BİRİNCİ VE İKİNCİ KÖRFEZ SAVAŞLARI’NIN TIME DERGİSİ KAPAKLARI ÜZERİNDEN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

İnsanlık tarihinin her döneminde var olan savaş, doğası gereği tanımlanması ve sınırlandırılması en zor kavramlardan birisidir. Kavramın temelinde yer alan güç ve başta toplumsal olmak üzere birçok açıdan yıkıcı sonuçlara neden olan şiddet, savaşa dair ortaya atılan görüşlerin başında gelmektedir. Üzerinde bir diğer uzlaşma sağlanan nokta ise savaşın taraflarının toplumu bilgilendirmek, kendilerini haklı göstermek ve yaptıkları eylemleri meşrulaştırmak adına birçok yöntem ve araç kullanmakta olduklarıdır. Özellikle medya; savaş, çatışma ve kriz ortamlarında bu amaç için kullanılan araçların başında gelir. Medyanın savaş dönemlerinde yönetici sınıflar tarafından ülke politikaları doğrultusunda etkin olarak kullanılması, aynı zamanda savaş ve çatışmaların medyadaki temsil biçimini de belirlemektedir. Bu durumun en belirgin örneklerinden biri olan Körfez Savaşları, Amerikan medyasının güçlü konumu dolayısıyla savaşın gidişatını doğrudan etkilemiştir. Bu noktadan hareketle, medyanın savaş dönemlerindeki rolü üzerine yürütülen bu çalışma, ABD’nin dış politika stratejileri ile ülke medyasının önemli yayın organlarından biri olan Time dergisinin bu politikalarla uyumlu bir yayın anlayışına sahip olup olmadığı sorunsalından yola çıkılarak temellendirilmiştir. Çalışmada, Time dergisinin Körfez Savaşları döneminde yayımlanan belli sayılarının kapaklarında yer alan görsel ve dilsel söylemler, Ferdinand de Saussure’ün göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiş ve Time dergisinin, ABD’nin kurduğu stratejik anlatıya hizmet eden bir yayın politikası benimsediği sonucuna ulaşılmıştır.

___

 • Aslan, M. Y. (2008). “Savaş Hukukunun Temel Prensipleri”, TBB Dergisi, Sayı: 79, 235-274.
 • Atabek, N. (1995). “Savaş ve Medya: ABD’nin Vietnam ve Körfez Savaşlarındaki Medya Politikaları”, Kurgu Dergisi, Sayı: 13, s. 185-201.
 • Bozkurt, E. (2003). Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Çakar, M. (2003). “Savaş ve Medya”, Pivolka: Savaş Özel Sayısı, Nisan, s. 25-27.
 • Çalışkan, K. (2008). “Orta Doğu Siyaseti ve Toplumları Anlamak”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 39, s. 1-21.
 • De Saussure, F. (1916). “Cours de linguistique generale”, Genel Dilbilim Dersleri, Çeviren: Prof. Dr. Berke Vardar, İstanbul: Multilingual Yayınları, 1998.
 • Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş, Çeviren: Süleyman İrvan, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1990.
 • Fukuyama, F. (2005). Tarihin Sonu mu?, İstanbul: Vadi Yayınları.
 • Gönenç, A. Y. (2004). “İletişim Teknolojilerinin Medya Üzerindeki Etkileri”, In 2nd International Symposium Communication in the Millenium Kitabı, İstanbul Üniversitesi, s. 437-448.
 • Gündoğan, A. O. (2017). “Savaş Üzerine”, Savaş ve Toplum: Savaş Üzerine Yazılar, Eğitim Yayınevi, s. 8-14.
 • Kalelioğlu, M. (2021). “Göstergebilim Kuramının Genel Bir Değerlendirmesi, Türkiye’deki Yeri ve Önemi”, Söylem Filoloji Dergisi, 6(1), Nisan, s. 189-200.
 • Şen, F. A. (2013). “Medyanın Savaş Söylemleri: Barış Gazeteciliği Perspektifinden Anaakım ve Alternatif Haber Medyasında Suriye Sorunu”, Selçuk İletişim, 8, s. 164-175.
 • Time Magazine, (1990). August 20, Vol. 136, No. 8. U.S.A.
 • Time Magazine, (1990). August 27, Vol. 136, No. 9. U.S.A.
 • Time Magazine, (1990). December 24, Vol. 136, No. 27. U.S.A.
 • Time Magazine, (1991). February 25, Vol. 137, No. 8. U.S.A.
 • Time Magazine, (1991). March 11, Vol. 137, No. 10. U.S.A.
 • Time Magazine, (2003). March 3, Vol. 161, No. 9. U.S.A.
 • Time Magazine, (2003). April 7, Vol. 161, No. 14. U.S.A.
 • Time Magazine, (2003). April 2, Vol. 161, No. 16. U.S.A.
 • Time Magazine, (2003). July 14, Vol. 162, No. 12. U.S.A.
 • Time Magazine, (2003). December 22, Vol. 162, No. 25. U.S.A.
 • Varlık, A. B. (2013). “Savaşı Tanımlamak: Terminolojik Bir Yaklaşım”, Avrasya Terim Dergisi, 1 (2), s. 114-129.