Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 1302-1966, eISSN: 2651-4117) 1999 yılından bu yana yılda en az iki kez yayınlanmakta olan uluslararası, hakemli ve akademik bir dergidir. Dergi Aralık 2015 sayısından itibaren hem basılı, hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergi sadece www.dergipark.gov.tr/akuiibfd adresinden gönderilen çalışmaları kabul etmekte ve sayılarını bu sayfadan yayınlamaktadır. Derginin kısa adı KOCATEPEİİBF Dergisi'dir. 

KOCATEPEİİBF Dergisi aşağıdaki indekslerde taranmaktadır:

Directory of Open Access Journals - DOAJ (19 Kasım 2018'dan itibaren)Crossref (Haziran 2015'ten itibaren)Sobiad (25 Eylül 2018'den itibaren)ASOS Index (2011'den itibaren)EBSCOhost (16 Eylül 2011'den itibaren)DRJI (2018'den itibaren)ESJI (2018'den itibaren) Index Copernicus (2019'dan itibaren)

Dergi; işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve finansman, ekonometri ve benzeri alanlardaki özgün ve bilimsel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergiye sunulan akademik çalışmaların alanında bir boşluğu dolduran, özgün nitelikte, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış (ulusal/uluslararası konferanslarda sunulmuş olan tebliğler, bu durumu belirtmeleri halinde ve makalenin geliştirilmesi şartıyla kabul edilebilir.) veyahut yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir.Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmiştir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, Ayrıca; olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gereklidir. 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Cilt: 22 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı