ENTELLEKTÜEL SERMAYE UNSURLARININ KARLILIK ÜZERİNE ETKİSİ

İşletme sahipleri tarafından yatırılan sermaye ile işletmecilik faaliyetleri, bu faaliyetler sonucunda ise işletme varlıkları yaratılmaktadır. İşletme varlıkları denilince ilk olarak, somut olarak gözlemlenebilen ve değeri piyasalarda ölçülebilen, maddi varlıklar akla gelmektedir. Küreselleşme ile sertleşen rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için, uzmanlaşma, bilgi, teknolojik üstünlük, patent ve marka hakları gibi finansal tablolarda görünmeyen ve daha çok soyut biçimde olan,  entellektüel varlıklara ihtiyaç artmıştır. Dolayısı ile şirketlerin finansal tablolara yansıtılamayan fakat artık yadsınamayacak büyüklüğe ulaşan değerlerinin temelini de bu varlıklar oluşturmaya başlamıştır. Entelektüel varlıkların öneminin artması, işletmenin değerine yaptığı katkıyı da arttırmaktadır. Bugün bir şirketin değeri sadece bilançoda görünen net varlıklarının piyasa değeri ile ölçülemeyecek durumdadır. Diğer taraftan entelektüel varlıklar, tıpkı somut varlıkları gibi, işletmelerin kar yaratma potansiyelini etkileyecektir. Bu potansiyeli ortaya koyabilmek adına, çalışmada, entellektüel sermaye ile firma karlılığı arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Entelektüel varlıkların, Borsa İstanbul'da işlem gören holdingler için kar yaratma potansiyeli incelenmektedir. Bu amaç ile holdinglerin 2016 yılına ait finansal verilerinden faydalanılmaktadır. 

___

 • AKIN, M.ş. (2010). Görünmez Değerler; Entellektüel Sermaye, İtibar Sermayesi, Kurumsallaşma, E-Ticaret, Erman Yayınları, İstanbul.
 • BROOKİNG, A. (1996) Intellectual Capital: Core Assetsfor Third Millenium Enterprise. Thomson Business Press, London.
 • BOZBURA, T. ve TORAMAN, A. (2004). Türkiye'de Entellektüel Sermayenin Ölçülmesi ile İlgili Model Çalışması ve Bir Uygulama. İTÜ Dergisi/Mühendislik, Cilt 3, Sayı 1, ss 55-66.
 • BULGURCU, E. (2011). Entellektüel Sermaye ve Entellektüel Sermayenin Ölçülmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, s. 1-13
 • DEMİRKOL, İ. (2007). Entellektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisi ve İMKB'de Sektörel Uygulamalar. Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın no:206, Ankara.
 • DÖNMEZ, A. ve EROL, İ. (2016). Entellektüel Sermayenin Ölçülmesi: VAICTM Yöntemi Yardımıyla BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık, ss. 27-56.
 • EDVİNSSON, L. (1997). Developing Intellectual Capital at Skandia. Lon¬ge Range Planning. 30: 2, ss. 366-373.
 • EDVİNSSON, L. (2000). Some Perspectives on Intangibles and Intellectual Capital. Journal of Intellectual Capital, 1: 1, ss. 12-16.
 • EREN, E. ve AKPINAR, S. (2004).Yapısal Sermayenin İşletme Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. http://openaccess.dogus.edu.tr/handle/11376/259?locale-attribute=en, ss. 9-17.
 • KARACAER, S. ve AYGÜN, M. (2009). Entellektüel Sermayenin Firma Performansı Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi,27:2, 127-140.
 • KARACAER, S. ve KAPUSUZOĞLU, A. (2010). İMKB Turizm Sektöründe Entellektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Analizi. Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, ss. 98-108.
 • KLEİN D. ve PRUSAK L., (1994). Characterizing Entellectual Capital.Ernst&Young Commercial Innovation Center. Alliances, Academy Of Management Executive, 12 (4), November, pp.69-80.
 • LİU D.y., TSENG K.a. ve YEN S.W. (2009). The Incremental Impact of Intellectual Capital on Value Creation. Journal of Intellectual Capital, 10:2, ss. 260-276.
 • MARR, B. (2008). Impacting Future Value: How toManageYourIntellectualCapital. Management Accounting Guideline, TheSociety Management Accountants of Canada.
 • POHJOLA, M. (2002). The New Economy: Facts, Impacts and Policies. Information Economics and Policy, 14/2, 133-144.
 • PULİC, A. (1998). The Physical and Entellectual Capital of Austrian Banks. http://www.mesuring-ip/OPapers/Pulic/Bank/en-bank.html.
 • PULİC, A. (2004). Intellectual Capital-DoesItCreateorDestroy Value?. Measuring Business Excellence, 8:1, ss.62-68.
 • ROOS,G ve ROOS, J. (1997). Meausring Your Company's Entellectual Performance,. Long Range Planning, Vol: 30 (3), ss.413-426.
 • STEWART, T. a. (1991). Mapping Corporate Brain Power. Fortune Journal, ss. 44-60.
 • STEWART, T.a. (1994). Your Company’s Most Valuable Asset: Intellectual Capital. Fortune Journal, 130, 7, ss. 28-33.
 • STEWART, T. a. (1997) Entellektüel Sermaye; Kuruluşların Yeni Zenginliği. Çeviren: Nurettin Elhüseyni. BZD Yayıncılık.
 • SULLİVAN, P.h. (1999). Profiting From Intellectual Capital. Journal of Knowledge Management, 3: 2, ss. 132-142.
 • SUZANNE, H. ve SULLİVAN, P.h. (2000). Profiting From Intellectual Capital Learning From Leading Companies. Journal of Intellectual Capital, Cilt 1, Sayı 1.
 • ŞAMİLOĞLU, F. ve ÖZÇINAR, F. (2003). Entelektüel Sermayenin Muhasebe ve Finansaman Alanlarında Yarattığı Yeniden Yapılanma İhtiyacı. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 19. s. 133.
 • TAN H.p., PLOWMAN D. ve HANCOCK P. (2007). Intellectual Capital and Finance Returns of Companies. Journal of Intellectual Capital, 8:1, ss.76-95.
 • TETİK, N. ve ÖREN, V. e. (2010). Entellektüel Sermaye Ölçümünde Tobin Q Yöntemi: İMKB'de İşlem Gören Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama. MÖDAV, Sayı:4, ss.1-14.
 • YILDIZ, S. (2011). Entellektüel Sermayenin Ölçümü Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Kafkas Üniversitesi Yayınları, 22.68, ss 9-28.
 • YÖRÜK, N. ve ERDEM, S.m. (2008). Entellektüel Sermaye ve Unsurlarının, İmkb'de İşlem Gören Otomotiv Sektörü Firmalarının Finansal Performansı Üzerine Etkisi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:22, Sayı 2, ss.397-413.