Onuncu Yılında Suriyeli Sığınmacıların Kente Entegrasyonu ve Gelecek Beklentileri: Batman Örneği

Öz This study discusses the integration process and expectations for the future of asylum seekers, who started in many Arab countries in the last month of 2010 and escaped from the internal conflicts that continued in Syria in April 2011, in the example of the urban of Batman. Based on this, the stage of the relations of asylum-seekers with the social and public environment in the urban environment in the last decade and the realization levels of the housing, language, education, employment and citizenship processes, which are important indicators of integration within the scope of the legislation created within the scope of temporary protection, have been revealed by the analysis of the findings. In addition, with this study, the expectations of the asylum seekers regarding the Syrian War and therefore their attitude towards their own future were taken into consideration. Their expectations about the Syrian War and therefore their attitude towards their future were also taken into account. In this context, the mixed research method based on qualitative and quantitative data was adopted, and after the theoretical background that included the conceptual framework of migration and migration, the findings of the field study conducted on Syrian asylum seekers living in Batman, which constitutes the target universe of the research, were analyzed. In this framework, 134 sample groups over the age of 18 were selected among the asylum seekers and face-to-face surveys were conducted. The surveys were conducted in May and June 2020 as an applied field study. It was revealed that the Syrian asylum seekers participating in the research did not meet the expectations contrary to what is believed, and they were worried about looking to the future with hope due to the prolongation of the war and the increase in economic problems. Therefore, it has been understood that there is a need for a very comprehensive new integration policy and regulations that include socio-economic and cultural interaction for asylum seekers. While the issue of asylum seekers and refugees is expected to occupy the agenda with increasing migration, it is aimed that these and similar studies will serve as a guide for researchers and administrators.

Kaynakça

Agblorti, S. K. (2011). Refugee Integration in Ghana, The Host Community's Perspective. UNHCR, Policy Development And Evaluation Service. 20 Haziran 2020 tarihinde https://www.unhcr.org/research/working/ pdf. adresinden erişildi.

Ager, A. & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal Of Refugee Studies, 21 (2), 166-191. 12 Haziran 2020 tarihinde https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262. adresinden erişildi.

Akdeniz, E. (2014). Suriye savaşının gölgesinde mülteci işçiler. İstanbul: Evrensel Basım Yayınları.

Akkayan, T. (1979). Göç ve Değişme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Aksoy, Z. (2012). Uluslararası Göç Ve Kültürlerarası İletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 1307-9581. 12 Haziran 2020 tarihinde http://sosyalarastirmalar.com/..pdf. adresinden erişildi.

Berry, J. W.(1997). İmmigration, Acculturation, And Adaptation Applied Psychology: An Internatıonal Revıew. Applıed Psychology, Volume 46, Issue 1,January, 5–34. 02 Mayıs 2020 tarihinde https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com. adresinden erişildi.

Boos-Nünning, U. (2007). Almanya’daki Türk Kökenli Genç Göçmenlerin Topluma Entegrasyonu: Kültürlerarası Eğitim. Ayhan Kaya ve Bahar Şahin (Ed.). Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri içinde(205-220)., İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bulut, Ş, Kayagil, T. & Karpuz N. (2016) Suriyeli Sığınmacılarla Sağlık Sektöründe Yaşanan İletişim Sorunları Üzerinde Bir Araştırma: Kilis İli Örneği, M.Paksoy, K. Sarıçoban, E. Yildirimci, Ö. Özkan (Ed.), II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç içinde(295-313), Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

Bulut, Y. & Eraldemir, Z. (2015). Göç Olgusunun Farklı Boyutlarıyla Hatay İli İskenderun ve Dörtyol İlçeleri Ölçeğinde İncelenmesi. Yakup Bulut (Ed.), Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Castles, S. ve Mıller, M. J. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. (Çev.: Bülent Uğur Bal ve İbrahim Akbulut), (1. Baskı), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Chambers, I. (2014). Göç, Kültür, Kimlik. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Chambers, R. 1986. Hidden Losers? The Impact of Rural Refugees and Refugee Programs on Poorer Hosts. International Migration Review, 20 (2), 245–263. 4 Haziran 2020 tarihinde https://www.jstor.org/stable/2546034?seq=1.adresinden erişildi.

Creswell, J. W. (2008). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3. Baskı). USA: Pearson Education Inc.

Çoban, Ö., Dilek, E., S. & Harman, S. (2017). Batman İlinde Turizm Gelişiminin Değerlendirilmesi. International Journal Of Social Science, Doi No: 56, 437-455. 5Temmuz 2020 tarihinde https:// www. researchgate.net/publication/322405713_PDF. adresinden erişildi.

De Tapıa, S. (2003). New Patterns Of İrregular Migration İn Europe. Seminar Report 12 And 13 November 2002, Strasbourg: Council Of Europe.

Duğan, Ö. & Gürbüz, S. (2018). Suriyeli sığınmacıların sosyal entegrasyonuna yönelik bir araştırma. Electronic Turkish Studies, 13(26), 529-546. DOI: 10.7827/TurkishStudies.14625.

Elitok, S.P. (2019). Three Years on: An Evaluation of the EU-Turkey Refugee Deal. MİREKOÇ Yayınları. 03 Haziran 2020 tarihinde https://mirekoc.ku.edu.tr/.pdf. Adresinden erişildi.

Es, M. & Ateş, H. (2004). Kent Yönetimi, Kentlileşme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi. Sayı:48, İ.Ü.İ.F. Yayını, 205-248. 13 Haziran 2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/890/9892. adresinden erişildi.

Faist, T. (2003). Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar. (Çev:Azat Zana Gündoğan ve Can Acar), Ankara: Bağlam Yayınları.

Fielden, A. (2008). Local integration:An under-reported solution to protracted refugee situations. New Issues In Refugee Research, Research Paper No. 158. Intern, Policy Development and Evaluation Service, UNHCR. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.

International Organization for Migration (2020). 22 Temmuz 2020 tarihinde https://www.iom.int/. adresinden erişildi.

International Organization for Migration (2013) Göç Terimleri Sözlüğü, Richard Perruchoud ile Jillyanne Redpath-Cross (Ed.), 2. Baskı, IOM Yayınları, No:31.

İçduygu A., Erder, S. & Gençkaya, Ö. F. (2014). Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere. MİREKOÇ Proje Raporları 1/2014 TÜBİTAK 1001_106k291, İstanbul: KOÇ Üniversitesi Yayınları. 22 Temmuz 2020 tarihinde https://mirekoc.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/01-.pdf. Adresinden erişildi.

İçduygu, A. & E. Millet (2016). Syrian Refugees in Turkey; Insecure Lives in an Environment of Pseudo-Integration.” Global Turkey in Europe Series, Working Paper 13. 22 Temmuz 2020 tarihinde http://www.iai.it/sites/default/files/gte_wp_13.pdf. Adresinden erişildi. İçduygu, A., & Aksel, D. B. (2013). Turkish Migration Policies: A Critical Historical Retrospective. Perceptions, XVIII(3), 167–190. 02 Temmuz 2020 tarihinde http://sam.gov.tr/.pdf. Adresinden erişildi.

İncili Ö. F. & Akdemir İ (2016). Yerinden Edilmişliğin Coğrafi Analizi: Kilis'te Suriyeli Sığınmacılar. Marmara Coğrafya Dergisi. 0(34), 118-133.

Joppke, C. (2012). The Role Of The State Cultural Integration: Trends. Challenges And Ways Ahead, Washington: MPI Yayını. 7 Temmuz 2020 tarihinde https://www.migrationpolicy.org/research/ pdf. adresinden erişildi.

Karen J. (2006). Refugees and Asylum Seekers in Urban Areas: A Livelihoods Perspective. Journal of Refugee Studies, Volume 19, Issue 3, Pages 273–286, 8Temmuz 2020 tarihinde https://doi.org/10.1093/jrs/fel017. adresinden erişildi.

Kaypak, Ş. & Bimay, M.(2016). Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri: Batman Örneği, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6 (1), 84-110. 9 Haziran 2020 tarihinde https://www.academia.edu/30714297/pdf. adresinden erişildi.

Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: İmge Kitabevi.

Kirişçi K. & Karaca, S.(2015). Hoşgörü ve Çelişkiler: 1989,1991 ve 2011’de Türkiye’ye Yönelen Kitlesel Mülteci Akımları. M.Murat Erdoğan & Ayhan Kaya (Ed.), Türkiye’nin Göç Tarihi-14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler içinde (295-314), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kurekova, L. (2011). Theories of migration: Conceptual review and empirical testing in the context of the EU East-West flows. Paper prepared for Interdisciplinary conference on Migration. Economic Change, Social Challenge. April 6-9, 2011, University College London.

Kymlicka, W. (2012), Çok Kültürlülük: Başarı, Başarısızlık Ve Gelecek. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Çev.: Fatih Öztürk, 70 (2), 297-332. 12 Mayıs 2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9187/115144. adresinden erişildi.

Penninx, R. & Spencer, D.(2008), Migration And Integration İn Europe: The State Of Research, Oxford Üniversitesi Ve Esrc Yayını. 5 Mayıs 2020 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/237539737_pdf. adresinden erişildi.

Philips, C. (2012). Turkey’s Syria Problem. Public Policy Research, IPPR, Vol.19, No. 2, 137-140. 24 Mayıs 2020 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/263143648_pdf. adresinden erişildi.

Punch, K. F. (2011). Sosyal Araştırmalara Giriş/Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. (Çev.: Dursun Bayrak, H. Bader Arslan & Zeynep Akyüz), Ankara: Siyasal Kitapevi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç Genel Müdürlüğü (2020). 11 Mayıs 2020 tarihinde https://www.goc.gov.tr/. adresinden erişildi.

Tekeli, İ. & Erder, L. (1978). Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

The UN Refugee Agency (2020). 24 Mayıs 2020 tarihinde https://www.unhcr.org/. adresinden erişildi.

Tuncel, M. (1992). İslam Ansiklopedisi, Cilt.5, İstanbul: TDV Yayınları.

Türk, E. (2020). Petrol, Göç ve Değişim Batman Kentleşmesi. İstanbul: Çizgi Kitabevi.

Walsh, P. R. (2011). Creating a “Values” Chain For Sustainable Development in Developing Nations: Where Maslow Meets Porter. Environment, Development and Sustainability, 13(4): 789-805. 11 Mayıs 2020 tarihinde https://link.springer.com/content/pdf. adresinden erişildi.

Yıldırımalp, S., İslamoğlu, E. & İyem, C. (2017). Suriyeli sığınmacıların toplumsal kabul ve uyum sürecine ilişkin bir araştırma. Bilgi, 19(2), 107–126. 30 Mayıs 2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453989. adresinden erişildi.

Kaynak Göster

APA Bi̇may, M . (2020). Onuncu Yılında Suriyeli Sığınmacıların Kente Entegrasyonu ve Gelecek Beklentileri: Batman Örneği . Mukaddime , 11 (2) , 348-381 . DOI: 10.19059/mukaddime.790661