Konferans Diplomasisi Perspektifinde Antalya Diplomasi Forumu'nun Uluslararası İlişkilerdeki Rolü

Uluslararası İlişkiler disiplininin ortaya çıkış tarihi hemen hemen I. Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllara dayanmaktadır. Çünkü bu disiplin özelinde üniversitelerde kürsülerin açılması özellikle 1918 sonrası yıllara uzanmaktadır. Dolayısıyla bu disiplinin ülkeler arasındaki münasebetlere sirayet etmesi ve dünya üzerinde gözle görülür hale gelmesi şüphesiz diplomasi çabalarıyla mümkün olmuştur. Bir uluslararası siyaset, ilaveten bir uluslararası hukuk iletişim süreci olarak nitelendirilen diplomasinin özünde ülkelerin birbirleriyle varsa mevcuttaki problemleri hususunda münasebet kurmak ve bu bağlamda kendi ülke menfaatleri doğrultusunda kazanılabilecek maksimum kazancı elde etmek yatar. Dolayısıyla bu kazancın çabaları ise duruma ve ülkeler arası münasebetlerin boyutuna göre değişiklik arz etmektedir. Bugün uluslararası ilişkiler disiplininde sıkça kullanılan diplomasi çabalarını; zirve diplomasisi, ikili diplomasi, çoklu/çok boyutlu diplomasi, kültürel diplomasi, parlamenter diplomasi, konferans diplomasisi yani kamu diplomasisi şeklinde sıralamak mümkündür. Bu bağlamda bu makale bahse konu diplomasi çabalarından biri olan konferans diplomasisinin bir yumuşak güç unsuru olarak kamu diplomasisi boyutunu tartışmaktadır. Bu diplomasi türünü önemli kılan husus iki dünya savaşı arasında sıkça kullanılmasıdır. Dünya savaşları sonrasında her ne kadar bu diplomasi türüne başvurma sıklığı azalsa da günümüzde özellikle problemli coğrafyalarda halen daha etkin bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Öte yandan dünya savaşları sırasında sıkça büyük devletler tarafından başvurulan bir diplomasi türü olan konferans diplomasisinde genellikle büyük devletler çıkarları doğrultusunda kazançlar elde etmiştir. Buradan hareketle bu çalışmada ilk olarak kamu diplomasisi çerçevesinde konferans diplomasisinin diplomasideki yeri ve önemine dair bir tartışma yapılmıştır. Daha sonra konferans diplomasisinin uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde dünyadaki örnekleri irdelenmiştir. Ardından ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir konferans diplomasisi örneği olarak uluslararası ilişkiler disiplinine kazandırdığı Antalya Diplomasi Forumu’nun bu disiplin özelindeki konumuna dair bir açıklama getirilmiş ve sonuç bölümünde ise bu Forum’un sahip olduğu role dair bir değerlendirme yapılmıştır.

The Role of Antalya Diplomacy Forum in International Relations in the Perspective of Conference Diplomacy

International relations emerged as a discipline during the years of 1st World War. After 1918, the discipline was started to be taught at universities. With the efforts of diplomacy, it was possible to see the spread of the discipline in the world arena. At the core of diplomacy, which is an international legal communication process aiming to establish relations with others regarding the existing problems, lays the aim to obtain maximum gain in line with the interests of the country. Efforts of diplomacy are frequently used in the discipline of international relations today. It is possible to list the diplomacy efforts as summit diplomacy, bilateral diplomacy, multiple diplomacy, cultural diplomacy, parliamentary diplomacy, public diplomacy, and conference diplomacy. In this context, this article discusses the public diplomacy dimension of conference diplomacy as a soft power element. What makes this type of diplomacy important is that it was frequently used between the two world wars. Although the frequency of using this type of diplomacy decreased after the world wars, it is still observed that conference diplomacy has been used more effectively especially in problematic geographies. In conference diplomacy, a type of diplomacy frequently applied by strong states during the world wars, strong states generally made gains in line with their interests. On the other hand, it should be noted that conference diplomacy also has a public diplomacy dimension. As a matter of fact, since public diplomacy has two dimensions (from the state to the public, from the public to the public), conference diplomacy is directly put on the radar of the public opinion by the states. If we need to evaluate this situation as a communication process, the exams given by the strong states here can also occupy the international agenda. The Treaty of Westphalia, an agreement in which nation-states emerged as an inspiration to the Congress of Vienna, is stated to be one of the first of this type of diplomacy. As a matter of fact, the history of 1648, which led to the emergence of nation-states, has an important place here in the name of the diplomacy of the great states. The discipline of international relations has always been alive since its inception. Because the emergence of nation-states has always brought the existence of conflict or, more accurately, problematic areas to the agenda since the interests of interstate relations are always considered due to the nature of the business. For this reason, conference diplomacy has been one of the most important types of diplomacy referenced in the international relations literature. The Berlin Conference, Madrid Conference, Paris Peace Conference, Munich Security Conference, Davos Summit and Doha Forum are considered as the most important building blocks. Each of them has attracted international attention in its field and brought prestige to the host country. Türkiye saw the interest here and wanted to take its place in the international arena with an example of conference diplomacy under the name of Antalya Diplomacy Forum. Although it came to life in as little as 2 years, its international recognition has grown as much as other conferences. As Türkiye created the conference, it had to address various regional challenges including the security threats caused by the Syrian war, sociological problems of hosting of Syrian refugees, new developments caused by the Russian invasion of Ukraine which started in February 2022. It would be wrong to attribute the Forum's international recognition to these two reasons alone, but it cannot be denied that they contributed. From this point of view, a discussion was made about the place and importance of conference diplomacy in diplomacy within the framework of public diplomacy. Then, the examples of conference diplomacy in the world within the framework of the discipline of international relations were examined. An explanation was made about the position of the Antalya Diplomacy Forum, which the Republic of Türkiye brought to the discipline of international relations as an example of conference diplomacy, and in the conclusion part, an evaluation was made about the role of this Forum.

___

AA. (2022). "58. Münih Güvenlik Konferansı, gergin Rusya-Batı ilişkilerinin gölgesinde başlıyor". Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/58-munih-guvenlik-konferansi-gergin-rusya-bati-iliskilerinin-golgesinde-basliyor/2505987, Erişim Tarihi: 27.04.2022.

AA. (2022). "Dünya Ekonomik Forumu '2022 Davos Gündemi' çevrim içi toplantıları başladı". Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dunya-ekonomik-forumu-2022-davos-gundemi-cevrim-ici-toplantilari-basladi/2475878, Erişim Tarihi: 27.04.2022.

Abdurrahmanlı, E., & Bağış, E. (2021). Diplomasi Tanımı ve Uluslararası Konjonktürde Mevcut olan Diplomasi Türleri. Anadaolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 140-160.

ADF. (2021). "Who are we?", Antalya Diplomasi Forumu: https://antalyadf.org/wp-content/uploads/2021/06/FACT-SHEET-Tu%CC%88rkc%CC%A7e-1.pdf, Erişim Tarihi: 25.04.2022.

ADF. (2021). "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar". Antalya Diplomasi Forumu: https://antalyadf.org/adf-2021-2/, Erişim Tarihi: 25.04.2022.

ADF. (2022). "Anasayfa". Antalya Diplomasi Forumu: https://antalyadf.org/, Erişim Tarihi: 25.04.2022.

ADF. (2022). "Recoding Diplomacy". Antalya Diplomasi Forumu: https://antalyadf.org/wp-content/uploads/2022/03/ADF2022-FACT-SHEET.pdf, Erişim Tarihi: 25.04.2022.

Aksöz, A. (2020). "Avrupa'da Kongre Diplomasisi: Tarihi ve Önemi". İlim ve Medeniyet: https://www.ilimvemedeniyet.com/avrupada-kongre-diplomasisi-tarihi-ve-onemi.html, Erişim Tarihi: 24.04.2022.

Doha. (2022). "About Us". Doha Forum: https://dohaforum.org/about-us/about-us, Erişim Tarihi: 27.04.2022.

Doha. (2022). "Doha Forum 2022". Doha Forum: https://dohaforum.org/doha-forum-2022/doha-forum-2022, Erişim Tarihi: 27.04.2022.

Dünya. (2020). "Davos Zirvesi yarın başlıyor". Dünya Gazetesi: https://www.dunya.com/dunya/davos-zirvesi-yarin-basliyor-haberi-460847, Erişim Tarihi: 27.04.2022.

Güneş, M. (2021). Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Diplomasi Kavramları Sözlüğü. Ankara: SDE Yayınları E-Kitap.

Jönsson, C., & Hall, M. (2005). Essence of Diplomacy. New York: Palgrave Macmillan.

Kalın, İ. (2011). Soft Power and Public Diplomacy in Turkey. Perceptions Journal of International Affairs, 16(3), 5-23.

Meerts, P. (2016). Conference Diplomacy. C. M. Constantinou, P. Kerr, & P. Sharp içinde, The SAGE Handbook of Diploacy (s. 499-509). Kaliforniya: SAGE Publications.

MFA. (2022). "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası". https://www.mfa.gov.tr/dis-politikagenel.tr.mfa#:~:text=D%C4%B1%C5%9F%20politikam%C4%B1z%2C%20i%C3%A7inde%20bulundu%C4%9Fumuz%20%C3%A7alkant%C4%B1l%C4%B1,istikrar%20ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1%20tesisine%20katk%C4%B1da%20bulunmaktad%C4%B1r, Erişim Tarihi: 25.04.2022.

MFA. (2022). "Uyuşmazlıkların Çözümü ve Arabuluculuk". https://www.mfa.gov.tr/uyusmazliklarin-cozumu-ve-arabuluculuk.tr.mfa, Erişim Tarihi: 25.04.2022.

Nye, J. S. (1990). Soft Power. Foreign Policy, 153-171.

Nye, J. S. (2008). "Public Diplomacy and Soft Power". The Annals of the American Academy of Political and Social Science(616), 94-109.

Şehitoğlu, R. (2021). Kamu Diplomasisinde Akıncı Birlik Olarak Düşünce Kuruluşları. Ankara: Orion Kitabevi.

Vuving, A. L. (2009). How Soft Power Works. Asia-Pacific Center for Security Studies, 1-19.

Wendt, A. (2016). Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi. (H. S. Ertem, Çev.) İstanbul: Küre Yayınları.

___

APA Şehitoğlu, R. & Eren, E. (2022). Konferans Diplomasisi Perspektifinde Antalya Diplomasi Forumu'nun Uluslararası İlişkilerdeki Rolü . İletişim ve Diplomasi , Kamu Diplomasisi ve Ülke Markalama Özel Sayısı , 185-204 . DOI: 10.54722/iletisimvediplomasi.1111491