SEKTÖREL YOĞUNLAŞMANIN BANKA RİSKİ ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bankacılık sektöründe sektörel yoğunlaşmanın banka riski üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Çalışmanın dönemi olarak 2010-2018 yılları ele alınmıştır. Bankacılık sektörüne ait veriler Türkiye Bankalar Birliği’nin ve BDDK’nın resmi sitelerinden alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak OLS regresyon ve Ortalama Grup Tahminci modeli (MGE) uygulanmıştır. Çalışma sonucunda bankacılık sektöründeki sektörel yoğunlaşmanın kredi riskleri üzerine etkisi olduğu, yoğunlaşma arttıkça kredi riskinin azaldığı sonucu ortaya çıkmıştır.

EFFECTS OF SECTORAL CONDENSATION ON BANK RISK: THE EXAMPLE OF TURKISH BANKING SECTOR

The purpose of this study is to Research the effects of concentration in the banking sector in Turkey on bank risk. As the period of the study, the years of 2010-2018 were considered. Data on the banking sector and the Banks Association of Turkey's Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) 'is taken from the official website. In the study, Ordinary Least Squares (OLS) and Mean Group Estimator model (MGE) was applied as a method of this study. In the result it was concluded that sectoral concentration in banking sector has effects on the credit risks and the more concentration increases, the less credit decreases.

___

 • Altay, O. (2014). Finansal Sistem ve Bankalar, Banka İktisadı ve İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data” (3rd edition), Chichester, John Wiley & Sons Ltd.
 • Bukvic, R. (2017). Concentration and Competition in Serbian Banking Sector, MPRA Paper 85161, 1-10.
 • Çelik, T. ve Kaplan, M. (2007). Türk Sigortacılık Sektöründe Karlılık ve Yoğunlaşma İlişkisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62 (4), 69-82.
 • Gündoğdu, B. (2011). Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Rekabet, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korkmaz, Ö., Erer, D. ve Erer, E. (2016). Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma İle Finansal Kırılganlık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (2007-2014), Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69, 127-146.
 • Lici, E. ve Boboli, I. (2015). Concentration and Competition in the Albanian Banking Sector, European Journal of Economics and Business Studies, 1 (2), 168-173.
 • Macit, F. (2012). Recent Evidence On Concentration and Competition In Turkish Banking Sector, Journal of Theoretical and Applied Economics, 19 (8), 19-28.
 • N Gujarati, Damodar. (2004). “Basic econometrics” Fourth Edition, The McGraw− Hill Compaines, New York.
 • Özcan, A ve Çiftçi, C. (2015). Türkiye’de Mevduat Bankacılığında Yoğunlaşma ve Karlılık İlişkisi (2006–2013 Dönemi), Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (3), 1-12.
 • Pavic, I., Galetic, F. ve Kramaric, T.M (2012). Level of Concentration in Banking Markets and Length of EU Membership, International Journal of Economics and Management Engineering, 6 (1), 55-60.
 • Regehr, K. ve Sengupta, R. (2016). Sectoral Loan Concentration and Bank Performance (2001-2014), The Federal Reserve Bank of Kansas City Research Working Papers, 13, 1-47.
 • Repkova, I. and Stavárek, D. (2014). Concentration and Competition In The Banking Sector Of Turkey, Journal of Economic Interferences, 15 (36), 625-639.
 • Rodríguez, T.G., Bolíva, H.R., Reyes, A.Z. (2018). Competencia Y Estructura De Mercado Del Sector Bancario En México, Contaduría y Administración, 63 (1), 1-22.
 • Saidi, F. and Streitz, D. (2018). Bank Concentration and Product Market Competition, Çalışma Kağıdı, Stockholm Ekonomi Okulu.
 • Taşkın, F.D. (2015). Türk Bankacılık Sektöründe Finansal İstikrar-Rekabet İlişkisi, Maliye ve Finans Yazıları, 103, 175-204.
 • Toraman, C. ve Okuyan, H.A. (2009). İşletmelerde Ortaklık Yapısında Yoğunlaşmanın Kaynak Yapısı Üzerindeki Etkisi: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi. 41, 72-81.
 • Tunay, K.B. (2015). Kredi Portföylerinde Sektörel Yoğunlaşma ve Risk İlişkisi: Türk Ticari Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Analiz, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 9 (1), 127-147.
 • Türkmen, Y.S. ve Yiğit, İ. (2012). Diversification in Banking and Its Effect on Banks’ Performance: Evidence from Turkey, American International Journal of Contemporary Research, 2(12), 111-119.
 • Ural, M. (2014). Bankacılıkta Yoğunlaşma, Rekabet ve Füzyon, Banka İktisadı ve İşletmeciliği, Detay Yayıncılık: 397-409, Ankara.