Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Bilgi Testi Geliştirme ve Algı Ölçeği Adaptasyon Çalışması

Öz Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenler için Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Bilgi Testi (ÜYİBTE) geliştirmesi ve Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Algı Ölçeği (ÜYAÖ) adaptasyon çalışması yapılmıştır. Araştırma için 147 okulöncesi öğretmeninden veri toplanmıştır. ÜYİBTE, 40 maddeden ve 3 boyutttan oluşan çoktan seçmeli bir testtir. Ölçeğin madde analizleri ve güvenirlik hesaplamaları sonucunda (.90) iyi bir ölçem aracı olduğu söylenebilir. ÜYAÖ ise 25 maddeden oluşan 5’li likert tipte bir ölçektir. 4 boyutlu olan ölçek Jeong (2010) tarafından okulöncesi dönemdeki öğrencilere yönelik öğretmen algıları belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin dil gerçelik çalışmaları uzmanlar tarafından yapılmıştır. Ölçeğin madde analizi ve güvenilirlik hesaplamaları yapılmıştır. Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin yapı modelinin uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışma, sonucunda bu iki ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Bryman, A., & Cramer, D. (1999). Quantitative data analysis with SPSS release 8 for Windows. A guide for social scientists. London and New York: Taylor & Francis Group.

Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Data analysis handbook for social sciences. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., & Çakmak, E. K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2011). Bilimsel araştırma yöntemleri, 6.Baskı

Cramer, S. D. (1984). Solubility of methane in brines from 0 to 300. degree. C. Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 23(3), 533-538.

Dağlıoğlu, H. (2010). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Öğretmen yeterlikleri ve Özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 186(36), 72-84. Davis, G., & Rimm, S. (1998). Education of the gifted and talented. (4. Ed), Allyn ve Bacon. Boston: MA.

Gallagher, J. F. (2008). Psychology, Psychologists and Gifted Students. 05 03, 2018 tarihinde http://www.springerlink.com/content/978-0-387-74399%208/ #section=135371&page=5&locus=26 adresinden alındı

Kocabıyık, F. (2011). Milli Eğitim Bakanlığı ve Okul Öncesi Eğitimi. Eğitime Bakış Dergisi, 3-5.

Özsoy, Y., Özyürek, M., & Epirek, S. (1989). Özel Eğitime Giriş . Ankara: Karatepe Yayınları.

Sak , U., Karabacak, F., & Kılıç, A. (2009). Üstün Yetenekliler Eğitim Programları: Tanılama, Öğretim ve Değerlendirme Biçimleri ve Programın Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi Yeni Açılımlar, 25-27 Mart 2009. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Sak, U. (2010). Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Modeli (ÜYEP) ve Sosyal Geçerliği. Eğitim ve Bilim, Cilt 36, Sayı 161, 213-229.

Tavşancil, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık, Ankara.

Tortop H. S. (2015) Üstün Zekalılar Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modeli, Genç Bilge Yayıncılık

Tortop, H. S. (2016). Üstün yetenekliler eğitimindefarklılaştırma modeller, sorunlar ve öneriler. Öğretmen Dünyası, Ağustos Sayısı, 13-16.

Yıldırım, A. & Şimşek, H.,(2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şahin, F., (2012).Üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri konusunda okul öncesi yardımcı öğretmen adaylara verilen eğitimin etkisi, Journal of Gifted Education Research, 1 (3), 166-175.

İnan, H., Z., Bayındır N., & Demir, S. (2009). Awareness level of teachers about the charactaristics of gifted children. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (3), 2519-2527.

Kaynak Göster

APA Tortop, H , Sarar, M . (2018). Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Bilgi Testi Geliştirme ve Algı Ölçeği Adaptasyon Çalışması . Journal of Gifted Education and Creativity , 5 (2) , 67-89 .