Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli

Kaldırık bitkisinin (Trachystemon orientalis (L.) G. DON) yaprak, çiçek ve kök ekstraktlarının antifungal etkileri ve yaprak ekstraktının herbisidal etkisinin belirlenmesi amacıyla Düzce ili Saz Köyü’nden 2010 yılında bitki materyali toplanmıştır. Toplanan bitki yapraklarından elde edilen su ekstraktları %0, % 1, %5, %10 ve %20 konsantrasyonlarda laboratuvar koşullarında Lepidium sativum L. ve Abutilon theophrasti Medik. tohumlarına 9 cm çaplı steril petri kaplarında uygulanmıştır. Kaldırık yaprak su ekstraktları A. theophrasti, L. sativum tohum çimlenmesini sırasıyla %44.6, %70.6, kök uzunluğunu %63.5, %60.9; sürgün uzunluğunu %68.2, %37.4 oranında azaltmışlardır. Konukçuya özelleşme testlerinde kaldırık bitkisi yaprak su ekstraktının 10 kültür bitkisinde (Agropyron cristatum (L.) Gaertn, Brassica oleracea L., Bromus inermis Leyss., Cucurbita moschata Duch., Lactuca sativa L., Lepidium sativum L., Lolium perenne L., Lotus corniculatus L., Medicago sativa L., Phaseolus vulgaris L., Solanum melongena L.) totoksik etkisi gözlemlenmemiştir. Kaldırık bitkisinin (yaprak, çiçek ve kök) ekstraktları %0, %1, %3, %5, %7, %10 ve %20 konsantrasyonlarda Fusarium solani Sorauer, Fusarium acuminatum Ell. & Ev. ve Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Sacc) Synd. & Hans.’nin miselyum gelişimine etkinlikleri in vitro koşullarda saptandı. Denemelerde bitki yaprak ve çiçek su ekstraktları F.solani ve F. acuminatum, F. oxysporum f.sp. lycopersici miselyum gelişimini %20lik dozda %100 inhibe etmiştir. Kök ekstraktı ise F.solani ve F. acuminatum, F. oxysporum f.sp. lycopersici miselyum gelişimini kontrole oranla sırasıyla %32.20-%100, %28.26-%42.27, %0-%12.41 engellemiştir. 

Herbicidal and Antifungal Potential of Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)

Plant materials collected from Saz village of Düzce province during 2010 growing priod to determine the herbicidal effect of leaf extracts and antifungal effects of Kaldirik plant (Trachystemon orientalis (L.) G. DON) leaves, owers and roots extracts. Water extracts from collected plant leaves were applied to the seeds of Lepidium sativum L. and Abutilon theophrasti Medik in 0% and 1%, 5%, 10%, 20% concentractions in 9 cm diameter sterile disposable petri dish, under laboratory conditions. The water extracts of kaldirik leaves were reduced seed germination of Abutilon theophrasti Medik. and Lepidium sativum L. 44.6% and 70.6%, respectively. Root growths and shoot growths of A. theophrasti and L. sativum were 63.5% and 60.9%; 68.2% and 37.4%, respectively. In host speci city tests applied doses of water extracts did not shown phytotoxic effects on ten different cultural crops(Agropyron cristatum (L.) Gaertn, Brassica oleracea L., Bromus inermis Leyss., Cucurbita moschata Duch., Lactuca sativa L., Lepidium sativum L., Lolium perenne L., Lotus corniculatus L., Medicago sativa L., Phaseolus vulgaris L., Solanum melongena L.). Kaldirik plant extract (leaves, owers and roots) were determined in vitro effect on the mycelium development of Fusarium solani Sorauer, Fusarium acuminatum Ell. & Everh. and Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Sacc) Synd. & Hans in 0%, 1%, 3%, 5%, 7%, 10% and 20% concentractions. In the experiments, the plant leave and ower water extracts was inhibited 100% at a 20% dose mycelium development of F. solani and F. acuminatum, F. oxysporum f.sp. lycopersici. Root extracts inhibited mycelium development of F. solani and F. acuminatum, F. oxysporum f.sp. lycopersici 32.20%-100%, 28.26%- 42.27%, 0%-12.41%, respectively, according to control. 

Kaynakça

Akçin, Ö.E., Kandemir, N., Akçin, Y., 2004. A morphological and anatomical study on a medicinal and edible plant Trachystemon orientalis (L.) G.Don (Boraginaceae) in the Black Sea Region. Turkish Journal of Botany. 28: 435-442.

Akata, I., Güler, P., Kunduz, I., 2009. Antifungal effects of Bjerkandera adusta (willd.) p. karst. against to the plant pathogens. Kafkas Üniv Fen Bil Enst Derg. 2(1): 5-8.

Akin, M., Demirci, B., Bagci, Y., Baser, C., 2010. Antibacterial activity and composition of the essential oils of two endemic Salvia sp. from Turkey. African Journal of Biotechnology 9 (15): 2322-2327.

Baytop, T., 1994. Türkçe bitki adları sözlüğü, Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu, Türk dil kurumu yayınları: 578. ANKARA

Cole, M.D., 1994. Key antifungal, antibacterial and anti-insect assays- a critical review. Biochemistry Systemic Ecolology. 22: 837-856.

Cakir, A., Kordali, S., Kilic, H., Kaya, E., 2005. Antifungal properties of essential oils and crude extracts of Hypericum linarioides. Biochem. Syst. Ecol. 33: 245-256.

Duke, S.O., Dayan, FE., Romagni, J.G., Rimando, A.M., 2000. Natural products as sources of herbicides: current status and future trends. Weed Res. 40: 99–111.

Dulger, B., Hacioğlu, N., 2008. Antifungal Activity of Endemic Salvia tigrina in Turkey. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 7(3): 1051-1054.

Hosein, E., Azar, S., Parivash, K., Alireza, B., Mansour, B., Leila, S., 2010. Antifungal Effect of Zataria multi ora: An In vitro Evaluation. Global Veterinaria 4(2): 140-143.

Kanan, G.J., Al-Najar, R.A., 2008. In vitro antifungal activities of various plant crude extracts and fractions against citrus post- harvest Disease Agent Penicillium digitatum. Jordan Journal of Biological Sciences 1 (3): 89-99.

Karagöz, A., Cevahir, G., Özcan, T., Sadıkoğlu,, N., Yentür, S., Kuru, A., 2004. Bazı yüksek bitkilerden hazırlanan sulu ekstrelerin antiviral aktivite potansiyellerinin değerlendirilmesi. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler. 29-31 Mayıs 2002. Eskişehir. Web’de yayın tarihi: Haziran 2004.

Kordali, S., Cakir, A., Sutay, S., 2007. Inhibitory effects of monoterpenes on seed germination and seedling growth. Z. Naturforsch. C 62c,: 207–214.

Kordali, S., Cakir, A., Akcin, T.A., Mete, E., Akcin, A., Aydin, T., Kilic, H., 2009. Antifungal and herbicidal properties of essential oils and n-hexane extracts of Achillea gypsicola Hub- Mor. and Achillea biebersteinii Afan. (Asteraceae). Industrial crops and products 29: 562-570.

Kitou, M., Yoshida, S., 1993. Changes to the chemical composition of plant growth media to the composting of some plant residues and the subsequent effects on plant growth. Japanese- Journal-of-Soil-Science-and-Plant-Nutrition. 64: 1-8

Okigbo, R.N., Ogbonnaya, U.O., 2006. Antifungal effects of two tropical plant leaf extracts (Ocimum gratissimum and Aframomum melegueta) on postharvest yam (Dioscorea spp.) rot. African Journal of Biotechnology 5(9): 727-731.

Onaran, A., Yılar, M., 2012. Antifungal activty of Trachystemon orientalis L. aqueous extracts against plant pathogens. Journal of Food, Agriculture&Environment 10(3&4): 287-291.

Önen, H., Özer, Z., 1999. Bazı kültür bitkilerinin çimlenme ve de gelişimine kuru pelin (Artemisia vulgaris L.) yaprak ve rizomlarının etkileri üzerine bir araştırma, Türkiye Herboloji Dergisi 2 (2): 22-30

Önen, H., 2003. Bazı bitkisel uçucu yağların biyoherbisidal etkileri, Türkiye Herboloji Dergisi. 6 (1): 39-47.

Önen, H., Özer, Z., Telci, İ., 2002. Bioherbicidal effects of some plant essential oils on different weed species, Zeitschrift für P anzenkrankheiten und P anzenschutz. Journal of Plant Diseases and Protection. Sonderheft XVIII: 597-605.

Özdemir, Ş., 2007. Brassicaceae famlyasından bazı bitkilere ait Ekstraktların yabancı otlarla mücadelede biyo-herbisit olarak kullanılabilme olanaklarının araştırılması. Mustafa kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Antakya

Özkurt, M., Yılar, M., Önen, H., 2007. Trachystemon orientalis (L.) G. Don. (Kaldırık)’nin Allelopatik Potansiyelinin Belirlenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi 27-29 Agustos, Isparta.

Özen, T., 2010. Antioxsidant activity of wild edible plants in the Black Sea Region of Turkey. Grasas Y.Aceites. 61(1): 86-94.

Pandey, D.K., Tripathi N.N., Tripathi, R.D., Dixit, S.N., 1982. Fungitoxic and phytotoxic properties of essential oil of Hyptis sauveolens (L.) Poir. J. Plant Dis. Prot., 89: 344-349.

Quiroga, E.N., Sampietro, A.R., Vattuone, M.A., 2001. Screening antifungal activities of selected medicinal plants. J Ethnopharmacol. 74: 89-96.

Sitara, U., Niaz, I., Naseem, J., Sultana, N., 2008. Antifungal Effect of Essential Oils on In Vitro Growth of Pathogenic Fungi. Pak. J. Bot., 40(1): 409-414

Yıldırımlı, Ş., 1994. Karadeniz Bölgesinin Bir Tibbi ve Besin Bitkisi Trachystemon orientalis. OT Sistematik Botanik dergisi,1(2):7-12.

Edmondson J.R., 1978. Trachystemon D.Don. In: Davis PH (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 6: 386-387. Edinburgh : Edinburgh University Press.

Varma J., Dubey, N.K., 1999. Prospectives of botanical and microbial products as pesticides of tomorrow. Curr Sci (India) 76: 172-179.

Tegegne, G., Pretorius, J., Swart, J., 2008. Antifungal properties of Agapanthus africanus L. extracts against plant pathogens. Crop Protec., 27: 1052-1060.

Turkusoy, H., Onogur, E., 1998. Bazı bitki ekstraktlarının in vitro antifungal etkileri üzerine araştırmalar. Tr. J. of Agriculture and Forestry .22 : 267-271

Uzun, E., Sariyar, G., Adsersen, A., Karakoc, B., Otük, G., Oktayoğlu, E., Pirildar, S., 2004. Traditional medicine in Sakarya province (Turkey) and antimicrobial activities of selected species. J. Ethnopharmacol. 95(2-3): 287-296.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist388671, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {19 - 27}, doi = {}, title = {Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli}, key = {cite}, author = {Yılar, Melih and Onaran, Abdurrahman and Yanar, Yusuf and Belgüzar, Sabriye and Kadıoğlu, İzzet} }
APA Yılar, M , Onaran, A , Yanar, Y , Belgüzar, S , Kadıoğlu, İ . (2014). Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli . Journal of the Institute of Science and Technology , 4 (4) , 19-27 .
MLA Yılar, M , Onaran, A , Yanar, Y , Belgüzar, S , Kadıoğlu, İ . "Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli" . Journal of the Institute of Science and Technology 4 (2014 ): 19-27 <
Chicago Yılar, M , Onaran, A , Yanar, Y , Belgüzar, S , Kadıoğlu, İ . "Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli". Journal of the Institute of Science and Technology 4 (2014 ): 19-27
RIS TY - JOUR T1 - Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli AU - Melih Yılar , Abdurrahman Onaran , Yusuf Yanar , Sabriye Belgüzar , İzzet Kadıoğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 27 VL - 4 IS - 4 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2014 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli %A Melih Yılar , Abdurrahman Onaran , Yusuf Yanar , Sabriye Belgüzar , İzzet Kadıoğlu %T Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli %D 2014 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD Yılar, Melih , Onaran, Abdurrahman , Yanar, Yusuf , Belgüzar, Sabriye , Kadıoğlu, İzzet . "Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli". Journal of the Institute of Science and Technology 4 / 4 (Aralık 2014): 19-27 .
AMA Yılar M , Onaran A , Yanar Y , Belgüzar S , Kadıoğlu İ . Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2014; 4(4): 19-27.
Vancouver Yılar M , Onaran A , Yanar Y , Belgüzar S , Kadıoğlu İ . Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli. Journal of the Institute of Science and Technology. 2014; 4(4): 19-27.
IEEE M. Yılar , A. Onaran , Y. Yanar , S. Belgüzar ve İ. Kadıoğlu , "Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 4, sayı. 4, ss. 19-27, Ara. 2015
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

19.6b8.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Menengiç yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Cumali İLKILIÇ, Erdal ÇILGIN

Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış

Volkan GÜL

Dağlık Havzalarda Kar Birikmesine ve Erimesine Etki Eden Parametrelerin HSPF Model Programıyla İncelenmesi ve Erzurum Kırkgöze Havzası Örneği

Reşat ACAR, Selim ŞENGÜL, Serkan ŞENOCAK

İleri Kademe Ekmeklik Buğday Hatlarının Farklı Çevrelerde Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi

Hasan KILIÇ, Enver KENDAL, Hüsnü AKTAŞ, Sertaç TEKDAL

Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye İthal Edilmek Üzere Trabzon Limanı’na Gelen Buğdaylardaki Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi

Ünal ASAV, İzzet KADIOĞLU

Ayvalık Tuzlasında Yayılış Gösteren Suaeda prostrata subsp. prostrata Pall. Alttürünün Ağır Metal Birikimi

Murat KILIÇ, Güngör AY, Fatma KOÇBAŞ, Fatma MUNGAN, İbrahim KULA, Muhammet KARABAŞ

Erzurum Şeker Fabrikası Atıksularının Elektrokoagülasyon Prosesi ile Arıtılmasında Akım yoğunluğu ve Karıştırma Hızının Etkisi

Sebile ÖZCAN, Murat Tolga YILMAZ, Serkan BAYAR

Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Kaldırık)’ın Herbisidal ve Antifungal Potansiyeli

Melih YILAR, Abdurrahman ONARAN, Yusuf YANAR, Sabriye BELGÜZAR, İzzet KADIOĞLU

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği

Fatma EKMEKYAPAR TORUN, Züleyha BINGUL