bu çalışma müfessirlerin uygulamalarından hareketle Kur’ân’ı kendi bütünlüğünde anlamaya yönelik bir yöntem sunmaya çalışacaktır.

Interpreting Quran by Quran itself

This study entitled “İnterpreting Quran by Quran İtself” and will evaluate whether approaches is right that accept Commentary of the Qur'an with Qur'an is objectionable. General tendency among the scholars on this issue will be discussed. Furthermore, with movement from the fact that scholars applying the method, this study will try to provide a method to understand the Quran in its entirety.

___

 • Albayrak, Halis, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yayınları, İstanbul 1998.
 • Aripov, Niyazali, Tefsiri Kebirde Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsir (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005.
 • Atmaca, Gökhan, Hz. Ömer’in Kur’an Anlayışı ve Tefsir İlmine Katkıları, Rağbet Yayınları, İstanbul 2011.
 • Baljon, J.M.S., Kur’ân Yorumunda Çağdaş Yönelişler, Fecr Yayınları, Ankara 1994.
 • Bayar, Fatih, Taberî’nin Tefsir Metodolojisi (Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2008.
 • el-Beydâvî, Nasıruddin Abdullah b. Ömer, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Der- saadet Basım ve Dağıtım, İstanbul t.s.
 • Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü, DV Yayınları, Ankara 1993.
 • Çantay, Hasan Basri, Kur’an’ı Hakîm ve Meâli Kerim, İslam Mecmuası, İstanbul 1984.
 • Gümüş, Sadreddin, Kur’ân Tefsirinin Kaynakları, Kayıhan Yayınları, İstanbul1990.
 • İbn Kesîr, İsmail, Hadislerle Kur’ân’ı Kerîm Tefsiri, çev.Bekir Karlığa, Bedrettin Çetiner, Çağrı Yayınları, İstanbul 1984.
 • İbn Teymiyye, Mukaddime fî Usûli’t-Tefsîr, tahk. Adnan Zarzur, Dimeşk 1972.
 • İslamoğlu, Mustafa, Üç Muhammed-İki Tasavvur Bir Gerçek, Düşün Yayınları, İs- tanbul 2008.
 • İzutsu, Toshihiko, Kur’ân’da Allah ve İnsan, çev.Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Neş- riyat, İstanbul t.s. , Kur’ân’da Allah ve İnsan, çev.Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstan- bul t.y.
 • Karataş, Ali, Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ında Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsir, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2010. Küçükkalay, Hüseyin, Abdullah İbn Mes’ûd ve Tefsir İlimdeki Yeri, http://www.darulkitap.com/oku/kuran/v2/imesudvetefsir/ (17.06.2011.)
 • Mâtürîdî, Ebû Mansûr İmam, Te’vîlâtü’l-Kurân, Mizan Yayınları, İstanbul 2005- 2011.
 • Mukatil bin Süleyman, el-Eşbah ve’n-Nazâir, http://www.darulkitap.com/oku/ kuran/kuranterimlersozlugu/ (17.06.2011.)
 • Öztürk, Mustafa, “Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri: Bir Mahiyet Soruşturması”, ÇÜİFD, 2008, c.8, sayı.2, ss.2-21. ,Tefsir Tarihi Araştırmaları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2005.
 • Serinsu, Ahmet Nedim, Kur’ân’ın Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzul’ün Rolü, Şule Ya- yınları, İstanbul 1994.
 • es-Süyûtî, Celâlüd’dîn Abdurrahmân, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Kahraman Yayın- ları, İstanbul 1978.
 • et-Taberî, Ebu Cafer Muhammed ibn Cerir, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, tahk. Abdullah bin Abdu’l-Muhsin et-Türkiyyü, Kahire 2001.
 • Ünver, Mustafa, Kur’ân’ı Anlamada Siyakın Rolü, Sidre Yayınları, Ankara 1996.
 • Vargeloğlu, Abdullah, Muhammed b. Abdulmelik ed-Deylemî ve Tefsirdeki Metodu (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti- tüsü, Ankara 2008.
 • Yazır, Elmalılı M.Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Çelik –Şura Yayınları, İstanbul 1993.
 • Yıldırım, Suat, Peygamberimizin Kuranı Tefsiri, Kayıhan Yayınları, http://www. darulkitap.com/oku/kuran/v2/peygamberimizin-kurani-tefsiri/index.htm 18.06.2010.
 • ez-Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed bin Abdullah, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, tahk. Yûsuf Abdurrahman el-Mera’şelî vd., Beyrut 1994.
 • Zülaloğlu, Fevzi, Temel Kaynağımız Kur’an, Ekin Yayınları, http://www.darulkitap. com/oku/kuran/v2/temel-kaynagimiz-kuran/index.htm (17.06.2011.) ııı