SOSYOLOJİNİN GELENEĞİ KONU EDİNMESİ YA DA GELENEĞİN SOSYOLOJİK PARADİGMAYA İNDİRGENMESİ - Antony Giddens Ekseninde Bir İnceleme

Öz Sosyolojik paradigmanın karakteristiği niteliğini taşıyan süreksizlikler üzerine inşa, hem toplumsal alanda hem de tarihsel dönemlendirmelerde yaptığı kavramsallaştırmaları belirlemiştir. Bu doğrultuda "gelenek", sosyolojik paradigma bağlamında en sorunlu fenomenlerin başında gelmektedir. Tarihsel olarak değerlendirildiğinde sosyolojinin geleneği konu edinmesi ve ortaya koyduğu kavramsallaştırma ile günümüz sosyolojisinin geleneği yeniden konu etmesi ve kavramsallaştırma çabası; sosyolojik paradigmanın yeniden inşası anlamında önemli bir problematiktir. Günümüz sosyolojisi yeniden gelenekselin sonunun ve yine geleneğin olmadığı bir toplum modelinin yer aldığı teorik tartışmalar içindedir. Yeni tartışmaların gelenekle birlikte “toplum" fenomeni üzerinde de yoğunlaşmış olması, sosyolojik paradigmanın yeniden inşa gayretinin göstergesi olma niteliğini taşımaktadır. Sosyolojik paradigmanın süreksizliklere dayalı kavramsallaştırmaları ve konularını süreksizlik üzerine kurulu bağlamlara indirgemesi, gelenekle ilgili değerlendirme ve açıklama gayretlerini de belirlemektedir. Klasik döneminde olduğu biçiminde günümüz sosyolojisinde de gelenek, yeni bir kopuş bağlamında konu edilmiş ve teorik tartışmalar yine ve yeniden geleneğin sonu üzerinde inşa edilmiştir.

Kaynakça

AYSOY, M. (2003), Geleneksel Sonrası Toplum Üzerine, Açı Kitaplar, İstanbul.

BAUMAN, Z. (2000), Siyaset Arayışı, çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, İstanbul.

BECK, U.& A. Giddens & Scott Lash (1994), Reflexive Modernization, Polity Pres.

BECK, U. (1999), Siyasallığın İcadı, İletişim Yayınları, İstanbul.

BECK, U. (2000), "The Cosmopolitan Perspective; Sociology of The Second Age of Modernity", British Journal of Sociology, Volume 51.

BECK, U. (2000), What is Globalization, Polity Press

EISENSTADT, S.N. (1972), Post-Traditional Societies, W.W. Norton&Company Inc. (1972), “Post-Traditional Societies and The Contiunity and Reconstruction of Tradition", in Post-Traditional Societies, W.W. Norton&Company Inc

EISENSTADT, S.N. (1973), Tradition, Change and Modernity, AWiley-Interscience Puplication.

FRIEDMAN, J. (1990), “Being in The World: Globalization and Localization”, Global Culture, Nationalism, Globalization and Modernity, Sage Publicatins.

FRIEDMAN, J.(1999), "Küresel Sistem, Küreselleşme ve Modernitenin Parametreleri", Postmodernizm İslam, Küreselleşme Oryantalizm, Edit. Yasin Aktay ve Abdullah Topçuoğlu Vadi Yayınları, Ankara.

FULCHER, James (2000), "Globalization, The Nation-State and Global Society", Sociological Review, Volume 48.

GANE, Nicholas (2001), "Chasing The Runaway World: The Politics of Recent

Globalization Theory", Acta Sociologica, volume 44.

GİDDENS, A. (1979), Central Problenis in Social Theory, London Mac Millan .

GİDDENS, A.(1991), Modernity and Self Identity, Polity Press

GİDDENS, A.(1994a), Modernliğin Sonuçları, çev.Tuncay Birkan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

GİDDENS, A.(1994b), "Living in a Post-Traditional Society", Reflexive Modernization, Polity Press

GİDDENS, A.(1995), In Defendence of Sociology, Polity Press

GİDDENS, A.(1999), “Küreselleşmenin İkilemleri", Sosyal Demokrat Değişim Dergisi, sayı: 12.

GİDDENS, A.(2000), Elimizden Kaçıp Giden Dünya, çev. Osman Akınhay, Alfa Yayınları, İstanbul GUNDERSEN, Frode (2000), “Between Tradition and Modernity", 8th Biennial Conference of International Association for The Study of Comnion Property, Bloomington Indiana.

HOBSBAWM, E. (1999), Tarih Üzerine, çev. Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

LERNER, D. (1958), The Passing of Traditional Society, New York Free Press.

LOO, Der H. (1993), “Modernizmin Paradoksları, Bugünün Düzeni Geleceğin Düzensizliğidir", Bilgi ve Hikmet, Kış 1993-1

ROBERTSON, Roland (1988), "Globalization Theory and Civilizational Analysis”, Comparative Civilizations Review, Volume 17

ROBERTSON, Roland(1990), Mapping The Global Condition: Globalization and Modernity, Sage Publications. (1999), Küreselleşme - Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, çev. Ümit Hüsrev Yoksal, Bilim Sanat Yayınları, Ankara

SIMITH, Dennis (1998), "Anthony Giddens and Liberal Tradition" British Journal of Sociology, Volume 49.

SKLAIR, L. (1995), Sociology of The Global System, Baltimore: Johns Hopkins

SKLAIR, L.(1999), "Competing Conceptions of Globalization", Journal of World Systems Research, Volume 5, Number 2

TOURİNE, Alain (1995), Modernliğin Eleştirisi, çev. P. Tufan Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. TÖNNİES, Ferdinant (1957), Community and Society, (Trans. Charles P. Loomis) Transaction Books, New Brunswick& Oxford

TUNA, Korkut (2001), Yeniden Sosyoloji, Karakutu Yayınları, İstanbul

YELKEN, Ramazan (1999), Cemaatin Dönüşümü, Vadi Yayınları, Ankara.

Kaynak Göster

APA Aysoy, M . (2005). SOSYOLOJİNİN GELENEĞİ KONU EDİNMESİ YA DA GELENEĞİN SOSYOLOJİK PARADİGMAYA İNDİRGENMESİ - Antony Giddens Ekseninde Bir İnceleme . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 1 (3) , 89-104 .