Osmanlı Devletinin son zamanlarında Karadeniz'in güney kesiminde iktisadî faaliyetler

Değerlendirmesi yapılan gümrük defteri Güney Karadeniz liman şehirleri ve bu limanların art alanlarında gerçekleşen iktisadî ilişkileri gözler önüne sermekte olduğu gibi, bölgenin gelecekteki jeopolitik yapılanmasına yardımcı olacak verileri de barındırmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

uluslararası ticaret

Financial movements in the southern Black Sea in the late Ottoman empire

The customs registry, which has been evaluated, contains the data which will help the geopolitical structuring of the region in the future as well as displaying the financial relationships that occur in the harbour towns of Southern Blacksea and the sub-regions of these towns.
Keywords:

international trade,

Kaynakça

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Baş Muhasebe Defterleri Trabzon Gümrüğü (BOA. D.BŞM. TZG), Belge No 17229.

AYGÜN, Necmettin, “Kafkasya’da Rus-Osmanlı Mücadelesi ve Kars Dolaylarında Sınır İhlâlleri”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (Hacettepe Üniversitesi), 3/6, Ankara 2007, 89-111.

AYGÜN, Necmettin, “XIX. Yüzyılın Ortalarında Trabzon’da Sosyal Ve İktisadi Yapı”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt 5/17, Çorum 2008, 75-111.

AYGÜN, Necmettin, Onsekizinci Yüzyılda Trabzon’da Ticaret, İstanbul 2005.

BEŞİRLİ, Mehmet, “Tokat Bakır Kalhânesi’nin Yönetimi (1793-1853)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.14/1, Elazığ 2004, 229-258.

BEŞİRLİ, Mehmet, Tokat (1771-1853), Tokat 2005.

BIJIŞKYAN, P. Minas, Pontos Tarihi (Çev. H. D. Andreasyan), İstanbul 1998.

BİLİCİ, Faruk, “XIX. Yüzyılın Başında Trabzon’daki Fransız Konsolosluğu: Paris’in Asya Kapısı”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 3, Trabzon 2007, 35-47.

ÇAĞLAYAN, K. Tuncer, “İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre 1841 Yılında Samsun Ve Çevresinde Ticaret”, Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu (4-6 Mayıs 2006), Samsun 2006, 283-298.

ÇAĞLAYAN, K. Tuncer, “İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre Amasya Ve Çevresinde Ticaret”, I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu (Amasya 2007), I. Kitap, Amasya 2008, 313-325.

EKİNCİ, İlhan, “XIX. Yüzyılın Sonlarında Ordu Kazasında Müslim-Gayrimüslim Nüfusu ve İlişkileri”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, I, Trabzon 2006, 55-88.

ERKAN, Ümit, “1509 No’lu (H.1330-32, M.1911-13) Şer’iyye Sicili Işığında Rize’de İktisadî Hayat”, http://umiterkan.blogcu.com/1509-no-lu-rize-ser-iyye-siciliisiginda- rize-de-sosyal-hayat-2_17819861.html.

ERSOY, Osman, “Bir İngiliz Konsolosunun 1846 Yılında Erzurum’dan Kars’a Seyahati”,Tarih Araştırmaları Dergisi (Ankara Üniversitesi), C.2/2, Ankara 1964, 237-249.

GENÇ, Mehmet, “17-19. Yüzyıllarda Sanayi Ve Ticaret Merkezi Olarak Tokat”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, (2-6 Temmuz 1986), Ankara 1987, 145-169.

Giresun Kent Kültürü, Giresun Belediyesi Yayınları, Ankara 2008.

HALAÇOĞLU, Ahmet, “İngiliz Konsolosu Longworth’a Göre Trabzon Vilayeti (1892-1898), Belleten, Sayı 250, Ankara 2004, 881-909.

Hicri 1319 (M.1901) Tarihli Trabzon Vilâyeti Salnâmesi, Trabzon Vilâyet Matbaası, (t.y.).

ISSAWI, Charles, “The Tabriz-Trabzon Trade, 1830-1900: Rise and Decline of a Route”, International Journal Middle East Studies, Cambridge 1970, 18-27.

İNALCIK Halil, Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul 2008. Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnâmesi (Çev. Ali Berktay), İstanbul 2005.

KARPAT, Kemal, “1880’de Kayseri Sancağı’nın Sosyal, Ekonomik ve İdarî Durumu: İngiltere’nin Anadolu Konsolos Yardımcısı Lieutenant Ferdinant Bennet’in Raporu (Ekim 1880), Belleten, C.LXII, Ankara 1998, 881-911.

KOCABAŞOĞLU, Uygur, Majestelerinin Konsolosları, İstanbul 2004.

KORKMAZ, Şerife, “Çorum Tarihi Kaynaklarından Temettuat Defteri”, Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu (23-25 Kasım 2007), C.I, Çorum 2008, 71-92.

ORTAYLI, İlber, “19. Yüzyılda Trabzon Vilayeti ve Giresun Üzerine Gözlemler”, Bir Tutkudur Trabzon, İstanbul 1997, 262-280.

ORTAYLI, İlber, Osmanlı’da Değişim ve Anayasal Rejim Sorunu (Makaleler), İstanbul 2008.

ÖNSOY, Rıfat, Osmanlı Borçları 1854-1914, Ankara 1999.

PAMUK, Şevket, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, İstanbul 2008.

QUATAERT, Donalt, Osmanlı İmalat Sektörü (Çev. Tansel Güney), İstanbul 1999.

ŞAHİN, İlhan-Emecen, Feridun, “Amasya”, DVİA, C.3, İstanbul 1991, 1-4.

ŞEN, Ömer, İmparatorluğu Kurtarmak, İstanbul 2008.

YILMAZ, Ali, “Osmanlıdan Günümüze Çorum’da Sanayi”, Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, C.III, Çorum 2008, 1653-1666.

YOLALICI, M. Emin, XIX. Yüzyılda Canik (Samsun) Sancağının Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1998.

ZEHİROĞLU, Ahmet Mican, Antik Çağlarda Doğu Karadeniz, İstanbul 2000.

Kaynak Göster