Aile İçi Sorunların Çözümünde Kur’ânî Yöntem (Nisâ Suresi 34. Ayeti Bağlamında) / Methods of Solving Domestic Problems in the Quran (With Reference to Surah An-Nisa, Verse 34) / الطريقة القرآنية في حل المشكلات الأسرية (في سياق الآية رقم 34 من سورة النساء)

İnsanlık tarihi kadar kadîm bir müessese olan aile, Kur’ân’a göre Allah’ın ayetlerinden bir ayet olarak nitelendirilir. 1 Ayet, Yüce Yaratıcı’nın erişilmez kudretini gösteren, O’na götüren alamet ve belge demektir. Buna göre aile bir ayet gibi saygıyla ele alınması, üzerinde derinlikli düşünülerek okunması ve itinayla korunması gereken bir kurumdur. Kur’ân’ın “İçinizdeki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır, bilendir” ayeti, Peygamberimizin “Nikâh benim sünnetimdir, kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir” gibi sözleri doğrultusunda İslam ailesi “Allah’ın emri ve Peygamberin kavliyle” kurulur. Aslında ailenin temelini oluşturan bu cümle İslam ailesinin patentidir. Dolayısıyla aile bu cümlenin gerekleri doğrultusunda İslamî ölçülere göre kurulmalı, bu cümle doğrultusunda korunmalı ve sürdürülmelidir. İslam’da geçici/süreli nikâh denilen mut’anın yasaklandığı düşünülürse İslam ailesi, ömür boyu sürmesi hedeflenen ve hatta cennette de devam edeceği ümit edilen bir kurumdur. Kur’ân ayetlerinde, cennetliklerin eşleri ve zürriyetleriyle birlikte cennette ağırlanacağı belirtilir. 4 Her konuda olduğu gibi yaptığı evlilikleriyle de bizlere en güzel örnekliği sunan Peygamberimizin kurduğu aile yuvalarında zaman zaman bir kısım problemler yaşanmış olsa da aile yuvasının yıkılması söz konusu olmamıştır.

Methods of Solving Domestic Problems in the Quran (With Reference to Surah An-Nisa, Verse 34)

Family, a concept that is as ancient as the history of humanity, is regarded as a verse of Allah according to Quran. “And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquility in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs for a people who give thought.” The term “verse” means any signs and documents that reflect the Creator’s unique power and that direct to the divine ideology. Accordingly, the concept of family should be examined with the same seriousness and respect shown to the concept of verse. In addition, it should be considered thoroughly and protected carefully.

___

 • Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah eş-Şeybânî. Musnedu Ahmed b. Hanbel. 6 Cilt. Kahire: Muessesetu Kurtuba, ts.
 • Aişe Abdurrahman, bintu’ş-Şâtî. Rasulullahın Annesi ve Hanımları. çev. İsmail Kara. Konya: Uysal Kitabevi, 1987.
 • Buharî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl. el-Câmiu's-sahih. İstanbul: el-Amîre, 1353/1975.
 • Demirci, Muhsin. Kur’ân Tefsirinden Farklı Yorumlar. İstanbul: M. Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları, 2017.
 • Ebû Zehra, Muhammed. Zehratü’t-tefâsîr b.y.: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1396.
 • Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır. Hak Dini Kur'ân Dili. 10 Cilt. İstanbul: Azim Yayınları, ts.
 • Günay, Hacı Mehmet. “Nüşûz”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 33/303-304. İstanbul: TDV Yayınları, 2007.
 • İbn Kesîr, Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer b. Kesîr el-Kureşî ed-Dımeşkî. Tefsîru’l-Kur’âni’l-azim. thk. Sâmi b. Muhammed Sellâme. 8 Cilt. b.y.: Dâru’t-Tayyibe li’n-Neşri ve’t-Tevzi‘, 1999.
 • İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem. Lisânü’l-ʿArab. 15 Cilt. Beyrût: Dâru’s-Sadr, ts.
 • İbn Sa‘d, Muhammed b. Sa’d b. Muni’ Ebû Abdillah el-Basrî. et-Tabakâtü’l-kübrâ, thk. İhsan Abbas. 8 Cilt. Beyrut: Daru’s-Sadr, 1968.
 • İbnu’l-Cevzi, Ebu’l-Ferec Cemaluddin Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Cevzî el-Kureşi el-Bağdadî. Zâdü’l-mesîr fi ilmi’t-tefsir. Beyrut: Dâru İbni Hazm, ts.
 • Köksal, M. Asım. İslâm Tarihi. İstanbul: Şamil Yayınları, 1987.
 • Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed. el- Câmi' li ahkâmi'l- Kur'an. thk. Ahmed el-Birdûni & İbrahim Etfiş. 20 Cilt. Kahire: Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye, 1964.
 • Mâverdî, Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Muhammed el-Habib el-Basri. en-Nüket ve’l-‘uyûn. thk. es-Seyyid b. Abdu’l-Maksut b. Abdirrahim. 6 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, ts.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī. Kahire: y.y., 1374-75/1955-56.
 • en-Nesâi, Ebû Abdirrahman. Sünen. Beyrut: y.y., ts.
 • Nesefî, Abdullah b. Ahmed. Medârikü’t-tenzîl ve hakaiku't-te'vîl. thk. Mervan Muhammed Şi’ar. 4 Cilt. Beyrût: Dâru’n-Nefâis, 2005.
 • Rahman, Fazlur. Ana Konularıyla Kur’ân. çev. Alparslan Açıkganç. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1987.
 • Râzî, Muhammed b. Hüseyin Fahruddin. et-Tefsiru'l-Fahri’r-Razi. 32 Cilt. Beyrut: Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, ts.
 • Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr. Câmiu'l-Beyan fi te'vili'l Kur'ân. thk. Ahmed Muhammed Şakir. 24 Cilt. Beyrut: Muessesetu’r-Risale, 2000.
 • Tahir b. Âşûr, Eş-Şeyh Muhammed. et-Tahrîr ve’t-tenvîr. 30 Cilt. Tunus: Dâru’s-Sahnûn li’n-Neşri ve’t-Tavzi’, 1997, 2/385.
 • Tirmizî, Muhammed b. İsa Ebû İsa. el-Câmi‘u’s-sahih. thk. Ahmed Muhammed Şakir. 6 Cilt. Beyrut: Dâru İhyai’t-Turasi’l-Arabî, ts.
 • Topaloğlu, Bekir. İslam’da Kadın. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016.
 • Zemahşerî, Carullah Muhammed b. Ömer. el-Keşşaf an hakaiki't-tenzîl ve ‘uyuni'l-ekâvîl. thk. Muhammed Abdusselam Şahin. 4 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2006.
İlahiyat Akademi-Cover
 • ISSN: 2149-3979
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2015
 • Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi