2016 - 2019 YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRELERİNDE SUNULAN BİLDİRİLERİN ANALİZİ

Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, muhasebe ve finans alanındaki özgün araştırmaların bir arada tartışıldığı, geniş katılımlı kongrelerden biridir. Çok sayıda akademisyen ve uygulamacıyı bir araya getirerek bilgi paylaşımı sağlayan kongre, muhasebe ve finans alanının bütünselliğinin korunmasına da hizmet etmektedir. Kongrenin gelişiminin ve genel profilinin ortaya koyulması ve geleceğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada; 2016 yılı ile 2019 yılları arasında gerçekleştirilmiş dört kongrede sunulmuş bildiriler belirli kriterler çerçevesinde analiz edilmiştir. Analiz kapsamında söz konusu yıllarda sunulan toplam 387 bildiri incelenmiş ve bulgular değerlendirilmiştir. Kongrenin uluslararası nitelik kazandığı 2016 yılından bugüne kadar düzenlenen dört kongrede sunulan bildirilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular, Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin alanın en çok tercih edilen kongrelerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Toplam bildiri sayısı ve yazar sayısı verilerinin bu durumun göstergesi olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte sunulan bildiri konularındaki çeşitlilik kongrenin içerik yönünden de zengin olduğunu göstermektedir. Farklı üniversitelerden birçok akademisyen ve öğrencinin katıldığı kongreye uygulamacıların bildirili katılımlarının az olması ise üzerinde durulması gereken noktalardan biridir. Diğer taraftan yurtdışından katılan yazar ya da konuşmacı sayısının yıllar itibariyle artış gösterdiği ancak henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını belirtmek gerekmektedir. Bu bağlamda kongrenin gelişimi açısından uluslararasılaşma çalışmaları üzerinde de durulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin gelişimine ve geleceğine ışık tutacağı ve gelecekte bu kongreye katılacak araştırmacılar ile kongre organizatörleri için bir rehber olacağı düşünülmektedir.

ANALYSIS OF THE PAPERS PRESENTED IN THE CONGRESS ON INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH ORGANIZED BETWEEN 2016-2019

International Congress on Accounting and Finance Research (ICAFR) is one of the congresses with wide participation, where original research in the field of accounting and finance is discussed together. The congress, which brings together many academicians and practitioners and provides information sharing, also serves to protect the integrity of the accounting and finance area. In this study, which aims to reveal the development and general profile of the congress and evaluate its future; Papers presented at four congresses held between 2016 and 2019 were analyzed within the framework of certain criteria. Within the scope of the analysis, a total of 387 papers presented in those years were examined and the findings were evaluated. The findings that emerged as a result of the analysis of the papers presented in the four congresses held since 2016, when the congress became international, show that the International Congress of Accounting and Finance Research has become one of the most preferred congresses. It is possible to say that the total number of papers and the number of authors are indicative of this situation. However, the diversity of the papers subjects shows that the congress is also rich in terms of content. The fact that the participation with of practitioners is low in the congress which many academicians and students from different universities attended is one of the points that should be emphasized. On the other hand, it should be noted that the number of writers or speakers from abroad has increased over the years but has not yet reached the desired level. In this context, it is necessary to focus on internationalization studies in terms of the development of the congress. It is thought that the results obtained from this study will shed light on the development and future of the International Congress of Accounting and Finance Research and will be a guide for the congress organizers and the researchers who will participate in this congress in the future.

___

 • 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’16), Bildiriler Kitabı, 12-14 Mayıs 2016 Zonguldak / Türkiye.
 • 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’17), Bildiri Özetleri Kitabı, 13-17 Aralık 2017 Erzurum / Türkiye.
 • 5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’18), Bildiriler Kitabı, 17-20 Ekim 2018 İzmir / Türkiye
 • 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’19), Bildiri Özetleri Kitabı, 23-25 Ekim 2019 Niğde / Türkiye.
 • Apak, İ. Duman, H. Özpeynirci, R. ve Karakışla, E. (2016). Türkiye’de Muhasebe Eğitimi: Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Örneği, International Journal of Human Sciences, 13(1), 169-197. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3490.
 • Egginton, J. F., Van Ness, B. F. and Van Ness, R. A. (2013). An Analysis of the FMA Meetings: Presentation Activity of Institution and Individuals, 1996-2012. Journal of Applied Finance, 23(2), 132-145.
 • Ercan, C. (2016). 2011-2013 Yılları Arasında Düzenlenen Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumları Üzerine Bir Değerlendirme, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 1(1):49-56.
 • Gücenme, Ü. (2006). 1979-2005 Yılları Arasında Düzenlenen Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumları Üzerine Bir Değerlendirme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 31, 33-40.
 • Güvemli O. ve Güvemli, B. (2008). Congresos Mundiales De Historiadores De La Contabilidad 1970-2006 Una Evaluación, Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría, 33, 119-141.
 • Güvemli, O. ve Karabulut, R. (2013) 13. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi ve Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongrelerinin Fonksiyonları Üzerine. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 4, 5-9.
 • Has, D. Dinçel, C. ve Kaygusuzoğlu, H. (2019). 40. Yılında Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Muhasebe Enstitüsü Dergisi - Journal of Accounting Institute, 61, 113-124. https://doi.org/10.26650/MED.2019592663
 • Johnson, S. J. Kalay, A. and Schallheim, J. (2002). Does Publication Follow Presentation? The İnformation Content of Presentations at Refereed Finance Conferences, 13th Annual Utah Winter Finance Conference. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=426040 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.426040 (Erişim Tarihi: 08.01.2020).
 • Jon von Freyend, C. and Walter, A. (2008). Trends in Twelve Years of Financial Research: An Analysis of DGF Annual Meetings. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1276470 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1276470 (Erişim Tarihi: 17.01.2020).
 • Kerl, A. Miersch, E. and Walter, A. (2018). Evaluation of Academic Finance Conferences, in: Journal of Banking & Finance, 89, 26-38.
 • Örten, R. (2007). 17. Dünya Muhasebeciler Kongresi ve Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33, 6-21.
 • Pekdemir, R. Sarıoğlu, K. Türker, İ. (2003). Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumlarının Türk Muhasebe Literatürüne Katkıları, VI. Uluslararası Muhasebe Denetim Sempozyumu 16 - 19 Nisan 2003 Bildiriler Kitabı, İSMMMO Yayınları,http://archive.ismmmo.org.tr/docs/SEMPOZYUMLAR/SEMPOZYUM_06/4Oturum/RecepPekdemir.pdf (Erişim Tarihi: 08.02.2020).
 • Reinartz, S.J. and Urban D. (2017). Finance Conference Quality and Publication Success: A Conference Ranking. Journal of Empirical Finance 42, 155–174.
 • Selimoğlu, S. Aslan, Ü. Güvemli, B. (2009). 12. Dünya Muhasebe Tarihi Kongresinde Sunulan Türk Akademisyenler ve Uygulamacıların Bildirileri: Bir Literatür İncelemesi Muhasebe ve Finansman Dergisi, 42, 217-228.
 • Stoner, G. and Suwardy, T. (2016) Thoughts from the IAAER’s 12th World Congress of Accounting Educators and Researchers. Accounting Education, 25(4), 287-290. doi:10.1080/09639284.2016.1196008
 • Üzmez, U. ve Öztürk Başpınar, N. (2017). Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongre Bildirilerinin Yazar ve Tema Analizi: 2010-15 yıllarına ilişkin bir değerlendirme. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, 15. BÜROKON Özel Sayısı, 7(2), 35-43.
 • Yükçü, S. (2007). 10. Dünya Muhasebe Eğitimcileri Kongresi’nin Ardından. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33, 22-27.