BATI BALKANLARA GİRİŞ ŞEKLİ: ARNAVUTLUK VE KOSOVA PAZARLARINDA BİR UYGULAMA

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Batı Balkanlar arasındaki ticaret ilişkilerinin özelliklerini anlamak ve Türkiye ile Batı Balkan ülkeleri arasında en çok tercih edilen giriş şekillerini tespit etmektir. Çalışmada incelenen başlıca giriş şekilleri şunlardır: ihracat, doğrudan yabancı yatırım, ortak girişim, lisanslama ve franchising. Türkiye ve Batı Balkanlar arasındaki ticaret ilişkilerini analiz etmek için Türkiye’den, Arnavutluk’tan ve Kosova’dan birer firma araştırmaya dahil edilmiştir. Hâlihazırda ticaret ilişkileri bulunan bu firmaların seçiminde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak yapılandırılmış online görüşme tekniği kullanılmıştır ve her firmadan iki çalışan ile online görüşme yapılmıştır. Bulgulara göre; Türkiye ile Arnavutluk ve Kosova arasında en çok tercih edilen giriş şekli ihracattır. İhracat dışında çoğunlukla ortak girişim, franchising ve lisans anlaşmaları tercih edilmektedir. 

ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS

The aim of the research was to understand the characteristics of trade relations between Turkey and Western Balkans, and reveal the most preferred entry modes between Turkey and Western Balkans. The main entry modes examined in the study were: export, foreign direct investment, joint venture, licensing, and franchising. One Turkish company, one Albanian company, and one Kosovan company were included to the research in order to analyze the trade relations between Turkey and Western Balkans. Convenience sampling technique was used in selecting these companies which have already had trade relations. Structured online interview technique was used as a data collection method, and two employees from each company were interviewed online. Findings showed that the most preferred entry mode between Turkey and Albania and Kosovo is exporting. Except exporting; joint venture, franchising, and licensing agreements are preferred mostly. 

Kaynakça

Anderson, E., & Gatignon, H. (1986). Modes of foreign entry: A transaction cost analysis and propositions. Journal of International Business Studies, 17(3), 1-26.

Burgel, O., & Murray, G. C. (2000). The international market entry choices of start-up companies in high-technology industries. Journal of International Marketing, 8(2), 33-62.

Cengiz, E., Gegez, A. E., Arslan, M., Pirtini, S., Tığlı, M. (2007). Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri. İstanbul: Beta Yayınları.

Demirbag, M., Tatoglu, E., & Glaister, K. W. (2009). Equity-based entry modes of emerging country multinationals: Lessons from Turkey. Journal of World Business, 44(4), 445-462.

Erramilli, M. K., & Rao, C. P. (1993). Service firms' international entry-mode choice: A modified transaction-cost analysis approach. The Journal of Marketing, 19-38.

Kogut, B., & Singh, H. (1988). The effect of national culture on the choice of entry mode. Journal of International Business Studies, 19(3), 411-432.

Kumar, V., & Subramaniam, V. (1997). A contingency framework for the mode of entry decision. Journal of World Business, 32(1), 53-72.

Nakos, G., & Brouthers, K. D. (2002). Entry mode choice of SMEs in Central and Eastern Europe. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(1), 47-63.

Pan, Y., & Tse, D. K. (2000). The hierarchical model of market entry modes. Journal of International Business Studies, 535-554.

Parasuraman, A., & Zinkhan, G. M. (2002). Marketing to and serving customers through the Internet: An overview and research agenda. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(4), 286-295.

Reppel, A. E., Szmigin, I., & Gruber, T. (2006). The iPod phenomenon: identifying a market leader's secrets through qualitative marketing research. Journal of Product & Brand Management, 15(4), 239-249.

Tse, D. K., Pan, Y., Au, K. Y. (1997). How MNCs choose entry modes and form alliances: The China experience. Journal of International Business Studies, 779-805.

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { mkusbed208993, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {258 - 275}, doi = {}, title = {ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS}, key = {cite}, author = {Kurşunluoğlu Yarımoğlu, Emel and Gür, Erhan} }
APA Kurşunluoğlu Yarımoğlu, E , Gür, E . (2016). ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (33) , 258-275 .
MLA Kurşunluoğlu Yarımoğlu, E , Gür, E . "ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 258-275 <
Chicago Kurşunluoğlu Yarımoğlu, E , Gür, E . "ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 258-275
RIS TY - JOUR T1 - ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS AU - Emel Kurşunluoğlu Yarımoğlu , Erhan Gür Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 258 EP - 275 VL - 13 IS - 33 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS %A Emel Kurşunluoğlu Yarımoğlu , Erhan Gür %T ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 33 %R %U
ISNAD Kurşunluoğlu Yarımoğlu, Emel , Gür, Erhan . "ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 33 (Nisan 2016): 258-275 .
AMA Kurşunluoğlu Yarımoğlu E , Gür E . ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(33): 258-275.
Vancouver Kurşunluoğlu Yarımoğlu E , Gür E . ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(33): 258-275.
IEEE E. Kurşunluoğlu Yarımoğlu ve E. Gür , "ENTRY MODE TO WESTERN BALKANS: AN IMPLEMENTATION IN ALBANIA AND KOSOVO MARKETS", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 13, sayı. 33, ss. 258-275, Nis. 2016
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.4b4.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fizik Öz-Yeterlilik Ölçeği’nin Geçerliliği ve Güvenirliliği / Examination of the Validity and the Reliability of Physics Self-Efficacy Scale

Muhammet ALPASLAN, Hakan IŞIK

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Taslak Metinlerine Yönelik Geribildirim Almaya İlişkin Beklentileri / Foreign Students’ Expectations in Relation to Receıve Feedback Towards Their Written Draft Texts in Turkish Learning Process

Hakan ÜLPER, Gökhan ÇETİNKAYA

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE AKADEMİK BAŞARIYLA İLİŞKİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

İdris AKTAŞ, Erhan CEYLAN

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Güçlü Bir Kadın: Gürcü Hatun Tamara / In Turkey Seljuk State a Strong Woman: Georgian Lady Tamara

Ömer SUBAŞI

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜR ALGILARININ KÜLTÜR ALT BOYUTLARINA GÖRE İNCELENMESİ

İhsan ÜNLÜ, Selçuk ILGAZ, Hakan ÖRTEN

BATI BALKANLARA GİRİŞ ŞEKLİ: ARNAVUTLUK VE KOSOVA PAZARLARINDA BİR UYGULAMA

Emel KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU, Erhan GÜR

Türkiye’de Belediyelerin Gelir Yapısı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Revenue Structure of Municipalities in Turkey: Problems and Solution Proposals

Ülkü ARIKBOĞA

ÜRETME-SATIN ALMA KARARLARINDA FAALİYETE DAYALI MALİYET SİSTEMİ VE KISITLAR TEORİSİ: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE ÖRNEK UYGULAMA

Elif DEMİRCİOĞLU, Mert DEMİRCİOĞLU

Eşdizimlerin Saptanmasına ve Betimlenmesine Yönelik Kuram ve Yaklaşımlar / Theories And Approaches to Identify and Determine Collocations

Tayyibe EKEN

ÖĞRETMENLERİN BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL DEĞERLERİ İLE İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ SEÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ DÜZEYİ

Mehmet KARAKUŞ, Sedat ALEV