Karadeniz'den "Sol" Esinti Toprak (Samsun/1940-1941)

1940-1941 yıllarında 7 sayı yayınlanan Toprak, "sol" eğilimli bir dergidir. Dergide, dönemin koşulları gereği açık bir sosyalizm propagandası yapılmamış, ağırlıklı olarak köy ve köylü meselesi üzerinde durulmuştur.

A Left-wing Journal from the Black Sea Region: Toprak Samsun (1940-1941)

Toprak is a left wing journal which has seven issues printed between 1940 and 1941. Due to the circumstances of the era, the journal did not openly support socialism, but instead focused majorly on the peasants and problems of the peasantry

Kaynakça

"Anketimiz", No: 2, Kasım-1940, ss.6-7; No: 3, 30 Kânunuevvel 1940, ss.4-5.

"Davet", No: 3, 30 Kânunuevvel 1940, s.1.

Ertekin, O. Nuri, "Maksat", Toprak, No: 1, 20 Eylül 1940, s.3.

Ilgaz, Rıfat, Fedailer Mangası, (yay. haz: Öner Yağcı), Çınar yay., İstanbul 1993.

Sarısakal, Baki, Samsun Basın Tarihi, Barış Gazetesi yay., Samsun 2003.

Türkali, Vedat, Komünist, Gendaş yay., İstanbul 2001.

Türkiye'de Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar, Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü yay., Ankara 1940.

Üçer, Müjgan, "Dr. Osman Nuri Ertekin/Vatana Adanan Bir Ömür", Hayat Ağacı, No: 7, Kış-2007, ss.44-51.

Kaynak Göster