COVİD 19’UN 2020 YILI DENETİM RAPORLARINA ETKİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde Covid 19 salgını nedeniyle pandemi ilan etmesi, tüm ekonomik ilişkilerde ve süreçlerde değişime neden olmuştur. İşletmelerin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumlarının gerçeğe uygun sunumuna ilişkin makul güvence vermeyi amaçlayan denetim hizmetleri de bu süreçten etkilenmiştir. Denetimin planlanmasından görüş bildirmeye kadar tüm süreçlerin yeni koşullara göre gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 2020 yılı ara finansal raporlamalar üzerinden yapılan çalışmalarda bu etki ortaya koyulmaya çalışılmış olsa da, pandeminin etkilerinin 2020 yılı finansal raporlarında ve denetim raporlarında daha belirgin hale geleceği kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Covid 19’un 2020 yılı denetim raporlarına etkisi, denetim raporlarındaki açıklamalar kapsamında incelenmektedir. 2020 yılı denetim raporlarındaki açıklamalar incelenerek, denetçinin Covid 19’a bağlı olarak özel olarak değerlendirdiği veya dikkat çektiği hususlar ile bu hususların sektörel dağılımını tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, 2020 yılı denetim raporlarından 30 Mart 2021 tarihine kadar açıklanmış olunan 478 adet denetim raporu incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonucuna göre, denetçilerin genel olarak belirsizliğe ilişkin önemli bir kaygı duymadıkları dikkat çekmekte; Covid 19 ile ilgili açıklamaların, en fazla muhasebe tahminlerine ilişkin olup, mali kuruluşların raporlarında yer aldığı görülmektedir.

___

 • Adana, B. A. ve Özbirecikli, M. (2020) Bağımsız Denetim Sürecinin Covid-19 Salgınının Etkileri Açısından Değerlendirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 2080-2093.
 • Bağımsız Denetim Standardı 570: İşletmenin Sürekliliği. https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/TDS_2021_Seti/BDS%20570.pdf. (Erişim Tarihi: 30.04.2021).
 • Bağımsız Denetim Standardı 700: Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama. https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/TDS_2021_Seti/BDS%20700.pdf . (Erişim Tarihi: 30.04.2021).
 • Bağımsız Denetim Standardı 701: Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi. https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/TDS_2021_Seti/BDS%20701.pdf. (Erişim Tarihi: 30.04.2021).
 • Bağımsız Denetim Standardı 705: Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi. https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/TDS_2021_Seti/BDS%20705.pdf. (Erişim Tarihi: 30.04.2021).
 • Bağımsız Denetim Standardı 706: Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları. https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/TDS_2021_Seti/BDS%20706.pdf (Erişim Tarihi: 30.04.2021).
 • Cavlak, H. (2020) Covid-19 Pandemisinin Finansal Raporlama Üzerindeki Olası Etkileri: BİST 100 Endeksi’ndeki İşletmelerin Ara Dönem Finansal Raporlarının İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19 , Sayı COVID-19, Özel Sayı ss: 143 – 168.
 • Dabbağoğlu, K. ve Gökberk C. (2018) Bağımsız Denetim, Eğitim Yayınevi, Konya
 • Demir Z. (2020) Covıd-19’un TFRS Kapsamındaki Finansal Raporlamaya Olan Etkileri ve TMS Kapsamında Denetçinin Dikkate Alması Gereken Hususların Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Denetime Bakış, Cilt 20, Sayı: 61, 255 – 278.
 • Financial Reporting Council (2020) Guidance on Audit İssues Arising From The Covid-19 (Coronavirus) Pandemic. www.frc.org.uk/news/march-2020-(1)/guidance-on-audit-issues-arisingfrom-the-covid-19 / (Erişim Tarihi: 22 August 2020).
 • İSMMMO Bağımsız Denetim Komitesi Çalışması (2020) Koronavirüsün (Covıd-19) Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Çalışmaları Üzerine Muhtemel Etkileri. https://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/e_kitap/31032020_bulten.pdf./ (Erişim Tarihi: 25.11.2020)
 • Karakaya G. (2019) Covıd - 19 Gündeminde İşletme Sürekliliği Ve Bağımsız Denetim İlişkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı Yıl:19 Sayı:37 Bahar (Özel Ek) s.14-29.
 • KPMG Raporu. (2020) https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2020/04/covid-19-finansal-raporlama.html (Erişim Tarihi: 22.12.2020). www.kap.gov.tr (Erişim Tarihi: 04.04.2021).
 • Köse T. ve Ağdeniz Ç. (2020). Covıd-19 Salgınının Bds 570 İşletmenin Sürekliliği Standardının Uygulama Sürecine Etkileri, Mali Çözüm, 30(161), 69-94
 • Türkiye Muhasebe Standardı 1: Finansal Tabloların Sunuluşu. https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS/TMS_1_Finansal%20Tablolar%C4%B1n%20Sunulu%C5%9Fu.pdf (Erişim Tarihi: 12.1.2021).