BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE ALINMANIN ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Öz Gelecek nesillerin haklarını tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçların karşılanması anlamında kullanılan sürdürülebilirlik kavramı, günümüzde her kesim tarafından artan bir ilgiyle karşılanmaktadır. Bu bağlamda 2014 yılından itibaren Borsa İstanbul tarafından BİST Sürdürülebilirlik Endeksi yayınlanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı BİST Sürdürülebilirlik Endeksine alınmanın şirket hisse senedi getirilerine etkisinin belirlenmesidir. Bu bağlamda 2014, 2015 ve 2016 yıllları için toplam 43 şirketin BİST Sürdürülebilirlik Endeksine dâhil edilmelerinin hisse senedi getirilerine etkileri olay çalışması yöntemi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak yıl bazında ve toplu şekilde değerlendirme yapılmış olup, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamına alınmanın, hisse senedi getirileri üzerinde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Kaynakça

Adamska, A., Dabrowski, J. T. (2016), “Do Investors Appreciate Information about Corporate Social Responsibility? Evidence from the Polish Equity Market”, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, Vol: 27(4); 364–372.

Akyüz, F ve Yeşil, T (2017), "BİST Sürdürülebilirlik Endeksine Kayıtlı Üretim Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Finansal Performanslarının İncelenmesi", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), Cilt:9; 61-78.

Altınay, A vd. (2017) , "Sürdürülebilirlik Endeksinin Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Değerlerine Etkileri, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir İnceleme", Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:17; 264-284.

Anderson-Weir, Charles H. (2010) "How Does the Stock Market React to Corporate Environmental News?," Undergraduate Economic Review, Vol. 6: Iss. 1, Article 9.

Bakoğlu, R. (2010), Çağdaş Stratejik Yönetim, Beta Basım, İstanbul.

Bansal, P. (2005), “Evolving sustainably: A longitudinal study of corporate sustainable development”, Strategic Management Journal, Vol:26(3); 197-218.

Cheung, A.W.K. (2011), “Do Stock Investors Value Corporate Sustainability? Evidence From An Event Study”, Journal Of Business Ethics, Vol: 99(2); 145-165.

Cheung, Adrian (Wai Kong) and Roca, Eduardo (2013), "The effect on price, liquidity and risk when stocks are added to and deleted from a sustainability index: Evidence from the Asia Pacific context," Journal of Asian Economics, Elsevier, Vol. 24; 51-65.

Clarke, T. and S. Celgg (2003), Management Paradigms for The New Millennium, International Journal of Management Reviews, Cilt: 2; 45-64.

Consolandı, C., Jaıswal-Dale, A., Poggıanı, E. And Vercelli, A. (2009), “Global Standards And Ethical Stock Indexes: The Case Of The Dow Jones Sustainability Stoxx Index”, Journal Of Business Ethics, Vol:87(1); 185-197.

Curran, M. and Moran, D. (2007), “Impact Of The Ftse4good On Firm Price: An Event Study”, Journal Of Environmental Management, Vol:82(4); 529–537.

Çıtak, L., Ersoy, E. (2016), “Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Alınmasına Yatırımcı Tepkisi: Olay Çalışması ve Ortalama Testleri İle Bir Analizi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,Cilt: 8(1); 43-57.

Dasgupta, S., Laplante, B., & Mamingi, N. (1998), Capital market responses to environmental performance in developing countries, The World Bank Research Group, Washington.

Daszyńska-Żygadlo, K., Ryszawska, B., Slońskı, T. and Zawadzkı, B.M. (2014), “Investors’ Reactions For Sustainability Index Inclusion –Is Csr A Good News?”. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol:2(300); 45-60.

Ed. BESLER, S. (2009), Yönetim Yaklaşımlarıyla Kurumsal Sürdürülebilirlik, (1. Baskı). Beta Basım, İstanbul.

Eppli, Marke J. and Tu, C.C. (2005), “An Event Study Analysis of Mall Renovation and Expanion”, Journal of Shopping Center Research, Vol: 12(2); 117–130.

Geus, A. (1999), The Living Company, Nicholas Brealey Publishing, London.

Kestane, Ali (2016), Kurumsal Sürdürülebilirlik Perspektifinde İşletmelerin Finansal Performansının Analizi ve Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir Araştırma: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Kuşat, N. (2012), “Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:14(2); 227-242.

Küçüksille, E. ve Mizrahi, R. (2015), “Bedelsiz Sermaye Artırımı Duyurularının Şirketlerin Piyasa Değerlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği”, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1(35); 125-145.

Lo, S.-F. and SHEU, H.-J. (2007), “Is Corporate Sustainability a Value-Increasing Strategy for Business?”, Corporate Governance: An International Review, Vol: 15(2); 345-358.

Miwa Nakai & Keiko Yamaguchi & Kenji Takeuchi, (2012), "Sustainability membership and stock price: an empirical study using the Morningstar-SRI Index," Discussion Papers 1204, Graduate School of Economics, Kobe University.

Moskowitz, M. (1972), “Choosing Socially Responsible Stocks”, Business and Society Review, Vol:1(1); 71-75.

Nakai, Miwa & Yamaguchi, Keiko & Takeuchi, Kenji, 2016. "Can SRI funds better resist global financial crisis? Evidence from Japan," International Review of Financial Analysis, Elsevier, Vol. 48(C); 12-20.

Oberndorfer, Ulrich, P. Schmidt, M. Wagner and Andreas Ziegler (2013), “Does the Stock Market Value the Inclusion in a Sustainability Stock Index? An Event Study Analysis for German Firms”, Journal of Environmental Economics and Management,Vol: 66/3; 497-509..

Öztürk,E. (2014). Durağanlık Analizi Yöntemiyle Şirket Kârlarının Sürdürülebilirlik Durumunun İncelenmesi: BİST Uygulaması, Sakarya Üniversitesi Doktora Tezi,Sakarya

Sakarya, Ş. (2011), “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Olay Çalışması (Event Study) Yöntemi İle Analizi” ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7(13); 147-162.

Sakarya, Ş. ve Hasan Sezgin (2015), “Sendikasyon Kredisi Kullanımının Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Olay Çalışması Yöntemiyle BİST’de Bir Uygulama” ,Bankacılar Dergisi Cilt: 26.

Sansar, N.G. (2015), Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Açısından Sermaye Piyasasının Etkinliği ve Borsa İstanbul Örneği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Siche, J.R., Agostinho, F., Ortega, E. and Romeiro, A., (2008), “Sustainability of nations by indices: Comparative study between environmental sustainability index, ecological footprint and the emergy performance indices”, Ecological Economics, Vol:66(4);628-637.Stekelenburg ,Van A, Georgakopoulos G, Sotiropoulou V, Vasileiou Kz, Vlachos I (2015) “The Relationship Between Sustainability Performance And Stock Market Returns: An Empirical Analysis Of The Dow Jones Sustainability Index Europe”, Int J Econ Finance Vol:7(7);74–87.

Tuomınen, Tero (2005), Corporate Layoff Announcements and Shareholder Value: Empirical Evidence from Finland, Lappeenranta University of Technology, Kuala Lumpur

Tüm, K. (2014), “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Muhasebeye Yansımaları”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 4(1); 58-81.

Wilson, M. (2003), “Corporate Sustainability: What is it and where does it come from?”, Ivy Business Journal, https://iveybusinessjournal.com, Erişim Tarihi:01.06.2018. BİST 2017 http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebilirlik-endeksi, Erişim Tarihi:01.06.2018.

Kaynak Göster

APA Parlakkaya, R , Kahraman, Ü , Cihan, Y . (2019). BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE ALINMANIN ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA . Maliye ve Finans Yazıları , (111) , 33-50 . DOI: 10.33203/mfy.455322
  • ISSN: 1308-6014
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti.

3.7b 1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Katılım Bankası Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılarının Ölçümlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ahmet URAN

BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE ALINMANIN ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Raif PARLAKKAYA, Ümran Münire KAHRAMAN, Yasin CİHAN

Kentsel Dönüşümde Finansman Yöntemleri ve Kamu Müdahalesi

Neslihan KOÇ

TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARINDA DÖVİZ KURUNUN ÖNEMİ PARASAL DURUM ENDEKSİ ANALİZİ

Hakan ERYÜZLÜ, Tayfur BAYAT, İzzet TAŞAR

MOORA Metodu ile Portföy Yönetimi Geleneksel Yöntemlere ve Şans Faktörüne Dayalı Portföylerle Bir Karşılaştırma Uygulaması

Cem KARTAL

Küresel Finansal Krizin Devlet Bankaları ve Özel Sermayeli Bankaların Likidite Davranışının Değişimine Etkisi: Türk Mevduat Bankacılığı Örneği

Onur ÖZDEMİR, Fatih KAYHAN

Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezalarının Cinsiyet ve Mesleki Unvan Açısından Analizi: 2008 – 2017 Dönemi

Günay Deniz DURSUN

İktisadi ve İdari Bilimler ve Uygulamalı Bilimler Lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma: T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Örneği

Cüneyt DİRİCAN, Ayşegül ERTUĞRUL AYRANCI

Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjı Belirleyicilerinin Tespit Edilmesi: Panel Data Analizi

Abdulhakim DİKO

İŞLETME SERMAYESİ UNSURLARININ FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST DEMİR ÇELİK METAL ANA SANAYİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Sibel YILMAZ TÜRKMEN, Yakup SÖYLEMEZ