Ülke, Ürün ve Lider İmajı Ekseninde Türk Vatandaşlarının Rusya ve ABD Algısı: Karşılaştırmalı Bir Saha Çalışması

Ülkelerin imajı küresel rekabet koşulları bağlamında giderek üzerinde daha fazla durulan bir çalışma konusu olmaktadır. Nitekim küresel rekabet içinde ülkelerin turist, yatırım ve kalifiye insan gücünü çekmeleri ve benzerleri arasından kendi ürünlerinin tercih edilmesini sağlayabilmeleri oldukça önemlidir. Bu çalışma ülke, ürün ve lider imajlarından hareketle Rusya ve ABD’nin Türk vatandaşları nezdinde nasıl algılandıklarına odaklanmıştır. Diğer taraftan çalışmada ülke, ürün ve lider imajlarının siyasal ilgi açısından da bir değerlendirmesi yapılmıştır. Nicel araştırma yönteminden hareket ederek kesitsel tarama modelini kullanan bu çalışmadaki veriler, amaca uygun örnekleme yöntemiyle ulaşılan 461 kişiden toplanmıştır. Sonuçlar, ülke imajı açısından her iki ülkenin bilişsel ülke imajının olumlu ve duyuşsal ülke imajının olumsuz algılandığını göstermiştir. Öte yandan, ürün imajları açısından iki ülkenin de olumlu bir imaja sahip olduğu tespit edilmiştir. Lider imajı açısından hem Vladimir Putin’in hem de Joe Biden’ın olumsuz bir imaja sahip olduğu dikkat çekmiştir. Siyasal ilgi düzeyi yüksek olan katılımcıların siyasal ilgi düzeyi düşük ve orta olan katılımcılara kıyasla her iki ülke için de ülke, ürün ve lider imajları algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, lider imajı kapsamında Joe Biden’a kıyasla Vladimir Putin’in hem liderlik özellikleri hem de liderlik yetkinliği açısından daha olumlu bir imaja sahip olduğu belirlenmiştir.

Turkish Citizens’ Perception of Russia and the USA in the Context of Country, Product and Leader Images: A Comparative Field Study

The image of countries or how they are perceived by other countries and public opinion comes to the fore as a subject that is increasingly emphasized in the context of global competition conditions. Actually, in global competition, it is very important for countries to attract tourists, investments and qualified labor force, and to ensure that their products are preferred among their counterparts. This study focused on how Russia and the USA were perceived by Turkish citizens, based on the country, product and leader images. In the study, which used a cross-sectional survey model based on quantitative research method, the data were collected from 461 participants reached by purposive sampling method. The results indicated that cognitive country image of both countries was perceived positively, and affective country image was perceived negatively in terms of country image. It was determined that both countries had a positive image regarding product image. However, both Vladimir Putin and Joe Biden had a negative image in terms of leader image. The participants with high level of political interest had higher positive perceptions of country, product and leader images for both countries compared to those with low and medium political interest. Finally, Vladimir Putin had a more positive image regarding both leadership characteristics and leadership competence compared to Joe Biden.

___

Al-baadani, A.A. (2020). The effect of country image on country brand equity: The moderating role of political leaders. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Anholt, S. (2010). Places Identity, Image and Reputation, Palgrave Macmillan: Hampshire. Arifin, W. N. (2015). The graphical assessment of multivariate normality using SPSS. Education in Medicine Journal, 7(2), 71-75.

Balmas, M. & Sheafer, T. (2014). Charismatic leaders and mediated personalization in the international arena. Communication Research, 41(7), 991–1015.

Boran, T. (2015). A Sensıtıve Area In Communıcatıon Studies: Country Brand, Erciyes İletişim Dergisi, 4(1), s.70-84.

Buhmann, A., & Ingenhoff, D. (2015). The 4D model of the country image: An integrative approach from the perspective of communication management. International Communication Gazette, 77(1), 102–124.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2014). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. New York: Pearson.

Çakmur, H. (2012). Araştırmalarda ölçme – güvenilirlik – geçerlilik. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(3), 339-344.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Yayınevi.

Fan, Q. (2019). Relationship among China’s country image, corporate image and brand image: A Korean consumer perspective. Journal of Contemporary Marketing Science, 2(1), pp.31-49.

Garzia, D. (2013). Can candidates’ image win elections? A counterfactual assessment of leader effects in the second Italian republic. Journal of Political Marketing, 12(4), pp.348–361.

Gegez, E. (2010). Pazarlama araştırmaları. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. New York: Pearson Education Limited.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. New York: Pearson.

Ingenhoff, D. & Klein, S. (2018). A Political Leader’s Image in Public Diplomacy and Nation Branding: The Impact of Competence, Charisma, Integrity, and Gender. International Journal of Communication, (12), pp.4507–4532.

Jenes, B. (2005): Possibilities of shaping country image. Marketing és Menedzsment, (2). pp.18-29.

Kalaycı, Ş. (2017). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Dinamik Akademi Yayın Dağıtım.

Kim, H.Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: assessing normal distribution using skewness and kurtosis. Restorative Dentistry & Endodontics, 38(1), pp.52-54.

Konecnik, M. & Gartner, W.C. (2007), Customer-based equity for a destination. Annals of Tourism Research, 34(2), pp.400-421.

Köroğlu, A. & Yıldız, S.(2022). Ülke imajının yabancı ürün satın alma istekliliği üzerindeki etkisinde tüketici etnosentrizmi ve ürün yargılarının rolü. The Journal of International Scientific Researches, 7(1), s.57-74.

Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), pp.94–109.

Pallant, J. (2011). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS. New York: Open University Press.

Pancer, S. M., Brown, S. D., & Barr, C. W. (1999). Forming impressions of political leaders: A cross‐national comparison. Political Psychology, 20(2), pp.345–368.

Serrano-Arcos, M.M., Sánchez-Fernández, R & Pérez-Mesa, J.C. (2021). Analysis of product-country image from consumer’s perspective: the impact of subjective knowledge, perceived risk and media ınfluence. Sustainability Journal, 13(4), pp.3-25.

Stock, F. (2009). Identity, image and brand: a conceptual framework. Place Branding and Public Diplomacy, 5(2), pp.118-125.

Van Ham, P. (2008). Place branding: the state of the art. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), s.126–149.

Yaşar, İ.H. (2021). Siyasal ifade amaçlı sosyal medya kullanım düzeyinin siyasal ilgi ve katılım üzerinde rolü: sosyal medya platformları bağlamında bir saha araştırması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(34), 1175-1203.

___

APA Yaşar, İ. H. & Uğurhan, Y. Z. C. (2022). Ülke, Ürün ve Lider İmajı Ekseninde Türk Vatandaşlarının Rusya ve ABD Algısı: Karşılaştırmalı Bir Saha Çalışması . İletişim ve Diplomasi , Kamu Diplomasisi ve Ülke Markalama Özel Sayısı , 47-70 . DOI: 10.54722/iletisimvediplomasi.1108694