6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN İŞLETME RİSKLERİNE KARŞI YASAL SORUMLULUKLARI

Times İşletmeler yaşamlarını süresince çeşitli risklerle karşılaşırlar. Riskler ise genellikle; bir işletmenin varlıklarının borçlarını karşılamaması, işletmenin sorumluklarını yerine getirememesi, işletmenin varlıklarının azalma ihtimali, finansal araçların yanlış fiyatlandırılma olasılığı ve türev ürünlerin riski gibi karşımıza çıkmaktadır (Chorafas, Feliable, 2000:191). Dolayısıyla risk, işletmenin hayatını sürgit etmesini veya maçlarına ulaşmasını etkileyen olumsuz olgulardır. Bu riskleri yönetebilen işletmeler ise yaşamlarını olağan sürdürmektedirler. Riskin yönetimi ise; risklerin olası etkileri ile meydana çıkma olgusunun veya etkisinin hesaplanmasıdır. Diğer bir ifadeyle risk yönetimi; risk yönetim çerçevesinin, risk alanlarının, risk kategorilerinin ve risk göstergelerinin belirlenmesi ve de risk düzeylerinin tanımlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasını içeren bir süreçtir. Bu bağlamda Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetçilerin; işletme risklerinin denetiminden sorumlu tutmuştur. Bu amaçla; bu çalışmada bağımsız denetçilerin risklere karşı sorumlulukları tartışılmıştır.

UNDER THE TURKISH COMMERCIAL LAW NO. 6102 LEGAL RESPONSIBILITIES OF INDEPENDENT AUDITORS AGAINST BUSINESS RISKS

Business face various risks throughout their lives. The risks are generally; the assets of an enterprise not meeting its debts, the failure of the enterprise to fulfill its responsibilities, the possibility of a decrease in the assets of the enterprise, the possibility of incorrect pricing of financial instruments and the risk of derivative products (Chorafas, Feliable, 2000: 191). Therefore, risk is adverse events that affect the survival of the business or the achievement of its matches. Businesses that can manage these risks continue their normal lives. Risk management is; It is the calculation of the possible effects of the risks and the occurrence or effect of the risk. In other words, risk management; It is a process that includes the determination of the risk management framework, risk areas, risk categories and risk indicators, as well as defining the risk levels and taking the necessary precautions. In this context, the Turkish Commercial Code, independent auditors; held responsible for the control of business risks. In this study, the responsibilities of independent auditors against risks are discussed.

___

 • BABUŞCU, Şenol (2005), Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi, Akademi Consulting &Training, Ankara.
 • BALIKÇI, Yalçın (2009), İşletmelerde Risk Yönetimi, Cinius Yayınları, İstanbul.
 • CHORAFAS, D.,N., (2000). Reliable Financial Reporting and Internal Control: A Global Implementation Guide. John Wiley, New York.
 • DOĞRUSÖZ, Koşut H. (2012), Anonim Ortalık Yöneticilerinin ve Denetçilerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu (TTK m. 549 - 563) . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken (10-11-12 Mayıs 2012 Sempozyum) , 683-696 . Retrieved from (20.01.2021). https://dergipark.org.tr/en/pub/maruhad/issue/48277/616854
 • EMHAN, A., (2009), “Risk Yönetim Süreci ve Risk Yönetmekte Kullanılan Teknikler”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F., Sayı:3, Cilt 23; 209- 220.
 • EREN, F., (2020), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetin Yayıncılık.
 • GÖNEN, E., (2014), Ticari İşletme ve Şirketler, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • GRIFFITHS,P., (2005), Risk Based Auditinig, Gower Publishing Limited, England,
 • GÜRKAN, N.Z., (2006), “İç Denetimin Faaliyet Alanı”, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, Temmuz – Ağustos.
 • KARAHAN, S., (2012), Şirketler Hukuku, Konya.
 • KAVAL, H., (2008), Muhasebe Denetimi, 3. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • KOŞUT, D. H.,(2012), Anonim Ortaklık Yöneticilerinin ve Denetçilerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 18 (2), 683-696. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/802572 (20.01.2012).
 • MEMİŞ, T.; BOZBEL, S., (2013), Karşılaştırmalı, Gerekçeli, İçtihatlı ve Kavram İndeksli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Cilt I, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara.
 • OLSSON, C., (2002), Risk Management in Emerging Markets, Pearson Education Limited, Great Britain.
 • ÖZBEK, Ç., (2003), VII. Türkiye İç Denetim Kongresi “Denetimin Değişen Dünyası” Yeni İç Denetçi Profili Institute of Internal Auditors, 29-30 Mayıs İstanbul.
 • ÖZER, M. A., (2012), “Rekabet Ortamında Girişimciler İçin Varolabilme Reçetesi: Risk Yönetimi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Cilt 7;143- 162
 • ÖZSOY, M., T., (2012), “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketlerde Kurumsal Risk Yönetimi”, Mali Çözüm, Mart-Nisan, 165-185.
 • PULAŞLI, H., (2016). Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • SAKA, T., (2008), Kurumsal Risk Yönetimi.
 • TEKİNALP, Ü., (2011), Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığın Esasları, İstanbul.
 • TEKİNALP, Ü., (2015), Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul.
 • TOPÇUOĞLU, M., (2012), Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Bağımsız Denetçi ve Sorumluluğu, 2. Değiştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı, Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara.
 • TUNÇ, F., (2011), “Yeni TTK’ da Kurumsallaşmayla İlgili Düzenlemeler, Kurumsallaşma ve Denetim Konferansı” , Antalya, 5-9 Ekim, İnternet Adresi:http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/Ferruh Tunc.pdf, Erişim Tarihi: 25.12.2020.
 • USUL, H., MİZRAHİ, R. (2016), Risk Odaklı Denetim, Detay Yayınları, Ankara
 • YAVUZ, C.;, ÖZ, T., (2020), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Gerekçesi http://www.kgk.gov.tr http://mevzuat.gov.tr