BDS 570 Kapsamında Verilen Denetçi Raporlarının İletişim Değeri Açısından İncelenmesi

Amaç – Bu çalışmanın amacı, işletmenin sürekliliğine ilişkin önemli belirsizlik vurgusu yapılan denetçi raporlarının iletişim değerini BDS 570 kapsamında değerlendirmektir. Yöntem – Bu kapsamda, Borsa İstanbul’da 2018 yılında işlem gören mali sektör şirketleri dışındaki şirketlerin denetçi raporları BDS 570 kapsamında içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bulgular – Araştırma bulguları, BDS 570 kapsamındaki hususların denetçi raporlarında, söz konusu standarda uygun bölüm başlığı altında verilmeyip, farklı bölüm veya başlıklar altında verildiğini göstermiştir. Tartışma – Bu durum, şeffaflığı ve buna bağlı olarak da denetçi raporunun iletişim değerini zayıflatabilecek bir durum olarak değerlendirilmiştir.

Examination of the Auditor's Reports Given in the Scope of BDS 570 in Terms of Communication Value

Purpose – The purpose of this study is to evaluate the communication value of the auditor reports under BDS 570, which emphasizes significant uncertainty regarding the continuity of the enterprise. Design/methodology/approach – In this context, the auditor reports of companies other than the financial sector companies traded on Borsa Istanbul in 2018 were analyzed by content analysis method within the scope of BDS 570. Findings – The findings of the research showed that the issues within the scope of BDS 570 are not presented in the auditor reports under the heading of the appropriate section in the relevant standard, but under different sections or headings. Discussion – This situation is considered as a situation that may undermine the transparency and consequently the communication value of the auditor's report.

Kaynakça

Akdoğan, N., Güdü, E.S, Işık, A., Sevinik, İ., Şahin, D. ve Özkan, G. (2018). 2014-2016 Yılları Arasında BİST Şirketleri ile İlgili Denetim Görüşleri, Muhasebe ve Denetime Bakış, 54, 1-18.

Bilgin, N. (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. 3. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi.

Citron, D.B. ve Taffler, R.J. (1992). The Audit Report Under Going-Concern Uncertainties: An Empirical Analysis, Accounting and Business Research, 22(88), 337-345.

Çil Koçyiğit, S., Güngör Tanç, Ş. ve Elitaş B. L. (2018). İşletmenin Sürekliliği ve Bağımsız Denetçi Raporlarının Türkiye Bağımsız Denetim Standartları (BDS 570 ve BDS 700) Açısından İncelenmesi, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 17 (53), 143-162.

Demirkol, Ö.F. (2019). BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardının Uygulama Süreci ve Bağımsız Denetim Raporlarına Etkisi: BİST İnşaat ve Bayındırlık Sektöründe Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 478-489.

Karacan, S. ve Uygun, R. (2018). Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi-BDS 701, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 632-649.

Kavut F. L. ve Güngör, N. (2018). Bağımsız Denetimde Kilit Denetim Konuları: BİST 100 Şirketlerinin 2017 Yılı Analizi, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 16(59), 59-70.

Sarısoy, Ö. ve Kepçe, N. (2019). Bağımsız Denetim Raporunda Kilit Denetim Konularına Yer Verilmesi ve Beklenti Farkları, Mali Çözüm Dergisi, 29(153), 39-66.

Sayar, A.R.Z. ve Ergüden, E. (2016). Son Düzenleme ve Gelişmeler Kapsamında Değişecek ve Yenilenecek Bağımsız Denetçi Raporları, Muhasebe ve Denetime Bakış, 48, 85-98.

T.C. Resmi Gazete (24 Mart 2017. Sayı: 30017). BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardı, www.resmigazete.gov.tr

T.C. Resmi Gazete (24 Mart 2017. Sayı: 30017). BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı, www.resmigazete.gov.tr

T.C. Resmi Gazete (09 Mart 2017. Sayı: 30002). BDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Denetim Standardı, www.resmigazete.gov.tr

Taş, O., Mert, H., Güner, M. ve Duyar, G. (2018). BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardının Denetim Raporlarına Etkisi, Press Academia Procedia, 7(1), 339-343.

Türel, A. ve Türel A. (2016). Yeni Denetim Raporlarının Finansal İletişime Etkileri, Seçmeler 2016, 101-116, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, Yayın No: 75, İstanbul, 2016.

Uzay, Ş. ve Tanç, Ş.G. (2009). İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarında İşletmenin Sürekliliği Kavramının Analizi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 12(2), 143-179.

Yanık, S. ve Karataş, M. (2017). Denetim Raporlarının Geleceği: Yeni Düzenlemeler ve Ülke Uygulamaları, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 73, 1-26.

Yılmaz, Z. ve Yaşar, A. (2018). Bağımsız Denetim Raporlarının İşletmenin Sürekliliği Denetim Standardı 570 Çerçevesinde İncelenmesi: BİST İmalat Sanayi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Mali Çözüm Dergisi, 28(145), 55-90.

Kaynak Göster

726 255

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Animasyon Aktivitelerinde Deneyim Kalitesinin Otel İşletmelerinin İmajı, Konukların Değer Algısı ve Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi

Hakan ÇETİNER, ALİ YAYLI

Analysis of Sustainable E-Logistics Activities with Analytic Hierarchy Process

Cansu ÇAKILCI, Yücel ÖZTÜRKOĞLU

Dünyada Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonunun Diğer Ülke Varlık Fonları ile Karşılaştırılması

Burcu ZENGİN, Şahnaz KOÇOĞLU, Cihan TANRIÖVEN

Örgütlerde İletişim Sorunlarının Saptanması ve Çözümü İçin Kullanılabilecek Teknikler Üzerine Bir İnceleme

Meral ÇAKIR

İşletmelerin Muhasebe Meslek Mensubu Seçimine Etki Eden Faktörlerin AHP Yöntemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Uygulama

Öznur ARSLAN

Erkek ve Kadın Girişimcilerin Algılama Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma: Konya İli Örneği

Mürüfe ÖZTÜRK DUGAN, Namık ATA

BİST İmalat Sektöründeki Küçük Boyuttaki ve Orta Ölçekteki İşletmelerin Sermaye Yapısına Etki Eden Faktörlerin Kanonik Korelasyon Analizi İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Nilüfer YÜCEDAĞ ERDİNÇ, Güven SAYILGAN

Girişimciliğin Finansmanında Banka Finansmanına Karşı Risk Sermayesi: ODTÜ Teknokent Örneği

Ebru BAYSOY, GÖKHAN ÖZKUL

Determination of Customer Satisfaction by Text Mining: Case of Cappadocia Hotels

OZAN ÇATIR, Kenan SAKALLI, Hasan ARMUTLU, Şükran ARMUTLU

Hisse Fiyatları ile Yabancı Yatırımcı Ticareti Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama

Bekir KAYA