Kürt Siyasi Hareketlerinin Kürt Aile Sistemi Üzerindeki Dezenformasyonu ve Örselenmiş Gençlik

Kürt kadınlarının, modernleşmenin/demokratikleşmenin bir tezahürü olarak gösterilmesi hem aile, hem din/dindarlık hem de çocuk yetiştirilme tarzına uygun bir sosyolojik yapıyı barındırmaz. Çünkü Kürtlerin kadim tarihinden beri İslamiyet ile olan alakaları bilinmesi ile Kürt annelerinin başlarının örtülü olmasına ve hemen her evde bir Kur’an-ı Kerim bulunmasına rağmen şu an tarih tersinden işletilmektedir. Farklı sosyalist ve seküler merkezlerden alınan komutlarla kadınların siyasileştirilmesi şimdi olmasa dahi ileriki dönemlerde olumludan çok olumsuz bir etki yaratacak gibidir. Din anlamında yaşanan dezenformasyonun Kürt gençliği – (YDG-H gençliği bunun en bariz örneğidir)- üzerinde yaratacağı tahribatlar ise Kürt siyaseti ve ülkemiz açısından da önlenemeyecek aşamalara gelebilir. İşte bu makale de bizim üzerinde duracağımız konu Kürt kadınlarının siyasileştirilmesi ve bu siyasileştirmenin Kürt ailesine ve de dindarlığa verdiği tahribat ve Kürt aile geleneğinin geleceği konusunda duyduğumuz endişeyi dile getirmek amacı taşıyacaktır.

Disinformation of the Kurdish Political Movements on the Kurdish Family System and Traumatized Youth

Kurdish women as a manifestation of modernization/democratization, does not have a sociological structure that is suitable for family, religion/religiosity and child-rearing style. Because; despite the fact that the Kurds have been familiar with Islam since immemorial times and that, the heads of Kurdish mothers have been covered and a Qur'an has been found in almost every house, the history is now reversed. The politicization of women with the commands taken from different socialist and secular centers is likely to have very negative impact on future periods, even if not today. The destructive effects of the disinformation regarding religion on the Kurdish youth (YDG-H youth is the most obvious example of this) (YDG-H: Patriotic Revolutionary Youth Movement Turkish: Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) may come at a stage that cannot be prevented for Kurdish politics and our country. Moreover, in this article, we will aim to express our concerns about the politicization of Kurdish women, its destruction of the Kurdish family structure and religiosity, and the future of the Kurdish family tradition.

Kaynakça

Açık, N. (2002). Ulusal Mücadele, Kadın Mitosu ve Kadınların Harekete Geçirilmesi: Türkiye’deki Çağdaş Kürt Kadın Dergilerinin Bir Analizi, A. Bora ve A. Günal (Der.), 90’larda Türkiye’de Feminizm (ss. 279-306). İstanbul: İletişim Yayınları.

Agacinski, S.(1998). Cinsiyetler Siyaseti, (İ. Yerguz, Çev) Ankara: Dost Yayınları.

Aktay, Y. (1998). Demokrasiden Önce Ne Alırdınız, Tezkire, Mart, (18), 12-38.

Alakom, R. (2005). Yirminci Yüzyılın Başlarında İstanbul’daki Kürt Kadınları, Devletsiz Ulusun Kadınları: Kürt Kadını Üzerine Araştırmalar (ss.75- 100). (F. Adsay ve diğ Çev.), İstanbul: Avesta Yayınları.

Alış, A. (2011). Türkiye’de Kürt Kadını ve Siyasi Tarihsizliği: 1959-1974, Uluslararası Kürt Kadını Konferansı Bildirileri, (s,148-152), Hakkâri.

Altındal, Y. (2007). Kadının Siyasal Katılımı Bağlamında Partilerin Kadın Kollarının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Altınkaynak, Z. (2015). Eş Yaşam İlişkilerinin Tarihsel Gelişim Süreci ve Özgür Eş Yaşam, Kolektif, Jineoloji Tartışmaları, (ss. 291-318). Diyarbakır: Aram Yayınları.

Arıkan, G. (1988). Kırsal Kesimde Kadın Olmak, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), Aralık, 1-16.

Ayata, A. G. (1998). Laiklik, Güç ve Katılım Üçgeninde Türkiye’de Kadın ve Siyaset, Der: A. B. Mirzaoğlu, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Aykol, H. (2009). Türkiye’de Siyasi Parti Kapatmanın Tarihi, İstanbul: İmge Yayınları.

Baldemir, H. (2014). Metropol’de Kürt Kadını, Ankara: Nam Yayıncılık.

Baykal, D. (1970). Siyasal Katılma, Bir Davranış İncelemesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları.

Baytok, E. (2010). Radikal Demokrasi ve Türkiye’deki Siyasi Partiler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Beck, U. ve Beck-G. E. (2012). Aşkın Normal Kaosu, (N. Ermiş, Çev.), Ankara: İmge Yayınları.

Berktay, F. (2012). Tarihin Cinsiyeti, İstanbul: Metis Yayınları.

Beşikçi, İ. (1969). Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar: Göçebe Alikan Aşireti, Ankara: Doğan Yayınevi.

Botan, D. (2015). Kadın Tarihimizden Akıp Giden Jineoloji Yeniden İnşanın Temelidir, Heviya Jine, Mart-Nisan, (14), 10-13.

Botan, R. (2015a). Kadın Özgürlük Hareketi Deneyimimizin Geldiği Aşama: Jineoloji, Özgür Halk, Mart, 2(7), 34-40.

Brenner, J. (2012). Sınıf Siyaseti ve Kadın, (Dafen Yeşilsu, Çev), İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, (B. Ertürk Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.

Ceylan, K. (2015). Kadının Örgütlü Mücadelesi, Heviye Jinê, Mart-Nisan, (14), 51-54.

Clark, J.t (1991). Getting There: Women in Political Office, Annals of The American Academiy of Political and Social Science, (515), 63-76.

Çadır, M. (2011). Kadının Siyasal Yaşama Katılımında Siyasi Parti Kadın Kollarının Rolü (TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partiler Bağlamında Ankara İli Örneği), Uzmanlık Tezi, Ankara: T. C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları.

Çağlar, N. (2011). Kadının Siyasal Yaşama Katılımı ve Kota Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(4), 56-79

Çaha, Ö. (2011). The Kurdish Women’s Movement: A Third-Wave Feminism Within the Turkish Context, Turkish Studies, 12(3), 435–449.

Çakır, S. (2007). Feminizm: Ataerkil İktidarın Eleştirisi, H. Birsen Örs (Der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, (ss. 290-310), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Çelebi, A. F. (2007). Türk Modernleşmesinde Oryantalizmin Etkisi ve Kadın Sorununa Yansımaları; Diyarbakır Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

Çitçi, O. (1982). Kadın Sorunu ve Türkiye’de Kamu Görevlisi Kadınlar, Ankara: TODAİE Yayınları.

Daver, Bülent (1968). Kadınların Siyasal Hakları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 23(4): 121-130.

Delaney, C. (2001). Tohum ve Toprak, (S.A. Somuncuoğlu ve A. Bora Çev), İstanbul: İletişim Yayınları.

Demir, Z. (2002). Siyasi Partilerin Kadın Politikalarına Karşı Tutumu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Deniz, Ş. (2006). Türkiye’de Demokrasi ve Yurttaşlık Düşüncesi Perspektifinden Kadınların Siyasal Hayattaki Temsili: Kadın Politikacılar Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Derince, M. Ş. (2012). Toplumsal Cinsiyet, Eğitim ve Anadil, Diyarbakır: DİSA Yayınları.

Dinç, M. (2002). Bugünün Türkiye’sinde Kadınların Siyasal Katılımı ve Katılımı Artırmaya Yönelik Çözüm Önerileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta.

Dönmezer, S. (1984). Kriminoloji, İstanbul: Filiz Kitabevi.

Ensari, D. P. (2012). At The Crossroads of Education and Politics: Kurdish Women Students in İstanbul, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sabancı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ercins, G. (2004). Türkiye’de Siyasal Partilerin Siyasal Alanda Kadınlara Yönelik Söylemleri, IV. Sosyoloji Kongresi, Değişen Dünya ve Türkiye’de Eşitsizlikler, Sosyoloji Dergisi, 227-244.

Erman, T. (2001). The Politics of Squarter (Gecekondu) Studies in Turkey: The Changing Representations of Rural Migrants in the Academic Discourse, Urban Studies, 38(7), 983-1002.

Etiler, N. ve K. Lordoğlu (2010). Göçmenlerde Sağlık Sorunları: Ev Hizmetlerinde Bir Alan Araştırması, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu II Bildiriler, (s, 93-118), İstanbul.

Etöz, Z. (2000). Varoş: Bir İstila Bir Tehdit, Birikim, (132), 49-53.

Gök, E. (2015). Ulusal Kurtuluş Mücadele Tarihinde Kadınlar, Heviya Jinê, Mart-Nisan, (14), 29-32.

Gökçe, B. (1971). Gecekondu Gençliği, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Gökçimen S. (2008). Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi, Yasama Dergisi, (10), 5-59.

Helvacıoğlu, F. (1996). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik 1928-1995, İstanbul: Kaynak Yayınları.

Heywood, A. (2007). Siyaset, (Bekir Berat Özipek, ve diğ, Çev.), Ankara: Adres Yayınları.

Him, M. (2010) Reproductive Practices: Kurdish Women Responding To Patriarchy, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Hirata, H., Laborie, F., Le Doare, H. ve Senotier, D. (2007). Eleştirel Feminizm Sözlüğü, (G. A. Savran, Çev.), İstanbul: Kanat Kitap.

Işık, Ç. (2015). En Eski Sömürgenin Başkaldırısı ve Jineolojinin Doğuşu, Kolektif, Jineoloji Tartışmaları, (ss. 237-260). Diyarbakır: Aram Yayınları.

Işık, D. (2015) Kürt Ulusal Hareketi Bağlamında Osmanlı Dönemi Kürt Kadını, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

İçduygu, A.T ve Ünalan, T. (1998). Türkiye’de İç Göç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri, Kollektif, Türkiye’de İç Göç, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

İnan, S. (2016). Çocuk ve Siyaset: Sosyal Bilgiler Dersinde (Okullarda) Siyaset Eğitimi –Bir Teorik Çerçeve Denemesi-, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, (s, 38-46), Denizli.

Jeannierre, A. (2000). Modernite Nedir, M. Küçük, (Der.) Modernite versus Postmodernite, (ss. 95-107), Ankara: Vadi Yayınları.

Jin u Jiyan, (1999). Zorunlu Göç¸ ve Zorunlu Göçün Kadınlar Üzerindeki Etkileri: 2, Jin u Jiyan, (7) 6-14.

Kadıoğlu, A. (1999). Cumhuriyet İradesi Demokrasi Muhakemesi, İstanbul: Metis Yayınları.

Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, (Aksu Bora ve diğ., Çev.), İstanbul: Metis Yayınları,.

Kinglesy D.(1949). Human Society, New York: The Mac Millan Co.

Koç, Y. (2012). Sosyo-Politik Parametreler Açısından Van’daki Siyasal Temsil Anlayışı: İl Merkezi Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Konca, B. (2015). Jineolojinin Hakikat ve Yöntem Tartışması, Kolektif, Jineoloji Tartışmaları, (ss. 37-89). Diyarbakır: Aram Yayınları.

Koyuncu, A. A. (2013). Aile Araştırmaları ve Metodolojisi: Yaklaşımlar ve Yöntemler, M. Aydın: Der), Sistematik Aile Sosyolojisi, (ss. 41-96). Konya: Çizgi Yayınları.

Kuçuradi, İ. (2003). Etik ve Etikler, Türkiye Mühendislik Haberleri, (423), 7-9.

Kuper, A. (2004). Democracy Beyond Borders, Justice and Representation in Global Institutions, New York:.Oxford University Press.

Kuran, E.T. (1991). Türkler Ailesinin Mahiyeti ve Tarihi Gelişmesi, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi, (ss.365-370). Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.

Kurtgözü, A. (2014). Fransız Devriminden Sonra Kadın ve Siyaset, Hêviya Jinê, Mayıs-Haziran, (9), 58-64.

Malkoç, H. (2009). Kadının Statüsü ile İlgili Görüşlerin Din ve Sosyal Değişme Bağlamında Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahraman Maraş.

Meulenbelt, A. (1987). Feminizm ve Sosyalizm, (E. Demirci, Çev), İstanbul: Yazın Yayınları.

Miller, D. (1995). Blackwell’in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi II (K-Z), (B. Peker- N. Kıraç Çev.), Ankara: Ümit Yayıncılık.

Mojab, S. (2001). The Solitude of the Stateless: Kurdish Women at the Margins of Feminist Knowledge, Shahrzad Mojab (Edt.), Women af A Non- State Nation: The Kurds, (ss.1-22). Mazda Publisher. USA.

Nagel, J. (1998). Masculinity and Nationalizm: Gender and Sexuality in the Making of Nations, Etnich and National Studies, 21(2), 242-269.

Ozankaya, Ö. (1979). Toplum Bilimine Giriş, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları.

Ökten, Ş. (2009). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Toplumsal Cinsiyet Düzeni, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 302-312.

Özcan, A. K. (2011). Mağdur Milliyetçilik Kürt Siyasetinin Demokratik Zaafiyeti ve Ulus Açmazı, Ekonomik Yaklaşım, 22(80), 79-120.

Öztürk, Zerrin A. (2012). Uluslararası Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-33.

Özyakışır, D. (2017). Göç Olgusuna Etnik Kimlik Açısından Bir Yaklaşım: Kars Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 1130-1138.

Pitkin, H. F. (1972). The Concept Of Representation, London: University Of California Press. Berkeley.

Roy, O.(1995). Siyasal İslam’ın İflası, (C. Akalın, Çev), İstanbul: Metis Yayınları.

Sancar S. (2012). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet Kadınlar Aile Kurar, İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Sanlı, L.(2011). Yeni Toplumsal Hareketler ve Gelişme Koşulları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 53(1), 55-74.

Schmitt, C. (2006). Siyasal Kavramı, (E. Göztepe, Çev), İstanbul: Metis Yayınları.

Serim, T. (1972). Türkiye’de Aile Yapısı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Sıegel, L. J. (1989). Criminology, St.Paul (Ed.), NewYork: West Publishers Company.

Sirman, N. (2008). Kadınların Milliyeti, Tanıl Bora (Der.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 4. Cilt: Milliyetçilik, (ss. 226-244), İstanbul: İletişim Yayınları.

Solmaz, S. (1984). Aile Sosyolojisi Ders Notları, Elazığ.

Solomon, R. C. ve Flores, F. (2001). Güven Yaratmak, (A. Kardam, Çev), İstanbul: MESS Yayınları.

Squires, J. (2007). The New Politics of Gender Equality, Hounsdmills, Basingstoke: Palgrave.

Şahin, N. (2015). Cinsellik ve Cinsel Politika, Jineoloji Tartışmaları, Kolektif, (ss. 319-340). Diyarbakır: Aram Yayınları.

Şahinkaya, R. (1975). Psiko-Sosyal Yönleriyle Aile, Ankara: Kardeş Basımevi.

Şener, E. (1979). Cumhuriyet Türkiye’sinde İçtihatların Işığında Aile Yapısının Değişimi, Türkiye’de Ailenin Değişimi Yasal Açıdan İncelemeler, Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği, 109-127.

Şimşek, A. A. (2011). Türk Modernleşmesinde Kadının Konumu ve Etkisi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, ( 1), 597-607.

Taslaman, C. (2011). Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam, İstanbul: İstanbul Yayınevi.

Taşdemir, N. (2015). Avrupa Merkezli Bilim Anlayışına Jineolojik Bir Bakış, Kolektif, Jineoloji Tartışmaları, (ss. 171-200), Diyarbakır: Aram Yayınları.

Taşdemir, S. (2007) The Awakening Of Kurdish Women Within Kurdish Nationalist Movement: Women As Subject, Women As Symbol?,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tekeli, Ş. (1982). Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat, İstanbul: Birikim Yayınları.

Tekeli, Ş. (1991). Kadınların Siyasetten Dışlanmışlıklarının Öyküsü, Necla Arat (Der.), Kadınlar ve Siyasal Yaşam Eşit Katılım, (ss, 100-136), İstanbul: Cem Yayınları.

Tekin, M. (2004). Kutsal, Kadın ve Kamu, İstanbul: Açılım Kitap.

Tokdoğan, N. (2013). Kürt Kadınların Sesi: Bir Karşıt Kamusallık Pratiği Olarak Hêviya Jinê Dergisi, Fe Dergi, Feminist Eleştiri, 5(2): 37-52.

Tokuroğlu, B. (2003). Tek Parti Dönemi Toplumsal Cinsiyet Anlayışı (1923- 1946), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Torun, H. (2011). Murathan Mungan’ın Geyikler Lanetler Oyununda “Cudana” Karakteri Bağlamında Geyik Kültü ve Kadın, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, (1), 523-529.

Tuğluk, A. (2012), Açılış Konuşması, Kolektif, Kürt Sorunun Çözümü İçin Demokratik Özerklik, (ss. 12-24). İstanbul: Aram Yayınları.

Uçar, M. A. (2003). Aile İçi Şiddet ve Ailenin Korunması Yasası, Ankara.

Uluç, A. V. (2010) Kürtlerde Sosyal ve Siyasal Örgütlenme: Aşiret, Mukaddime, 2: 35-52.

Yalçın-Heckman, L. (2006). Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri, (G. Erkaya, Çev). İstanbul: İletişim Yayınları.

Yalçın-Heckmann, L. (1989). On Kinship, Tribalism And Ethnicity İn Eastern Turkey, P. A. Andrews (Ed.), Ethnic Groups in the Republic of Turkey (ss.622- 631). Wiesbaden: Dr.Ludwig Reichert,

Yaraman, A. (2006). 72 Yılın Ardından Kadını İçermeyen Siyaset, Toplumsal Tarih, (156), 14-22.

Yavuzer, H. (1994). Çocuk ve Suç, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yazıcı, Mehmet (2013). Yaşayan Tanıkların Yaşanmışlıkları Işığında Geleneksel Kürt Aile Yapısı ve Aile İçi İlişkiler, Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı’dan Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, (s, 320-335), Bingöl.

Yıldırım S. (2015). Tarihten Günümüze Kadın ve Politika, Kolektif, Jineoloji Tartışmaları, (ss. 449-472). Diyarbakır: Aram Yayınları.

Zeyneloğlu, S., Civelek, H. Y., Coşkun, Y. (2011). Kürt Sorununda Antropolojik ve Demografik Boyut: Sayım Ve Araştırma Verilerinden Elde Edilen Bulgular, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1): 335-384.

Zihnioğlu, Y. (2009). Kadın Kurtuluşu Hareketlerinin Siyasal İdeolojiler Boyunca Seyri (1908-2008), Ö. Laçiner (Ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 9 (Dönemler ve Zihniyetler, (ss. 805-817). İstanbul: İletişim Yayınları.

Kaynak Göster