COVID-19 SALGIN HASTALIĞI SÜRECİNDE MUHASEBE MESLEĞİNE DİJİTALLEŞME AÇISINDAN BİR BAKIŞ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ

Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler insan yaşamında da değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Değişiklikler arasında en çok dikkat çeken kavram dijitalleşme olmuştur. Gündemde daima güncelliğini koruyan bu kavrama uyum sağlamak dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgın hastalığı ile birlikte bir zorunluluk halini almıştır. Çünkü hayatın olağan akışında yaşanan tüm faaliyetlerin devam edebilmesi kavramın getirdiği teknolojik ürünlere uyum sağlayabilmek ile doğrudan doğruya bağlantılıdır. Salgın hastalık süreci içerisinde yaşanan değişimler tüm sektörleri ve çalışanları yakından ilgilendirmektedir. Çalışmada, Adana ilinde faaliyet gösteren muhasebe profesyonellerinin; dijitalleşmenin muhasebe mesleğine ve muhasebe meslek mensuplarına etkilerine yönelik algıları tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın bir diğer amacı ise bu konuya yönelik algıların demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Elde edilen veriler incelendiğinde; muhasebe profesyonellerinin dijitalleşmeyi önemsedikleri, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek destekledikleri, dijital ürünlere uyum sağlayabildikleri hatta dijitalleşmenin muhasebe mesleğine olan saygıyı arttırabileceği, haksız rekabeti önleyebileceği görüşüne ulaşılmıştır. Çalışmanın ele alınan perspektiften daha önce incelenmiş bulunmaması önemini ve değerini arttırmaktadır. Çalışma sonuçlarının literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler:

DİJİTALLEŞME, MUHASEBE, COVID-19

ACCOUNTING PROFESSION FROM DIGITALIZATION POINT OF VIEW DURING THE COVID-19 PANDEMIC DISEASE: THE CASE OF ADANA

The rapid technological developments experienced today have brought about changes in human life. The most striking concept among the changes was digitalization. Adapting to this concept, which is always up-to-date on the agenda, has become a necessity with the COVID-19 epidemic worldwide. Because the continuation of all activities in the ordinary course of life is directly related to being able to adapt to the technological products brought by the concept. Changes in the epidemic disease process are closely related to all sectors and employees. In the study, accounting professionals operating in Adana province; It is aimed to determine the perceptions of the effects of digitalization on the accounting profession and accounting professionals. When the obtained data are examined; It has been concluded that accounting professionals care about digitalization, closely follow the developments in this field and support them, adapt to digital products, and even increase the respect for the accounting profession and prevent unfair competition. The fact that the study has not been examined from the perspective discussed before increases its importance and value. The results of the study are expected to shed light on the literature.

___

 • Akın, O. ve Özdaşlı, K. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Uymaları Gereken Etik İlkelere Uyma Düzeyine Yönelik Meslek Mensupları İle Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Algıları, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Temmuz Sayısı, ss. 59-74.
 • Ayboğa, H. (2002). Globalleşme Sürecinde Muhasebe Alanındaki Gelişmelere Ülkemizin Uyumu, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), ss. 39-55.
 • Barnir, A., Gallaugherb, J. ve Augerc, P. (2003). Business Process Digitization, Strategy, And The İmpact Of Firm Age And Size: The Case Of The Magazine Publishing İndustry, Journal Of Business Venturing, 18(6), ss. 789-814.
 • Brennen, S. ve Kreiss, D. (2014). Digitalization And Digitization, Http://culturedigitally.Org/2014/09/Digitalization-And-Digitization/ Symbol=En/A/59/Hlpm/Crp.1/Rev.1 (20.04.2021).
 • Cengiz, Ö. (2008). ‘‘SM ve SMMM Mesleği’’, Http://www.Muhasebetr.Com/Yazarlarimiz/Ozkan/006/ (02.02.2021).
 • Çubukcuoğlu, B., Ersöz, T., Düğenci, M. ve Özseven, T., (2013). ‘‘OECD Ülkeleri İçin Genişbant Abone Sayısını Etkileyen Faktörlerin Çoklu Regresyon Modeli İle Analizi’’, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, II, ss. 26-41.
 • Dağ, Y. (2016). Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Teknolojileri Kullanım Kararına Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması; (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Drew, J. (2017). Real Talk About Artificial Intelligence And Blockchain, Journal Of Accountancy, Https://Www.Journalofaccountancy.Com/İssues/2017/Jul/Technology-Roundtable-Artificial-İntelligence-Blockchain.Html (23.12.2020).
 • Dursun, D., Ektik, D., ve Tutcu, B., (2019). Mesleğin Dijitalleşmesi: Muhasebe 4.0., Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), ss. 251-257.
 • Evstafyeva, E., Kislaya, I. ve Kruchanova, I. (2019). Advanced Accounting Perspectives İn The Light Of Leading Economic Digitalisation Processes, Advances In Social Science, Education And Humanities Research. 359, ss. 146-152.
 • Gacar, A. (2019). Yapay Zekâ Ve Yapay Zekânın Muhasebe Mesleğine Olan Etkileri: Türkiye’ye Yönelik Fırsat Ve Tehditler, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 8, ss. 389-394.
 • Gassmann, O., Frankenberger, K. ve Csik, M. (2014). The St. Gallen Business Model Navigator,Https://Www.Academia.Edu/7479090/The_St_Gallen_Business_Model_Navigator (20.04.2021).
 • Ghasemi, M., Shafeiepour, V., Aslanı, M. Ve Barvayeh, E. (2011). The Impact Of Information Technology (It) On Modern Accounting Systems, Procedia Social And Behavioral Sciences, 28, ss.112-116.
 • Gökgöz, A. (2011). Tarihsel Perspektifte Muhasebenin Doğuşunu Ve Gelişimini Etkileyen Faktörler, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), ss.167-177.
 • Henriette, E., Feki, M., Boughzala, I. (2015). The Shape Of Digital Transformation: A Systematic Literature Review, In: Proceedings Of The Mediterranean Conference On Information Systems, ss.. 431–443.
 • ITU (International Telecommunication Union), (2018). ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database.
 • Kavanagh, M., Ve Drennan, L. 2008. What Skills And Attributes Does An Accounting Graduate Need? Evidence From Student Perceptions And Employer Expectations, Accountıng And Finance, 48(2), ss. 279-300.
 • Leiner, B., Cerf, V., Clark, D., Kahn, R., Kleinrock, L., Lynch, D., Postel, J., L. Roberts., Ve Wolff, S. (2009). ‘‘A Brief History of the Internet’’, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39(5), ss. 22-31.
 • Mercan, N., (2010). Dijital Dünyada Zaman, Mekân, İnsan İlişkileri Ve Yabancılaşma, Silahlı Kuvvetler Dergisi, (403), ss. 100-111.
 • Oestreıcher-Singer, G., Ve Zalmanson, L., (2013). Content Or Community? A Digital Business Strategy For Content Providers İn The Social Age, Mıs Q, 37(2), ss. 591–616.
 • Reis, J., Amorim, M., Melão, N., Cohen, Y. ve Rodrıgues, M., (2020). Digitalization: A Literature Review And Research Agenda. Proceedings Of The 25th International Joint Conference On Industrial Engineering And Operations Management, ss. 443-456.
 • Sayım, F., ve Usman, Ö., (2016). ‘‘Muhasebe Mesleği İçin Mesleki Durum Analizi Kriterlerinin Belirlenmesi’’, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12), ss. 105-122.
 • Stolterman, E., ve Fors, A., (2004). Information Technology And The Good Life. Londra: Kluwer Academic Publishers, Https://www8.İnformatik.Umu.Se/~Acroon/Publikationer%20anna/Stolterman.Pdf (20.04.2021).
 • Şıtak, B,, ve Şıtak, P., (2021). Öğrencilerin Adli Muhasebesi Kavramına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Salgın Hastalık Döneminde İncelenmesi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), ss. 98-108. Retrieved From: Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Yalovasosbil/İssue/61346/888330
 • Şıtak, B. (2021). Dijitalleşmenin Muhasebe Mesleğine, Muhasebe Meslek Mensuplarına Ve Muhasebe-Finans Eğitimine Etkilerinin Salgın Hastalık Döneminde İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020. Covid-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Rehberi (Bilim Kurulu Çalışması), Ankara, 95s.
 • T.C. Telekominasyon Kurumu Tarifeler Dairesi Başkanlığı, 2002. İnternet Sektörü ve Türkiye İncelemeleri, Ankara, 1-79s.
 • Tekbaş, İ. (2018). Dijitalleşmenin Muhasebe Mesleğine Ve Meslek Mensuplarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma Ve Yeni Bir Kavram Önerisi: Mali Mühendislik; (Yüksek Lisans Tezi), Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabalim Dalı, İstanbul.
 • Tenik, Ö., (2019). Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Etkileri: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Uygulama, Social Sciences Studies Journal, (39), ss. 3824-3832.
 • Tihinen, M., ve Kääriäinen J., (2016). The Industrial Internet in Finland: On Route ToSuccess?, Https://www.Vttresearch.Com/Sites/Default/Files/Pdf/Technology/2016/T278.Pdf (20.04.2021).
 • We Are Social ve Hootsuite, (2021). ‘‘Digital 2021: The Latest Insights Into The State Of Digital', 2021 Yılı Araştırma Raporu, https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital, (06.07.2021).
 • Yardımcıoğlu, M., Şıtak, B., ve Şıtak, P. (2021). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Karşı Tutumlarının Covid-19 Pandemi Döneminde İncelenmesi, İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 9(1), ss. 25-49, DOI: 10.22139/Jobs.844634
 • Yardımcıoğlu, M., Şıtak, B., ve Yörük, A. (2021). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Karşı Tutumlarının Covıd-19 Pandemi Döneminde İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Ve Eğitim Dergisi – USBED 3(4), ss. 155-180.
 • Yardımcıoğlu, M., ve Şıtak, B. (2020). Yapay Zekâ Teknolojisinin Muhasebe Alanına Yansımaları: Literatür İncelemesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), ss. 342-353. DOI: 10.33905/Bseusbed.809795
 • Yoo, Y., Lyytınen, K., Thummadı, V., Ve Weıss, A., (2010). Unbounded İnnovation With Digitalization: A Case Of Digital Camera. In: Proceedings Of The Annual Meeting Of The Academy Of Management, Aom.