TOPLUMSAL KURAMDA TOPLULUK, GELENEKSEL TOPLUM VE GELENEK

Öz Topluluk ve toplum kavramları toplumsal kuramın ilk olmasa da, önemli ve kapsamlı ikilemlerinden biridir. Bu çalışmada, toplum tipolojileri ve gelenek temel alınarak toplumsal kuramlar ele alınmıştır. Klasik sosyoloji kuramları, tarihsel olarak toplumları bir birine karşıt, topluluk-toplum gibi, iki tipolojiyle değerlendirdi. Çağdaş kuramlar ise, bu iki toplum anlayışını yansıtan bir biçimde bu tipolojileri daha ayrıntılı hâle getirdi. Klasik kuramlarda topluluk ve toplumun kavramsal içerikleri titizlikle bir birinden ayırt edilirken, çağdaş kuramlarin bir kısmında topluluk içerikleri modernite temelinde kuramsal analize dahil edildi. Çağdaş toplumsal kuramlarda toplumun açıklanması ve geleceğin kurgulanmasında topluluk -toplum gibi ikili ayrımın, modernite temelinde bir kırılmaya uğradığı söylenebilir. Çağdaş kuramlar her ne kadar topluluğun bazı niteliklerine kuramsal analizde yer verseler de "geleneğin modernin karşıtı olduğu düşüncesi" bağlamında, klasik kuramla çok şey paylaştılar. Toplumsal kuramın çoğunda, gelenek dünün topluluğuna ait nostaljiler ya da dünün top-.. luluğundan kalma kalıntılar olarak düşünüldü.

Kaynakça

Aron, R. (1989) Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, (Çev. K. Alemdar), İstanbul, Bilgi Yayınevi. Aysoy, M. (2003) Geleneksel Sonrası Toplum Üzerine, Ankara, Açı Kitapları.

Becker, H. P. (1968) Through Values of Social Interpretation, New York, Greenwood Press: 248- 280.

Beckford, J.A. (1989) Religion and Advanced Industrial Society, London, Unwin Hyman Inc.

Çelebi , N., Kızılçelik, S. (2002) “İstanbul da Bir Alman Profesör: Gerhard Kessler", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2: 105-123.

Çiğdem, A. (1992) Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, (Çev, Y. Aktay), Ankara, Vadi Yayınları.

Durkheim, E. (1984) The Division of Labor in Society, New York, The Free Press.

Giddens, A. (1991) Modernity and Self Identity, Cambridge Polity Press.

Giddens, A. (1998) Modernliğin Sonuçları, (Çev. E. Kuşdil), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Holf, I. U. (1995) Avrupa'da Aydınlanma, (Çev . Ş. Sunar), İstanbul, Afa Yayıncık.

Köker, L. (1998) İki Farklı Siyaset, Ankara, Vadi Yayınları.

Mills, W. (1974) İktidar Seçkinleri, (Çev. Ünsal Oskay), Ankara, Bilgi Yayınevi

Polama, M. M. (1993) Çağdaş Sosyoloji Kuramları, (Çev. H. Erbaş), Ankara, Gündoğan Yayınları.

Spencer, H. ( 1972) "Societal Typologies”, “Military and Industrialism", On Social Evolution, Ed. by. J.D. Y. Peel, Chicago and London, The University of Chicago Press: 142-148; 149-174.

Redfield, R. (1962) "Folkways and City Ways”, “The Folk Society", Human Nature and The Study of Society, Ed. By. M. P. Redfield, Chicago, The University of Chicago Press: 172-182; 231-253.

Reissman, L. (1964) The Urban Process, New York, The Free Press.

Tiryakian, E. A. (1990) “Emile Durkheim", Sosyolojik Çözümlemenin Evreleri, (Çev C. Tokluoğlu), (Der. T. Bottomore ve R. Nisbet), Ankara, Verso Yayıncılık: 199-250.

Tönnies, F. (1955) Community and Association, London, Routledge & Kegan.

Scott, J. (1995) Sociological Theory, Cheltenham, Edward Elgar Pub.

Turner, B. S. (1991) Max Weber ve İslam, (Çev. Y. Aktay), Ankara Vadi Yayınları

Shils, E. (2003) “Gelenek", (Çev. H. Arslan), Doğu Batı, Yıl 7, Sayı 25: 101-131.

Keat, R., Urry, J. (2001) Bilim Olarak Sosyal Teori, (Çev. N. Çelebi), Ankara, İmge Kitabevi.

Weber, M. (1958) The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. New York, Charles Scribner's Sons.

Weber, M. (1978) Economy and Society, Vol I, Berkeley, University of California Press.

Weber. M. (1987) Sosyoloji Yazıları, (Çev. T. Parla), İstanbul, Hürriyet Vakfı Yayınları

Kaynak Göster

APA Zorlu, A . (2005). TOPLUMSAL KURAMDA TOPLULUK, GELENEKSEL TOPLUM VE GELENEK . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 1 (3) , 137-152 .