Türkçedeki örtmece sözler

Dil, kültürün bir taşıyıcısıdır. Kökleri tarih içinde gizli birtakım sözleri bugün de kullanmaya devam etmekteyiz. Bu yazıda örtmece sözler üzerinde durulmaktadır. Türkçenin söz varlığında yer alan bu tür ifadeler tespit edilmiştir.

Taboo words in Turkish

Language transmits the culture. We still carry on using some words whose origins are hidden in the history. In this study, the words said as a euphemism are noted. The expressions which are used in Turkish vocabulary are defined.

Kaynakça

AKARSU, Bedia 1998; Dil-Kültür İlişkisi, İnkılâp Yayınları, İstanbul.

AKSAN, Doğan 1998; Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

AKSAN, Doğan 1996; Türkçenin Sözvarlığı, Engin yayınları, Ankara.

AKSOY, Ömer Asım 1984; Atasözü ve Deyimler Sözlüğü I-III, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

ARSLAN-EROL Hülya 2002; “Tabu (Taboo) ve Kelimelerin Anlam Alanlarına Etkisi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2002 II, Ankara, s.35-56..

CONDON, John C. 2000; Kelimelerin Büyülü Dünyası (Çeviren: Murat Çiftkaya), İnsan Yayınları, İstanbul.

FREUD, S. 1947; Totem ve Tabu (Çeviren: Niyazi Berkes), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

GUIRAUD, Pierre 1999; Anlambilim (Çeviren: Berke Vardar), Multilingual Yayınları, Ankara.

GÜNGÖR, Ahmet 2006; “Tabu-Örtmece (Euphemism) Sözler Üzerine”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Sayı 29), Erzurum.

KİLLİ, Gülsüm 2006; “Hakas Türkçesinde Tabu Sözler ve Örtmece”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (Sayı 3/3), Ankara, s.50-65.

DEMİRCİ, Kerim 2008; “Örtmece (Euphemism) Kavramı Üzerine”, Millî Folklor (Sayı 77), Ankara.

ONAY, Ahmet Talât 1993; Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.

ÖZYILDIRIM, Işıl (İnce) 1996; “Türkçede Örtmece Sözcükler Üzerine Bir Araştırma”, Dil Dergisi (Aralık), Ankara, s. 15-21.

PAKALIN, İsmet Zeki 1983; Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I-III, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

PALA, İskender 2002; İki Dirhem Bir Çekirdek, LM Yayınları, İstanbul.

PALMER, F. R. 2001; Semantik (Yeni Bir Anlambilim Projesi), (Çeviren: Ramazan Ertürk), Kitâbiyât Yayınları, Ankara.

SÖYLEMEZ, Ümit 1993; Euphemism, as a Reflection of Culture on Language (Örtmece: Kültürün Dil Üzerindeki Yansıması), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

TS: Türkçe Sözlük 2005; TDK Yayınları, 10. Baskı, Ankara.

YURTBAŞI, Metin 1996; Örnekleriyle Deyimler Sözlüğü, Özdemir Yayıncılık, İstanbul.

Kaynak Göster