KAFKASYA'DA MOĞOL İSTİLASI VE ALANLARIN GÖÇÜ

13. yüzyılın ilk çeyreğinde Orta Asya bozkırlarında başlayan Moğol istilası süratle gelişmiş ve aynı çeyreğin sonlarında Kafkaslara ulaşmıştır. Moğolların bu bölgede karşılaştığı güçlü kavimlerden biri de Alanlar olmuştur. Alanlar, Moğollara yenilmiş ve Alan toprakları Moğolların hâkimiyetine girmiştir. Bu tarihten itibaren Alanlar, Kafkasya'daki anayurtlarından göç etmeye başlamış ve dünyanın farklı bölgelerine yayılmışlardır.

The Mongol invasion, which began at the steppes of Central Asia, in the first quarter of the 13th century, evolved swiftly and reached the Caucasus at the and of the same quarter. The Alans were one of the nations with which the Mongols encountered in this region. They were defeated to the Mongols and the Alan territories entered under Mongol dominance. From this date forward they started to migrate from their lands in the Caucasus and spread to the other countries.

Kaynakça

AHMETBEYOĞLU, Ali (2001). Avrupa Hun İmparatorluğu, Ankara: TTK,

ALAADDİN ATA MELİK CÜVEYNİ (1988). Tarih-i Cihangüşa, I, Çev. Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

ALEMANY, Agusti (2000). Sources on the Alans, A Critical Compilation, Leiden-Boston-Köln: Brill.

-----, (2003). "Sixth Century Alania: Between Byzantium Sasanian İran And The Turkic World", Eran Ud Aneran Webfestschrift Marshak, www.transoxiana.org/Eran Articles (13.02.2012)

ALLSEN, T. Thomas (2009). "Mongols As Vectors For Cultural Transmission", The Cambridge History of Inner Asia the Chinggisid Age, Edt. Nicola Di Cosmo, Allen J. Frank, Peter B. Golden, Cambridge: Cambridge University Press.

BACHRACH, Bernard S. (1973). A History Of The Alans İn The West, Minneapolis: University Of Minnesota Press

BAŞTAV, Şerif (1941). "Sabir Tükleri", Belleten, 4, (17), 53-99.

Cathay And The Way Thither (1914). Trans.& Edt. Colonel Sir Henry Yule, Vol. III, London: Cambridge University Press.

ÇOĞ, Mehmet (2007). "Emeviler ve Abbasiler Dönemi Hazar-Arap İlişkileri", Turkish Studies, 2, (2), 150-160.

DAKUKİ, Hüseyin Ali (1987). "Dört Halife Devrinde Araplar ve Hazarlar", Çev. Faruk Toprak, Türk Kültürü Araştırmaları, 25(1-2)

DAŞ, Mustafa (2006). Bizans'ın Düşüşü, İstanbul: Yeditepe Yayınları.

DURMUŞ, İlhami (2007). Sarmatlar, İstanbul: Kaynak Yayınları

ERSAN, Mehmet (2005). "Katalanların Anadolu'daki Faaliyetleri: 1304", Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu, Bildiriler, 76-84.

İBN'ÜL ESİR (1987). El-Kamil Fi-t -Tarih, C.12, Çev. Ahmet AğırakçaAbdülkerim Özaydın, İstanbul: Bahar Yayınları.

FLEET, Kate (2012). Türkiye Tarihi: 1071-1453 Bizans'tan Türkiye'ye, Çev. Ali Özdamar, İstanbul: Kitap Yay.

FRIAR GIOVANNI DIPLANO CARPINI (1996). The Story of the Mongols Whom We Call Tartars, Boston: Branden Publishing Company . GEORGES PACYMERES (2009). Bizanslı Gözüyle Türkler, Çev. İlcan Bihter Barlas, İstanbul: İlgi Yayınları.

GOLDEN, B. Peter (2006). Hazar Çalışmaları, Çev. Egemen Mızrak ve Çağrı Mızrak, İstanbul: Selenge Yayınları.

-----, (2009). "Migrations, Ethnogenesis", The Cambridge History of Inner Asia the Chinggisid Age, Edt. NicolaDiCosmo, Allen J. Frank, Peter B. Golden, Cambridge: Cambridge UniversityPress.

GROUSSET, Rene (2006). Bozkır İmparatorluğu, Çev: M. Reşat Uzmen, 4.Baskı, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

HOPWOOD, Keith (2005). "The Catalan Company İn Anatolia and the Turkısh

Conquest of the Western Seeboard", Çev. Serdar Çavuşdere, XIV. Türk Tarih Kongresine Sunulan Bildiri, Ankara: TTK Yayınevi,127-136.

KAFALI, Mustafa (1976). Altın Orda Hanlığının Kuruluş ve Yükseliş Devirleri, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası.

KAMALOV, İlyas(2003).Moğolların Kafkasya Politikası, İstanbul: Kaknüs Yay.

-----, (2009). Altın Orda ve Rusya, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

KARATAY, Osman (2008). "Hazarların Musevileşmesine Dair Bir Belge: Kenize Mektubu", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (18), 1-17.

KIRZIOĞLU, Fahreddin (1992). Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları'nda Kıpçaklar, Ankara: TTK Yayınevi.

KOVALEVSKAYA, V.B. (1984). Kavkaz i Alany, Moskva: İzdatelstvo Nouka Glavnoya Redaktsiya Vostocnoy Literatura.

KURAT, Akdes Nimet (1999). Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917'ye Kadar, Ankara: TTK.

KUZNETSOV, Vladimir-Yoroslav Lebedinski (2012). Alanlar Step Atlıları, Kafkas Beyleri, Çev. Demir Alp Serezli, Ankara: Alan Kültür ve Yardım Vakfı.

Marco Polo'nun Geziler Kitabı, (1985). Çev. Ömer Güngören, İstanbul: Yol Yayınları.

MESUDİ (2001). Muruc Ez-Zeheb (Altın Bozkırlar), Çev. Ahsen Batur, İstanbul: Selenge Yayınları.

MINORSKY, V. (1952)."Caucasia III: The Alan Capitol Magas and the Mongol Campaigns", BSOAS, (14), 2.

Moğolların Gizli Tarihi (1986). Çev. Ahmet Temir, 2.Baskı, Ankara: TTK Yayınevi.

NICOL, Donald M. (2003). Bizans'ın Son Yüzyılları (1261-1453), Çev. Bilge Umar, 2. Baskı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

ÖDEN, Zerrin Günal (1994). "Bizans İmparatorluğu'nun Türklere Karşı Alan ve Katalanlarla İttifakı", İÜEFTD, (35), 123-129.

ÖZCAN, Altay Tayfun (2010). Moğol-Rus İlişkileri (1223-1341), Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi.

-----, (2014). "Timur'un Elçisi Sultaniyeli Johannes ve Libellus de Notitia Orbis Adlı Eserinden Bazı Parçalar", AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, (33), 121-162.

ROUX, Jean Paul (2001). Moğol İmpartorluğu Tarihi, Çev. Aykut Kazancıgil - Ayşe Bereket, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

TOGAN, A. Zeki Velidi (1972), "Allan", İA, C.1, İstanbul: M.E.B.,376-378.

TURAN, Osman (2003). Selçuklular Tarihi Ve Türk-İslam Medeniyeti, 8.Baskı, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

WILHELM VON RUBRUK (2002). Moğolların Büyük Hanına Seyahat, Çev. Ergin Ayan, İstanbul: Ayışığı Kitapları.

VERNADSKY, George (2011). Rusya Tarihi, (Çev. Doğukan-Egemen Mızrak), 2.Baskı, İstanbul: Selenge Yayınları.

YAKUBOVSKY, A. Yu. (1976). Altın Ordu ve Çöküşü, Çev. Hasan Eren, 2.Baskı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

YAKUT EL-HAMAVİ (1977). Mucem-ü'l-Buldan, Beyrut: Darü's-Sadır.

ZEKİYEV, Mirfatih Z. (2007). Türklerin ve Tatarların Kökeni, Çev. Ahsen Batur, 2.Baskı, İstanbul: Selenge Yayınları.

Kaynak Göster