AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN BİREYSEL EMEKLİLİK OKURYAZARLIĞININ TESPİTİ: MAKÜ ÖRNEĞİ

Bireysel emeklilik sayesinde bireyler, çalışma hayatındaki yaşam standartlarını koruyabilme imkânına sahip olmaktadırlar. Bireylerin, emeklilik şirketleri tarafından sunulan finansal ürün ve bilgiler hakkında yeterli seviyede finans bilgisine sahip ve bunları yorumlayarak kendi yatırım tercihini yapabilecek durumda olması gerekmektedir. Çalışmada, bireysel emeklilik okuryazarlığı ölçeği geliştirilmiştir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde çalışan akademik ve idari personelin bireysel emeklilik okuryazarlığı seviyeleri tespit edilmek istenmektedir. Ankete katılanların %36,7’ sinin bireysel emeklilik okuryazarlığı seviyelerinin orta, %8’inin ise yüksek olduğu tespit edilmiştir. Genele bakıldığında ise, katılımcıların düşük bireysel emeklilik okuryazarlığı seviyesine sahip olduklarını söylemek mümkündür. Bireysel emeklilik okuryazarlığı seviyeleri ile cinsiyet, medeni durum ve yaş değişkenleri arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.

DETERMİNATİON OF PRİVATE PENSİON LİTERACY OF ACADEMİC AND ADMİNİSTRATİVE STAFF: THE EXAMPLE OF MAKÜ

ABSTRACT Thanks to private pension, individuals have the opportunity to maintain their living standards in working life. Individuals should have a sufficient level of financial knowledge about financial products and information offered by pension companies and be able to make their own investment choices by interpreting them. In the study, private pension literacy scale was developed. It is aimed to determine the individual pension literacy levels of the academic and administrative staff working at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Burdur Mehmet Akif Ersoy University. It was determined that 36.7% of the respondents had medium and 8% of them had high levels of individual retirement literacy. In general, it is possible to say that the participants have a low level of private pension literacy. It has been determined that there is a significant difference between individual retirement literacy levels and the variables of gender, marital status and age.

___

 • Aksoylu, S., Boztosun, D., Altınışık, F. ve Baraz, E. H. (2017). A Baseline Investigation of Financial Literacy Levels: The Case Of Kayseri Province. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (75), 229-246.
 • Altıntaş, K. M. (2009). Belirlenmiş Katki Esaslı Emeklilik Planlarında Finansal Eğitimin Önemi: Katılımcıların Finansal Okur Yazarlığı Çerçevesinde Alternatif Bir Yatırım Eğitimi Modeli. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 5 (9), 151-176.
 • Barış, S ve Şahin, M. (2018). Kamu Çalışanlarında Finansal Okuryazarlık. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13 (1), 79-98.
 • Bayar Y., Gündüz M., Öztürk Ö.F. ve Şaşmaz M.Ü. (2020). Finansal Okuryazarlığın Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım Üzerindeki Etkisi: Uşak Üniversitesi Personeline Yönelik Bir Uygulama. BMIJ, 8 (2), 1972-1989.
 • Baysa, E. ve Karaca, S. S. (2016). Finansal Okuryazarlık ve Banka Müşteri Segmentasyonları Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (71), 109-126.
 • Boz, D. (2019). Kütahya Ilinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (82), 147- 160.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 20. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çam, A. ve Bilgin, F. (2021). Bireylerin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Ile Otomatik Katılım Sisteminden Ayrılma Eğilimleri Arasındaki Ilişki: Erzincan İlinde Bir Uygulama. Global Journal of Economics and Business Studies, 9 (18), 105-119.
 • Grohmann, A. (2018). Financial Literacy and Financial Behavior: Evidence From The Emerging Asian Middle Class. Pacific-Basin Finance Journal, 48(C), 129-143.
 • Günay, G. ve Güneş, H. (2015). Bireysel Emeklilik Sistemi ve Türkiye Değerlendirmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19 (3), 245-266.
 • Klapper, L. F., Lusardi, A. ve Panos, G. A. (2012). Financial Literacy and The Financial Crisis. Policy Research Working Paper, No. 5980. 1-53.
 • Kocabıyık, T. ve Küçükçakal, Z. (2018). Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Çalışanların Otomatik Katılımdan Ayrılma Nedenleri: Isparta Ilinde Bir Uygulama. Journal of Life Economics, 5 (4), 233-254.
 • Lusardi, A. ve Tufano, P. (2009). Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness. (No. w14808), National Bureau of Economic Research, 1-44.
 • Mandell, L. (2008). The Financial Literacy of Young American Adults. The JumpStart Coalition for Personal Financial Literacy, Washington.
 • Özbek, A. (2020). Tasarruf Davranışına Alternatif olan Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerinde Finansal Okuryazarlığın Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11 (28), 655-664.
 • Öztürk, E, Demir, Y. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (68), 113-134.
 • Rooij, M. V., Lusardi, A. ve Alessie, R. (2011). Financial Literacy and Stock Market Participation. Journal Of Financial Economics, 101 (2), 449-472.
 • Temizel, F. (2010). Mavi Yakalılarda Finansal Okuryazarlık. İstanbul: Beta.
 • Ünal, S. Boz, D. ve Ataşer, A. (2019). Bireysel Emeklilik Sistemi Üyeliği ve Bazı Demografik Değişkenlerin Finansal Okuryazarlık Ile İlişkisi. Sosyal Bilimler Metinleri, (2), 104-115.