İslam Hukukunda Aile / Family in Islamic Law / الأسرة في الشريعة الإسلامية

Bu yazının amacı, fıkıh kitaplarında çok ayrıntılı olarak ciltlerce kitap hacminde anlatılan aile ile ilgili konuları, belirli bir sistematik ve bütüncül bir yaklaşım içinde, ilgili ayet ve hadisler dışında fazla kaynak göstermeksizin, güncel yorumlarla zenginleştirerek özet halinde sunmaktır. Bu amaca uygun olarak, fıkıh kaynaklarında aile konusunun ele alınışı, İslam hukukunda ailenin önemi, ailenin nikâh yoluyla kurulması, aileye nesep yoluyla katılım, evlatlık, nikâh öncesi görüşme, eş seçimi, evlilikte denklik, evlenme engelleri, nikâhın rükün ve şartları, sahîh nikâhın sonuçları, karı-kocanın birbirine karşı hak ve sorumlulukları, ailede eşlerin görevleri, ana-babanın çocuklarına karşı sorumlulukları, çocuğun ana-babasına karşı sorumlulukları, çok eşlilik ve adalet, çocuklar arasında adalet, eşler arasında cinsellik ve sınırları, ailede dini terbiye, eğitim ve ibadet, aile içi mahremiyet, aile fertleri arasında din farklılığı, aile üyeleri arasında mirasçılık, aile içi sorunlar ve çözüm yolları, evliliği sona erdiren durumlar, kadının iddeti, boşanan kadının nafaka ve mesken hakkı, ayrılık sonrası çocuğu velayet ve hadânesi gibi konular üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler:

İslam Hukuku, Aile, Nikâh, Talâk

Family in Islamic Law

The purpose of this paper is to present the family-related issues described extensively in fiqh books with a systematic and holistic approach, with additional contents including current interpretations without referring to sources other than relevant verses and hadiths. Accordingly, the following issues were discussed: the concept of family in fiqh sources, the importance of family in Islamic law, establishment of family through marriage, participation in family through birth, adoption, pre-marriage meeting, spousal selection, equivalence in marriage, obstacles in marriage, elements, conditions and results of void marriage act, rights and responsibilities of husbands and wives toward each other, duties of spouses in their family, responsibilities of parents toward their children, responsibilities of children toward their parents, polygamy and justice, justice between children, sexuality and relevant limits between spouses, religious education in the family, education and worshipping, privacy in family, religious differences between family members, inheritance-related issues among family members, domestic problems and their solutions, cases terminating the marriage, period of delay regarding marriage for women, alimony and residential rights of the divorced women, child welfare following the separation of spouses.

___

 • Acar, Halil İbrahim. İslam Aile Hukuku. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017.
 • Apaydın, H. Yunus. “İslam Hukukunda Aile”. Günümüzde Aile. 135-150. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007.
 • Aydın, Mehmet Akif. “Aile”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 2/196-200. İstanbul: TDV Yayınları, 1989.
 • Bakkaloğlu, Abdussamet. “Tefviz”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 40, 310-311. İstanbul: TDV Yayınları, 2011.
 • Birsin, Mehmet. İslam Aile Hukuku. İstanbul: Çıra Yayınları, 2019.
 • Çolak, Abdullah. İslam Aile Hukuku. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2. Baskı, 2019.
 • el-Mevsûa’tül-fıkhiyye el-Küveytiyye. Küveyt: 2004.
 • Esen, Hüseyin. “Kolaylık Açısından İslam’da Nikâh”. Dinlerde Nikâh-Tartışmalı İlmi Toplantı. 57-103. İstanbul: İSAV, 2012.
 • Genç, Mustafa. “İslam Hukukunda Ailenin Önemi ve Evlilik Hayatının Faydaları”. Sosyal Bilimler Dergisi. (Kasım 2018): 272-294, 5/30.
 • İbn Abidin. Haşiyetü İbn Abidin (Reddü’l-muhtar). İstanbul: Kahraman Yayınları, 1984.
 • İbn Hazm. el-Muhalla. tah. Muhammed Münir ed-Dımaşki. Kahire: Dârü’t-Türas, ty.
 • İbn Kudâme. el-Muğni. nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî - Abdülfettâh Muhammed el-Hulv. Kahire: 1406-1411/1986-1991.
 • İbn Rüşd. Bidâyetü'l-müctehid ve nihayetü'l-muktesıd. Kahire: el-Mektebetü't-Ticariyyeti'l-Kübra, ty.
 • Kahveci, Nuri. İslam Aile Hukuku. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2. Baskı, 2017.
 • Kahveci, Nuri. İslam Hukuku Açısından Nişanlılık. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2016.
 • Kahveci, Nuri. İslam’a Göre Aile Bireylerinin Sorumlulukları. İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2017.
 • Köse, Saffet. “Aile Hukuku”. İslam Hukuku El Kitabı. 281-371. Ankara: Grafiker Yayınları, 7. Baskı, 2018.
 • Köse, Saffet. Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu. Konya: Mehir Vakfı, 7. Baskı, 2017.
 • Nevevî. el-Mecmu’ şerhu'l-mühezzeb. Beyrut: Dârü'l-Fikr, ty.
 • Serahsî. el-Mebsût. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1982-83.
 • Şeyhîzâde Damad Efendi. Mecme‘u’l-enhur fî şerḥi mülteḳa’l-ebhur. İstanbul: ty.
 • Yaman, Ahmet. İslam Aile Hukuku. İstanbul: MÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 21. Baskı, 2017.
 • Zeydan, Abdülkerim. El-Mufassal Fî Ahkâmi'l-Mer'e Ve'l-Beytü'l-Müslim Fi'ş-Şeriati’l-İslâmiyye. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1992-1993.
 • Zühaylî, Vehbe. el-Fıkhü’l-İslami ve edilletühü. Dımaşk: Dârü'l-Fikr, 2. Baskı, 1985/1405.
İlahiyat Akademi-Cover
 • ISSN: 2149-3979
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2015
 • Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi