Ev Mimarisinin Aile ve Dini Hayat Açısından Önemi / The Importance of Home Architecture in terms of Family and Religious Life / أهمية العمارة المنزلية للأسرة والحياة الدينية

İnsanın barınma arayışı ev ile neticelenmiştir. Ev mimarisi doğal imkânlar kadar toplumun yaşam biçiminden de izler taşır. Bununla beraber evin kendisi de insanı bir hayat tarzına zorlar. Modernite ile birlikte birçok alanda değişim yaşanmıştır. Değişimin görüldüğü alanlardan biri de kuşkusuz ev mimarisidir. Bugünün ev mimarisi geleneksel evlerden farklı olarak geniş ailenin ikametinden ziyade çekirdek ailenin yerleşmesini ve mahremiyetten öte bireyselleşmeyi dikkate almaktadır. Ayrıca modern ev mimarisinde dinî referanslar bir tarafa bırakılarak modern değerler ve tüketim kültürü etkili olmaktadır. Böylelikle sosyal bir varlık olan insanın ontolojisiyle çelişkili bir durum ortaya çıkmakta, insan yalnızlaşıp, mutsuzlaşmaktadır. Öte yandan bireyselleşme merkezli bir mimari aile içerisinde sosyal değerlerin ve dinî inancın yaşanıp aktarılmasında bir takım engellere neden olabilmektedir. Oysa toplumsal değerlerin ve dinî inancın kökleşmesi bakımından aile içi iletişimin ve paylaşımın yoğunluğu önemlidir. Modern mimarinin doğurduğu olumsuz bazı sonuçları aşmada geleneksel Türk evi bir imkân olarak belirmektedir.

The Importance of Home Architecture in terms of Family and Religious Life

People's search for sheltering resulted in homes. Home architecture carries traces of social lifestyle as well as natural opportunities. Houses force people to live a specific lifestyle. The period of modernity has created various changes in many areas, one of which is home architecture, where doubtless changes have occurred. Unlike traditional houses, modern home architecture attributes attention to the settlement of a nuclear family rather than the residence of the extended family, and to individualization rather than privacy. In addition, modern values and the consumer culture, as well as religious references in modern home architecture, are influential. Thus, a case contradicting the ontology of humans who are social subjects emerges, making people lonely and unhappy. An individualization-centered architecture can cause several obstacles before living and transferring social values and religious beliefs within the family. However, the intensity of communication and sharing within the family is important for the social values and religious beliefs becoming more rooted. Traditional Turkish houses are the means to overcome some of the negative results of modern architecture.

___

 • Apaydın, Halil. “Aile İçi İletişim Çocuğun Dinsel Gelişimine Etkisi”. On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12-13 (2012), 319-337.
 • Atik, Damla – Nevnihal Erdoğan. “Geleneksel Konut Mimarlığını Etkileyen Sosyokültürel Faktörler: Edirne’de Şinasi Dörtok Evi”. Trakya University Journal of Natural Sciences 8/1 (2007), 21-27.
 • Bozkurt, S. Gülçin – Hakan Altınçekiç. “Anadolu’da Geleneksel Konut ve Avluların Özellikleri ile Tarihsel Gelişiminin Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi”. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 63/1 (2013), 69-91.
 • Cansever, Turgut. “İslâm Mimârisi Üzerine Düşünceler”. çev: Mustafa Armağan. Divan I/1 (1996), 119-146.
 • Çelik, Celaleddin. “Evden Konuta Meskenin Sosyolojik Dönüşümü”. Düşünen Şehir 3 (2017), 30-41.
 • Ergül, Hamdi. “Mimarlığın İhmal Edilen Sosyal ve Toplumsal Yönü”. ISITES (2015), 1070-1079.
 • Göğebakan, Yüksel. “Karakteristik Bir Değer Olan Geleneksel Türk Evi’nin Oluşumunu Belirleyen Unsurlar ve Bu Evlerin Genel Özellikleri”. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 1/1 (2015), 41-55.
 • Göregenli, Melek vd.. Selçuk Kent Belleği: Dün, Bugün ve Geleceğin Zihinsel Temelleri. İzmir: Selçuk Belediyesi Selçuk-Efes Kent Belleği Yayınları, 2013.
 • Gümrükçüoğlu, Süleyman. “Çocuğun Din Eğitiminde Ailenin Rolü”. Kadın Araştırmaları Dergisi 3/1 (2017), 39-60.
 • Kayserili, Alperen. “Türkiye’de Modern Konut Kültürü”. Kent Çalışmaları I, ed. Arif Keçeli-Şaban Çelikoğlu (Ankara: Detay Yayıncılık, 2014), 253-274.
 • Kukaracı, İ. Umut – A. Murat Aktemur. “Modernleşme Süreci İçerisinde Erzurum Konut Mimârisinin Geldiği Nokta”. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 11 (2003), 45-62.
 • Mülayim, Selçuk. “Mimâri”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 30/91-95.
 • Şentürk, Murat. “Turgut Cansever Düşüncesinde Şehrin Değişimi”. İnsan&Toplum 4/7 (2014), 25-55.
 • Turgut, Faruk. "Bir Şehir Düşlemek: Turgut Cansever Mimarlığı Üzerine Bir Çözümleme". Sosyoloji Divanı 4/7 (2016), 155-170.
İlahiyat Akademi-Cover
 • ISSN: 2149-3979
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2015
 • Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi