İslâm’da Kadın: (Bir Mukayese) / Women in Islam: (A Comparison) / المرأة في الإسلام: مقارنة

İslâm dini, barış, adalet ve sevgiyi tevhid temelinde yükselterek insanlar arasında yerleştirmek üzere gönderilen bir dindir. İslâm, tüm insanlığa hitap eder ve ırk, asalet ve cinsiyete bağlı bir üstünlük ve ayrıcalığa yer vermez. Dolayısıyla kadın ve erkek de insanlık düzleminde denktirler. İslâm’dan önceki toplumlarda ise durum bu şekilde değildir, kadının konumu çoğu zaman erkekten aşağıdadır. Kadına hak ettiği yeri İslâm, yeniden kazandırmıştır. Bu çalışmada öncelikle İslâm’ın kadına bakışı söz konusu edilecek, ardından Eski Yunan, Roma, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Hint kültürlerinde kadının konumuna değinilecek ve sonrasında İslâm’ın kadına bakışı daha detaylı ele alınarak kadının İslâm’daki ve mezkûr din ve kültürlerdeki konumu kıyaslanacaktır.

Women in Islam: (A Comparison)

Islam is a religion revealed to establish peace, love and justice among people by virtue of tawheed. Aiming to address all members of humanity, Islam does not include any superiority and privilege related to race, nobility or gender. Therefore, men and women are equal in terms of humanity, which was not the case for pre-Islamic societies. Women’s status was often lower than that of men. Islam regained the rightful place for women. This study will initially mention the view of Islam to women, and then it will discuss the position of women in Ancient Greek, Roman, Judaism, Christianity and Indian cultures. The position of women in Islam and mentioned religions and cultures will also be compared.

___

 • Bebel, August. Kadın ve Sosyalizm. çev. Saliha Nazlı Kaya. İstanbul: İnter Yayınları, 1. Basım, 1991.
 • Böhürler, Ayşe. “Büyük Annem, Annem ve Ben”. Yeni Şafak Gazetesi (2 Kasım 2019), 13.
 • Çağatay, Neşet. İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 8. Basım, 1982.
 • el-Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’s-Sahîh.
 • el-Hûliy, Behiy. Ailede ve Toplumda Kadın. çev. Abdullah İşler. Ankara: Elif Matbaacılık, 1972.
 • el-Mavsilî, Abdullah b. Mahmud. el-İhtiyar. 3 cilt. Mısır, 1951.
 • Hamilton, Edith. Mitologya. çev. Ülkü Tamer. İstanbul: Varlık Yayınları, 1968.
 • Kazıcı, Ziya. İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi. İstanbul: İFAV Yayınları, 2018.
 • Kazıcı, Ziya. Yaratılış Günah ve Tövbe. İstanbul: Çığır Yayınları, 1975.
 • Kitâb-ı Mukaddes (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 1958)
 • Koschaker, Paul. Roma Hususi Hukukunun Ana Hatları. çev. Kudret Ayiter. İstanbul: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1963.
 • Kutub, Muhammed. İslâm’ın Etrafındaki Şüpheler. çev. Ali Özek. İstanbul: Cağaloğlu Yayınevi, 1969.
 • Lewinshon, Richard. Cinsî Âdetler Tarihi. çev. Ender Gürol. İstanbul: Varlık Yayınları, 1966.
 • Mevdudî, Ebü’l-A’lâ. Hicâb, çev. Ali Genceli. İstanbul: Hilal Yayıncılık, 1972.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyn b. el-Haccâc. el-Câmiʿu’s-Sahîh
 • Nedvi, Ebu’l Hasen Ali. Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti?. çev. İbrahim Düzen-Mustafa Topuz. İstanbul: Tevhid Yayınları, 1. Basım, 1966.
 • Örs, Hayrullah. Musa ve Yahudilik. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1966, 4.
 • Özuğurlu, Kurban. Evlilik Raporu. İstanbul: Altın Kitaplar, 1990.
 • Sıbaî, Mustafa. İslâm’a ve Garplılara Göre Kadın. çev. İhsan Toksarı. İstanbul: Nida Yayınevi, 1966.
 • Umur, Ziya. Roma Hukuku. İstanbul: İ.Ü Hukuk Fakültesi, 1984.
İlahiyat Akademi-Cover
 • ISSN: 2149-3979
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2015
 • Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi