Özel Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Derslerinde Bir Farklılaştırma Örneği Olarak Resfebenin Kullanımı

İçerik farklılaştırması, fikirlerden, kavramlardan, tanımlayıcı bilgi ve gerçeklerden oluşur. İçerik, öğrenme yaşantıları gibi, hızlandırma, yoğunlaştırma, çeşitlilik, yeniden düzenleme, esnek zaman, daha ileri ya da karmaşık kavramların, materyallerin kullanımıyla değiştirilebilir. Mümkün olduğunda öğrenciler içerik alanlarında kendi hızlarıyla ilerleme konusunda teşvik edilmelidir. Eğer belirli bir üniteyi kavrarlarsa, daha ileri öğrenme aktiviteleriyle desteklenmelidirler. Kısa adıyla anılan Resfebe resiml alfabe anlamına gelmekte olup, resfebe bilmeceleri ne matematiğe, ne de ağır bir genel kültür ve kelime bilgisine ihtiyaç duyar, biraz mantık ve hayal gücü ile çözülebilir. Genellikle birkaç harf veya resim ile oluşturulan resfebeler vardır, kaliteli bir resfebede resmin manasını bulmak ayrı bir bilmecedir, harfler verilmişse de bunların çözerken kullanılara gereken biçimsel özellikleri vardır. Bu çalışmada konular ile ilgili içerik farklılaştırma amacıyla önce düz anlatım kullanılarak anlatılmış daha sonra resfebenin tanımı yapılarak düz anlatım yöntemi ile anlatılan coğrafya ders konularından biri için resfebe yapmaları istenmiştir. Öğrenciler tarafından toplamda 97 adet resfebe üretilmiş ve üretilen bu resfebeler altı ana grupta toplanmıştır. Bunlar coğrafi terimler, şehirler, ülkeler, yerler yerşekilleri, kıtalar ve iklim, şeklinde gruplandırılmıştır. Böylece ders daha etkin hala gelirken öğrencilerin zihinsel ve akıl yürütme konusunda bir farklılaştırma örneği sunabildiği sonucuna varılmıştır

Using Rebus as an Example of Differentiation in Geography Courses for Gifted Students

Content differentiation consists of ideas, concepts, descriptive information and facts. Content, like learning experiences, can be changed by using accelerations, intensification, diversity, reorganization, flexible time, more advanced or complex concepts, materials. Whenever possible, students should be encouraged to progress at their own pace in content areas. If they have a specific unit, they should be supported by further learning activities. The short name of the picture means the picture alphabet. Recipes do not need mathematics, nor a heavy general culture and vocabulary, can be solved with some logic and imagination. There are usually resfabels created with a few letters or pictures, but finding the quality of a resident's picture in a quality resume is a separate one, although the letters are given, they have formal features that must be used when solving. In this study, in order to differentiate the content related to the subjects, the course was first described as a lecture, then it is required to make resefeben for one of the geography course subjects described with the definition of resefebenin and explained with the lecture management. A total of 97 rescues were produced and produced and these rescues were collected in six main groups. These are grouped in terms of geographical terms, cities, countries, places, landmarks, continents, climate. Thus, it was concluded that students who are still more effective in the course can offer a differentiation example about mental and reasoning

___

 • Akbaş, Y. (2008). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin İklim Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Alım, M. (2008) “Öğrencilerin Lise Coğrafya Programında Yer Alan Yer Yuvarlağı ve Harita Bilgisi Ünitelerindeki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları”, Milli Eğitim Dergisi, 177, 166–180.
 • Alkış, S. (2005). İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Coğrafya Konularıyla İlgili Kavramların Belirlenmesi (2004 Programına Göre). Coğrafya Dergisi, sayı: 11, s: 82–90, İstanbul.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma.Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Clark, C. R. (1981). Learning words using traditional orthography and the symbols of Rebus, Bliss, and Carrier. Journal of Speech and Hearing Disorders, 46(2), 191-196.
 • Coşkun, M. (2003). Coğrafya Öğretiminde Nem Konusundaki Kavram Yanlışlıkları ve Giderilmesine Yönelik Öneriler”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3) 147-158, Ankara.
 • Davaslıgil, U. (2004). Üstün Çocuklar, Yer aldığı eser R. Şirin, A. Kulaksızoğlu ve A.
 • E. Bilgili (Ed.), Üstün Yetenekli Çocuklar: Seçilmiş Makaleler Kitabı.İstanbul :Çocuk Vakfı Yayınları: 63, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi.
 • Doğanay, A. (2002). Öğretimde Kavram ve Genellemelerin Geliştirilmesi. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Edt: C.Öztürk ve D.Dilek. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gallagher, J. (2006). Models that guide teaching the gifted. Gifted childern gifted education. USA: Great Potential Press.
 • Güngördü, E. (2002). Coğrafya’da Öğretim Yöntemleri, İlkeler ve Uygulamaları, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Maker, C. J. (1982). Curriculum development for the gifted. Rockville, MD: Aspen Publishers, Inc.
 • Mertol, H. (2014). Türkiye’de ve ABD’de üstün zekalı çocuklara sosyal bilgiler dersi veren öğretmenlerin görüş ve uygulamaları (Hope projesi ve bilsem örneği). (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Popham, D. (1971). Teaching gifted social sciences in grades ten through twelve.Sacramento, CA: California State Departmentof Education.
 • Sak, U. (2012).Üstün zekalılar: özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri. Ankara: VizeBasın Yayın.
 • Sheehy, K. (2002). The effective use of symbols in teaching word recognition to children with severe learning difficulties: A comparison of word alone, integrated picture cueing and the handle technique. International Journal of Disability, Development and Education, 49(1), 47-59.
 • Tomlinson, C. A. (2007). Öğrenci Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim, İstanbul: SEV-YAY
 • Turan, İ. (2002). Lise coğrafya derslerinde kavram ve terim öğretimi ile ilgili sorunlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2).
 • Van Tassel-Baska, J. (2003). A curriculum study of gifted student learning language arts. Gifted Child Quarterly, 46, 30-44.
 • VanTassel-Baska, J. & Stambaugh, T. (2006). Comprehensive curriculum for gifted learners (3. Ed.). USA: Pearson Education Inc.