Hz. Peygamber’in Cebrail’i Görmesi Olayının Allah’ı Gördüğü İddialarına Dönüştürülmesi

Kur’ân-ı Kerîm Tekvîr ve Necm sûrelerinde iki kez Hz. Muhammed’in Cebrail’i gördüğünden bahseder. Ancak bu olay daha sonradan Allah’ı gördüğü iddialarına dönüştürülmüştür. Özellikle mi’râc anlatılarına ait rivayetlerde dillendirilen bu iddia, hiçbir ilgisi yokken Necm sûresindeki âyetlerle ilişkilendirilmiştir. Oysa Kur’ân, peygamber bile olsa bir beşerin Allah’ı göremeyeceğini çok açık bir şekilde vurgular. Üstelik Necm sûresinde Hz. Muhammed’in Allah’ı değil Cebrail’i gördüğünden bahsedilmektedir. Buna rağmen rivayetlerde dile getirilen bu iddia aynı sûresindeki âyetlere dayandırılmıştır. Bu makale Hz. Muhammed’in Allah’ı gördüğü iddialarının ne derece gerçekçi olduğunu veya vahiyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği konusunu irdelemektedir.

The Changing of claiming of Muhammad’s seeing Archangel Gabriel to the seeing of Allah

The Qur’an talks about that Muhammad saw Archangel Gabriel twice in the chapters of Takwir and Necm. However, this event was later changed t o the claim that the Prophet saw Allah instead of Gabriel. In particular, this event is connected with the event of Muhammad’s ascension, whereas there is not any relationship between the ascension and the verses in the chapter of Necm. Moreover, as in the example of Moses, the Qur’an focuses that any human being including prophets cannot see Allah directly. In fact, it is stated in the chapter of Necm that the Prophet Muhammad did not see Al-lah but Archangel Gabriel. This article examines whether the Prophet Mu-hammad saw Allah or not based on the related verses in the Qur’an.

___

 • Abdürrezzâk (211/826), el-Musannef, nşr. Habîburrahmân el-Azâmî, Beyrut 1970.
 • Akdemir, Hikmet, ‘Taberî’ye Göre Ru’yetullah Meselesi’, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2002, sayı: III).
 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1990.
 • Aydemir, Abdullah, Tefsirde İsrailiyyat, Beyan yay., İstanbul 1992.
 • Baltacı, Burhan, ‘Yunus 10/26 Ayette Yer Alan ‘Ziyade’ Kelimesinin ‘Ruyetullah’ Olarak Anlaşılmasında Ehl-i Sünnet İnancının Etkisi’, Dinî Araştırmalar, (Cilt: 8, sayı: 24).
 • Bediuzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatından; Sözler, Envar Neşriyat, İstan- bul 1995.
 • Belhî, Ebû Ömer Muhammed b. Osman b. Ömer Nahvi Hanefi, el-Makaletü’l- kudsiyye elleti cerat beyne nebiyyina s.a.v. ve beyne rabbihi c.c. fi leyleti’l-mi’râc, Matbaatü’l-Hayriyye, Kahire 1321.
 • Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali (384/452), Delâilu’n-nübüvve li’l- Beyhakî, tahk. A. Muhammed Osman, 1. Baskı, Dâru’n-nasru’t-tıbâe, Medi- ne 1969/1389.
 • Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (256/870), es-Sahîh, İstanbul 1992.
 • Çakır, Mehmet, Kur’an-ı Kerim ve Türkçesi, Ankara, t.y.
 • Çiçek, Yakup, ‘Kur’an’da İsra ve Mi’râc’, Mi’râc Sempozyumu; Sempozyum Bildirile- ri (17. Aralık 1995-Eskişehir), Seha Neşriyat, İstanbul 1999.
 • Derveze, İzzet, Nüzul Sırasına Göre Kur’an Tefsiri, çev., Şaban Karataş, Ekin yay., İstanbul 1997.
 • Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, sadlş., İsmail Karaçam ve diğl., Feza Gazetecilik A. Ş., İstanbul, t.y.
 • Ezdî, Muhammed b. Abdillah (231/846), Târîhu futûhi’ş-Şâm, thk. Abdülmün’im Abdullah Âmir, Kahire 1970.
 • Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İstanbul 1993.
 • Hamidullah, Muhammed, Muhtasar Hadis Tarihi ve Hemmâm b. Munebbih ve Sahife- i Hemmâm ibn Münebbih, çev. Kemal Kuşçu, Bahar yay., İstanbul 1966.
 • Humeydî, Ebû Bekr Abdillah b. Zübery (219/834), Müsnedü’l-Humeydî, tahk. Habîb Rahman A’zâmî, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut t.y.
 • İbn Ali eş-Şâmî, Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Yusuf, el-İsrâ ve’l-mi’râc ev hulâsatü’l-fadli’l-fâik fî mi’râci hayri’l-halâik, Dâru İbn Hazm, Beyrut 2003/1424.
 • İbn Hanbel (241/855), Müsned, İstanbul 1992.
 • İbn Hişâm (218/833), es-Sîretü’n-nebeviyye, nşr., Muhammed Muhyiddîn Abdul- hamîd, Mısır 1963/1383.
 • İbn İshâk (151/768), Sîretu İbn İshâk, thk. Muhammed Hamidullah, Konya 1981/1401.
 • İbn Kesîr (774/1372), Hadislerle Kur’an-ı Kerîm Tefsîri, çev. Bekir Karlığa-Bedrettin Çetiner, Çağrı y.y., İstanbul 1991.
 • İbn Mübârek, Abdullah b. Mübârek (181/797), Kitâbü’z-zühd ve’r-rakâik, thk. Habi- burrahman el-A’zamî, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut t.y.
 • İbn Sa’d, Ebû Abdillah Muhammed (230/845), et-Tabakâtü’l-kübrâ, Dâru’s-Sadr, Beyrut, t.y.
 • İbn Seyyidi’n-Nâs, Muhammed b. Ebî Bekr (734/1334), Uyûnu’l-eser fî funûnu’l- meğâzî ve’ş-şemâil ve’s-siyer, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, t.y.
 • İbn Teymiyye, Sırat-ı Mustakim, çev. Cemal Güzel, Tevhid yay., İstanbul 1996.
 • İbnü’l-Cevzî (597/1201), Zâdü’l-mesîr fî ilmi’t-tefsîr, Beyrut 1987.
 • Koçyiğit, Talat, Kur’ân ve Hadis’te Ru’yet Meselesi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1974.
 • Köksal, M. Âsım, Mi’râc Gecesi, Diyanet İşleri Reisliği Yay., Ankara 1955.
 • Kurtubî, İmam (671/1273), el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, çev. M. Beşir Eryarsoy, Buruc yay., İstanbul 2003.
 • Mâlik b. Enes (179/795), el-Muvatta’, çev. Ahmet M. Büyükçınar vd., İstanbul 1982.
 • Mollaibrahimoğlu, Süleyman, Mi’râc Gerçeği, İstanbul 1991.
 • Müslim (261/875), es-Sahîh, thk. Muhammed Fuad Abdulbaki, İstanbul 1992.
 • Nesâî, Ahmed b. Şuayb Ebû Abdurrahman (303/924), es-Sünen, İstanbul 1992.
 • Okuyan, Mehmet, Kısa Sûrelerin Tefsiri (III-IV), Düşün Yayıncılık, İstanbul 2010.
 • Öztürk, Levent, İslâm Toplumunda Hıristiyanlar, İz Yay., İstanbul 1998.
 • Öztürk, Mustafa, Kur’an-ı Kerim Meali; Anlam ve yorum merkezli çeviri, Düşün ya- yıncılık, İstanbul 2011.
 • Râzî, Fahruddin (606/1210), Tefsîr-i Kebîr; mefâtîhu’l-ğayb, çev. Suat Yıldırım ve diğl., Akçağ, Ankara 1995.
 • Rebi’ b. Habîb b. Omer el-Ezdî (180/796), el-Câmi’u’s-sahîh müsnedu İmâm er-Rebî’ b. Habîb, thk. Muhammed b. İdrîs-Aşur b. Yûsuf, Dâru’l-hikme, Beyrut 1415.
 • Şibli, İmam (769/1367), Peygamberimizin Ruhani Hayatı ve Mucizeleri, çev. Ahmet Karataş, Timaş Yay., İstanbul 2003.
 • Taberî (310/992), Cami’u’l-beyân ‘an te’vili âyi’l-Kur’ân, Mısır 1968/1388.
 • Taberî, Târîhu’l-umem ve’l-mulûk, Beyrut, t.y.
 • Tayâlisî, Süleyman b. Dâvud el-Cârud, Müsnedü Ebî Dâvud et-Tayâlisî, thk. Mu- hammed b. Abdulmuhsin, Hicruttıbae ve’n-neşr, Birinci baskı, Basım yeri yok 1419/1999.
 • Tirmizî, Muhammed b. İsa (279/892), es-Sünen, İstanbul 1992.
 • Vajda, George, ‘Bazı Şiî-İsnâ-aşeriyye Yazarlarına Göre Allah’ın Görülmesi (Ru’yetullah) Meselesi’, çev. Sabri Hizmetli, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa- kültesi Dergisi, (cilt: XXV).
 • Yavuz, Salih Sabri, İsrâ ve Mirac, Pınar yay., İstanbul 2011.
 • Yeşilyurt, Temel, Tanrının Aşkınlığı Bağlamında Ru’yetullah Sorunu, Malatya 2001. ııı