Aile ve Sağlık / Family and Health / الأسرة والصحة

İslam bir kul, bir halife olarak insanın hem ruhen hem de bedenen sağlıklı olmasını hedefler. Bu hedef doğrultusunda insanı birçok tavsiyeler, ikazlar ve emirler ile en uygun şekilde yaşamaya sevk eder. Her açıdan sağlıklı ve dengeli yaşayan insanların oluşturacağı ailenin de sağlıklı olması kaçınılmaz olacaktır. Dinimizde aile, toplumun temel yapı taşı olarak kabul edilir ve sağlıklı bir toplum oluşması için aile sağlığına çok önem verilmektedir. Aileye giden tüm basamaklar tam bir hassasiyet içinde değerlendirilir, hiçbir detayda ihmale rastlanmaz. Aile kuracak kişilere eş seçiminde dikkat edecekleri değerleri öğretir ve onları bu değerlere sevk eder. Aile oluştuktan sonra oluşan bu yepyeni birlikteliğin sağlam ve sağlıklı bir şekilde devamı için bir hayat rehberi sunar. Sağlıklı bir gebeliğin oluşması ve devam etmesi için tavsiyeler verir. Çocukların bedeni ve manevi olarak sağlıklı yetiştirilmeleri için, tavsiyelerin ötesine geçecek şekilde ciddi uyarılar ve emirler buyurur. Ana-baba sağlığına da yoğun bir şekilde değinerek ailenin tüm bireylerini koruyup kollar.
Anahtar Kelimeler:

Aile, Sağlık, Anne, Baba, Çocuk

Family and Health

Islam aims to make people healthy both spiritually and physically while they live as a servant or caliph. In line with this goal, it leads people to live in the most appropriate way while presenting many recommendations, warnings and orders. It will be inevitable for a family to be formed by people who live in a healthy and balanced manner to be proper in every respect. In Islam, the family is accepted as the basis of society; the health of a family is critical for a healthy society. All steps to form a family are evaluated meticulously in Islam, neglecting no details. Islam teaches people, who will establish a family, the values which will be observed in the process of choosing a partner, and it directs them to these values. It provides a guide for maintaining this marital partnership that occurs after the family has been formed. Islam also gives advice for the formation and continuation of a healthy pregnancy. It reflects serious warnings and orders that reach beyond the recommendations to help people raise their children in a physically and spiritually healthy form. Islam also protects all members of a family by focusing on the health of parents.

___

 • Ahmed b. Hanbel, Ebu Abdillah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eşŞeybânî. el-Müsned. nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî. Beyrut: yy., 1405/1985.
 • Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal. XVI, 532. (el-Mektebetü’ş-Şamile).
 • Akdeniz, Melahat. “Aşılar”. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi 8/2 (2016).
 • Badur, Selim. “Aşı Karşıtı Gruplar ve Aşılara Karşı Yapılan Haksız Suçlamalar”. ANKEM Dergisi 25, Ek 2 (2011).
 • Buhârî, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail. el-Câmiu‘s-sahîh. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. b.y.: Daru Tavki’n-Necât, 1422/2001.
 • Deylemî, Kitâbü’l-firdevs bi-meʾsûri’l-hitâb. nşr. Saîd b. Besyûnî Zağlûl (Beyrut:y.y., 1406/1986).
 • Ebû Dâvud, Süleyman b. el-Eş‘as b. İshak es-Sicistanî el-Ezdî. es-Sünen. nşr. Kemal Yusuf el-Hût. Beyrut: y.y., 1409/1988.
 • Ebu Nuaym, Hilyetü’l-Evliya. 4/298. (el-Mektebetü’ş-Şamile).
 • Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid. 4/560. (el-Mektebetü’ş-Şamile)
 • Horta, Bernardo L. & Victora, Cesar G. Long-termeffects of breastfeeding: A systematic review. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2013, 20-25.
 • Huard, Pierre. The Management of Chronic Diseases Organizational Innovation and Efficiency. London: İste, 2018.
 • İbn Mâce, Ebu Abdillah Muhammed b. Yezid Mace el-Kazvînî. es-Sünen. nşr. M. Mustafa el-A’zamî. Riyad: y.y., 1403/1983.
 • Kutner, Lawrence & Olson, Cheryl. Grand Theft Childhood: The Surprising Truth About Violent Video Gamesand What Parents Can Do. New York: Simon and Schuster, 2008.
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyin Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî. el-Cami‘u’s-sahîh. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâki. Kahire: y.y., 1374-1375/1955-1956.
 • Rosen, L. D. vd.“Media And Technology Use Predict Sill-Being Among Children, Preteens And Teenagers in Dependent of The Negative Health İmpacts of Exercise and Eating Habits”. Computers in Human Behavior 35 (2014).
 • Schack-Nielsen, Lene & Michaelsen, Kim F. “Breast Feeding and Future Health”. Current Opinion Clinical Nutrition Metabolic Care 9/289 (2006).
 • Susman, E. J. & Rogol, A. “Pubertyand Psychological Development”. Handbook of Adolescent Psychology. ed. Richard M. Lerner, Laurence Steinberg, 2th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons, 2004.
 • Suyûtî, Ebu’l-Fazl Celalüddin Abdurrahman b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî. Câmiu’s-Sağîr Tercümesi. b.y.: y.y., ts.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kanser Dairesi Başkanlığı, Türkiye Kanser İstatistikleri-2009. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanseristatistikleri/yillar/t%C3%BCrkiye-kanser-istatistikleri.html (Erişim: 12.05.2020).
 • Tirmizî, Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Sevre. eş-Şemâili’n-nebeviyye. Beyrut: y.y., 1406/1985.
 • Toran, Mehmet vd. “Çocukların Dijital Oyun Kullanımına İlişkin Annelerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Kastamonu Eğitim Dergisi 24/5 (2016).
İlahiyat Akademi-Cover
 • ISSN: 2149-3979
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2015
 • Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi