Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalık Tanılı Olgunun Koroner By-Pass Operasyonu Sonrası Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık koroner arter hastalıklarıdır, bu nedenle bu hastalıkların oluşumuna zemin hazırlayan risk faktörlerinin belirlenmesi ve sekonder korunma önlemlerinin uygulanması önemlidir.85 yaşında, kadın hasta batıcı tarzda sırt ağrısı şikayeti nedeni ile kardiyoloji bölümüne alınmıştır. Anjiografi sonrası, Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalık ön tanısıyla, kalp damar cerrahi kliniğe devir edilmiştir. Operasyon sonrası yoğun bakıma alınmıştır. Olgunun her gün yapılan fizik muayenesi laboratuvar ve izlem bulgularının değerlendirilmesi ile elde edilen veriler doğrultusunda hemşirelik sorunları belirlendi ve bakımı gerçekleştirildi. Akut ağrı, beden gereksiniminden az beslenme ve deri bütünlüğünde bozulma, elektrolit dengesinde bozulma riski, uyku biçiminde bozukluk, gaz alışverişinde bozulma, gastrointestinal fonksiyonlarda değişim, hiperglisemi gelişme riski, Miyokard kontraktilitesinin azalmasına bağlı kardiyak debinin azalma riski, kanama riski, önemli hemşirelik sorunları olarak ele alındı. Hastanın yoğun bakım ünitesine kabulünden itibaren yoğun bakım ekibi işbirliği ile kapsamlı hemşirelik bakımı uygulanan ve olası risk/komplikasyon gelişmesi önlenerek prognozu iyi sonuçlandı. Post-op erken dönemde hemşirelik bakımı oldukça önemlidir. Bu olguda Koroner By-Pass operasyonu geçirmiş hastanın post-op erken dönemde hemşirelik bakımına ilişkin, hemşirelik sürecinin aşamaları incelenmiş, hemşirelik girişimlerinin önemine ve gerekliliğine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar ve deneyimlerin paylaşılması bilgilerin arttırılmasına ve hemşirelik uygulamalarını geliştirmeye katkı sağlayacaktır

Nursing Care After Coronary Bypass Operation With Atherosclerotic Cardiovascular Disease Case Study

Coronary artery disease is the most common cardiovascular disease in adults. Therefore, it is important to determine the risk factors for the development of these diseases and to apply secondary prevention measures. An 85-year-old female patient was admitted to the cardiology department for a back pain complaint. After angiography, Atherosclerotic Cardiovascular Disease was transferred to cardiovascular surgery clinic with an initial diagnosis. After the operation intensive care was taken. The nursing problems were identified and maintained in the direction of the data obtained by the physical examination laboratory and monitoring findings of the case every day. Acute pain, low nutrition and loss of skin integrity, Risk of deterioration in electrolyte balance, disorder in sleep, disruption of gas exchange, change in gastrointestinal function, risk of hyperglycemia, risk of decreased cardiac lead due to decrease of myocardial contractility, bleeding risk, important nursing problems receipt. From the admission of the patient to the intensive care unit, extensive nursing care was implemented in cooperation with the intensive care unit and the prognosis was improved by avoiding possible risk / complication development. In the early post-op period, nursing care is very important. In this case, the stage of the nursing process related to nursing care in the post-op early period of the patient who underwent Coronary By-Pass operation was investigated and it was aimed to draw attention to the importance and necessity of nursing interventions. The sharing of experiences and work done in this way will contribute to increase the information and improve the nursing practices

___

  • Abaönü Babacan, G. (2005). Koroner arter hastalığı majör risk faktörleri ve C- reaktif proteinin değerlendirilmesi. İstanbul: TC Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Dahiliye Kliniği, Uzmanlık Tezi.
  • Akdemir, N. ve Akyar, İ. (2008). Aterosklerotik Kalp Hastalıklarından Korunma ve Hemşirenin Sorumlulukları. İç Hastalıkları Dergisi. 15(3): 125-130.
  • Carpenter, C., Griggs, R. ve Loscalzoi, J. (2002). Cecil Essentials of Medicine. Çev. Ed: Çavuşoğlu H. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
  • Korkmaz, F. D., Alcan, A. O., Aslan, F., E. ve Çakmakçı, H. (2015). Koroner arter baypas greft ameliyatı sonrası yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 23(2); 285-294.
  • Raftery, J. P., Yao, G. L., Murchie, P., Campbell, N. C. & Ritchie, L. D. (2005). Cost effectiveness of nurse led secondary prevention clinics for coronary heart disease in primary care: follow up of a randomised controlled trial. BMJ. 330: 707-710.
  • Türkmen, E., Badır, A. ve Ergün, A. (2012) Koroner arter hastalıklarından korunma. ACU Sağlık Bil Derg 12(3):223-231.
  • Wood, D. A., Kotseva, K., Connolly, S., Jennings, C., Mead, A. & Jones, J. (2008) Nurse-coordinated multidisciplinary, family-based cardiovascular disease prevention programme (EUROACTION) for patients with coronary heart disease and asymptomatic individuals at high risk of cardiovascular disease: a paired, cluster- randomised controlled trial. Lancet. 371(14): 1999-2012.