Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education

Öz Dil eğitiminde kullanılan bilimsel terminolojiyi sınıflandırmayı amaçlayan bu çalışma, iki bölümden meydana gelmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde, terim ve terminoloji konuları ele alınmıştır. Bu bağlamda, terimlerin genel özellikleri ve alan eğitiminde terminoloji kullanımının olumlu etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde, dil eğitimiyle doğrudan ve dolaylı ilgisi olan terimlerin kaynakları tespit edilmiştir. Dil eğitimiyle doğrudan ilgisi olan terimler, okuma eğitimi, yazma eğitimi, konuşma eğitimi, dinleme eğitimi, kelime hazinesi araştırmaları, ilkokuma ve yazma öğretimi alanlarından tespit edilmiştir. Disiplinler arası nitelik taşıyan terimler; iletişim, göstergebilim, beyin ve bellek araştırmaları, ölçme ve değerlendirme, bilgi felsefesi, gelişim ve öğrenme psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri, metindilbilim, edebiyat, dil bilgisi ve dilbilimi alanlarından tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında, dil eğitimiyle doğrudan ilgili alanlardan tespit edilen terim sayısı 182’dir. Bu kategoride en fazla terime sahip olan çalışma alanı, konuşma eğitimidir. Çalışma kapsamında, yardımcı alanlardan derlenen terim sayısı 295’tir. Bu kategoride en fazla terim, Öğretim İlke Yöntemleri ile Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi alanlarını birleştiren Genel Kavramlar (76) başlığı altında tespit edilmiştir.  Literatürdeki terim kategorileri ve dağılım oranları göz önüne alındığında, dil eğitimi alanının disiplinler arası bir çalışma alanı olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Akyol, H. (2007). İlköğretimde Türkçe Öğretimi (Edt. Hayati Akyol-Ahmet Kırkkılıç). “Görsel Okuma ve Yazma”, Ankara: Pegem Akademi.

Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (1998). Beden Dili. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çüçen, K. (2001). Bilgi Felsefesi. Bursa: Asa Yayınları.

Demirci, K. (2013). Türkoloji İçin Dilbilim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dizdaroğlu, H. (1988). “Terimler Üzerine” Dil Yazıları I, Ankara: TTK Basımevi.

Duman, B. (2015). Neden Beyin Temelli Öğrenme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Durak, M. (2005). Terimden Anlama Dilbilim Yazıları. İstanbul: Multılıngual Yayınları.

Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

Guiraud, P. (1999). Göstergebilim. İstanbul: İmge Kitabevi.

Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınevi.

Güzel, A. (2010). “Türkçe Eğitimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Ana Bilim Dalları”. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (Türkçe Öğretimi Özel Sayısı). Sayı:27, 371-383.

İmer, K.-Kocaman, A.-Özsoy, S. (2011). Dilbilim Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Kasten, W. – Yıldırım, K. (2013). Okuma ve Yazma Eğitimi: Tek Başıma Öğrenemem ki!. Ankara: Pegem Akademi.

Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Korkmaz, Z. (2007). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Köksal, A. (2003). Dil İle Ekin. İstanbul: Toroslu Yayınevi.

MEB (2005). İlköğretim 1-5. Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi.

Onan, B. (2013). Dil Eğitiminin Temel Kavramları. Ankara: Nobel Yayınevi.

Onan, B. (2015). “Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması.” Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 91-110.

Pilav, S. (2008). “Terim Sorunu ve Eğitim Öğretimde Terimlerin Yeri ve Önemi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:16, No:1. 267-276.

Rifat, M. (1998). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları I. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Saussure, F. (2001). Genel Dilbilim Dersleri (Çev: Berke Vardar), İstanbul: Multılıngual Yayınları.

Senemoğlu, N. (2007).Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık.

TDK (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Toklu, O. (2003). Dilbilime Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.

Vardar, B. (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Yayınevi.

Zülfikâr, H. (1991). Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed259957, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education}, key = {cite}, author = {Onan, Bilginer} }
APA Onan, B . (2016). Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (34) , 0-0 .
MLA Onan, B . "Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 0-0 <
Chicago Onan, B . "Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education AU - Bilginer Onan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 34 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education %A Bilginer Onan %T Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 34 %R %U
ISNAD Onan, Bilginer . "Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 34 (Haziran 2016): 0-0 .
AMA Onan B . Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(34): 0-0.
Vancouver Onan B . Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(34): 0-0.
IEEE B. Onan , "Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 13, sayı. 34, ss. 0-0, Haz. 2016
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

6.2b 3.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İlkokul ve Ortaokulda Yazı Tercihi: Öğrenci ve Öğretmenler Hangi Yazı Türünü Kullanıyor? / The Preference of Handwriting in primary and Secondary School: Which Handwriting Type Do the Students and Teachers Prefer?

Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR, Demet ŞAHİN

ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ, GENEL ÖZ YETERLİK VE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Fatih KEZER, Üzeyir OĞURLU, Osman Nejat AKFIRAT

Öğretmen Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının “Her Yerde Her Zaman” Eğitim İçin Mobil İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Dair Görüşleri / Prospective Teachers’ and Instructors’ Opinion on Mobile Communication Technology Use for “Anywhere Any Time Lear

Volkan Lütfi PAN, Cenk AKAY

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeyleri ile Teknolojiye Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Analysis of Relationship Between Computer Competencies and Perceptions of Pre-Service Teachers Toward

Şenol SAYGINER

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sorumlulukların Öğrenen Özerkliği Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluating the Responsibilities of Students and Lecturers in Teaching Turkish as a Foreign Language in the Context of Learner Autonomy

Cengiz ALYILMAZ, Nurşat BİÇER

Katılımlı Kentsel Dönüşüm Projelerinde Mahalle Derneklerinin Rolü: İzmir Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Örneği / Role of Neighborhood Association in Participatory Urban Regeneration Projects: Izmir Karabaglar Urban Regeneration Claim See

Mehmet AKALIN

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinde Dinleme Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Becerilerine Etkisi / The Effect of Teaching Listening Strategies to Listening Comprehension Skills in Ninth Grade Students

Aziz KILINÇ, Harun KESKİN, Turgay YALANIZ

Ortaöğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Özerklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / The Relation Between Value Tendency and Autonomy Levels of High School Students

Çiğdem SESLİ, Semra DEMİR BAŞARAN

10. YÜZYIL İSLAM COĞRAFYACILARINA GÖRE AZERBAYCAN’DA COĞRAFÎ, İDARÎ VE İKTİSADÎ DURUM

Bayram Arif KÖSE

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto

Şeyda ÖZCAN, Hamide Merve ALTIPARMAK