Dijitalleşen Dünyada Akıllı Afet ve Acil Durum Uygulamaları

Dijitalleşen dünyada akıllı uygulamalar hızla etrafımızı sarmakta, insanlığı ileri ufuklara taşımaktadır. Bu kapsamda dünyanın varoluşundan beri süre gelen ve insanlara maddi/manevi ağır zararlar veren afet ve acil durum yönetimi konusunda da bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı önemli faydalar sağlayacaktır. Özellikle bu konuda geliştirilebilecek akıllı afet ve acil durum uygulamalarının maddi/manevi getirisi büyük olacaktır. Akıllı afet ve acil durum uygulamaları geliştirmek için büyük veri kaynaklarına ihtiyaç vardır ve bunun kaynağı ise akıllı kentlerdir. Sağlanacak bir kurumlararası işbirliği ile akıllı kent bileşenleri ve mobil cihazlardan gelen veriler, akıllı afet ve acil durum konusunda akıllı uygulamalara dönüştürülecektir. Bu noktada çalışmanın ana teması, “dijitalleşen dünyada afet ve acil durum yönetimi nasıl akıllı hale getirilebilir? Sorusu üzerine kurulmuştur.

Intelligent Disaster and Emergency Applications in the Digitalized World

In digitalized world, we are surrounded by smart applications that lead humanity to further horizons. Hence, the use of information and communication technologies will come with important benefits in coping with disasters and the management of emergencies, which had caused great emotional and material damages for ages. Particularly, any smart application developed towards disaster and emergency practices could bring significant emotional/material gains. For developing smart disaster and emergency applications, there is a need for great data sources and the source of them is smart cities. A possible inter-institutional cooperation with smart city components and data coming from mobile devices could be turned into smart disaster and emergency applications. In this regard, this study asks the following question: “How disaster and emergency applications can be made smarter in a digitalized world?”

Kaynakça

ABİS (2017). ABİS Harita Görünümü, Erişim Tarihi 10.08.2017,. http:/webgis.umraniye.bel.tr/keos/Map5aspx?WorkSpaceName=AFETHRT6

AFAD (2017a). Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Deprem Dairesi Başkanlığı) Son Depremler, Erişim Tarihi 30.07.2017, https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

AFAD, (2017b). Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi, Erişim Tarihi 14.09.2017,https://www.afad.gov.tr/tr/3558/Kesintisiz-ve- GuvenliHaberlesme -Sistemi-Projesi-KGHS

AFADist, (2017). Afet Yönetimi için Bireysel Mobil Cihaz Uygulaması, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Erişim Tarihi 30.08.2017, http://afadist.istanbulafad.gov.tr/

Afet Yardım Ümraniye (2017). Play Store Uygulaması, Erişim Tarihi: 25.08.2017,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netcad.umrani yesms&hl=tr

Akın, Demir (2017). Modern Afet Yönetiminin Doğuşu:1755 Lizbon Depremi, Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Ed. Özgür Önder, Murat Yaman, Ekin Yayınevi, Eylül 2017

Alkan, Tunay (2015). Akıllı Kentler ya da 21. Yüzyıl Şehirleri, Bilişim Dergisi, Sayı:182, ss. 71-77

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, (2009). Afetlere Hazırlık Ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyonu, Kentleşme Şûrası 2009, Ankara

Beylikdüzü ABİS, (2017). Beylikdüzü Belediyesi Afet Bilgi Sistemi Uygulaması, Erişim Tarihi 30.08.2017, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beylikduzu.abis

Beylikdüzü, (2017). Beylikdüzü Belediyesi Afete Hazır Projesi, Erişim Tarihi 30.07.2017, http://www.beylikduzuhazir.com/

Dalgın, Semih ve Doğru, Özgür (2015). Mobil Sensörlerin Afet Anında Kullanım Alanları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,

Deprem Mobil Uygulaması, (2017). AFAD Deprem Play Store Mobil Uygulaması, 30.07.2017, http://www.deprem.gov.tr/tr/kategori/mobil

Ergünay, Oktay (2009). Doğal Afetler Ve Sürdürülebilir Kalkınma, Deprem Sempozyumu, , Abant İzzet Baysal Üniversitesi, file:///C:/Users/userwq231/Downloads/OE-Dogal.pdf

Eryılmaz, B. (2014). Kamu Yönetimi (7. Baskı). Umuttepe Yayınları. Kocaeli.

Genç, F. Neval (2007). Türkiye’de Kentleşme Ve Doğal Afet Riskleri İle İlişkisi, TMMOB Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss. 349-358

Güvenli Yaşam, (2017). İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP), Erişim Tarihi 30.08.2017, http://www.guvenliyasam.org/103-0-afet-fm/

Kaygısız, Ü Ve Aydın, S . (2017). Yönetişimde Yeni Bir Ufuk Olarak Akıllı Kentler - Smart Cıtıes As A New Dımensıon In Governance, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:18, Ss.56-81. Doı: 10.20875/Makusobed.292381

Leblebici, Özkan (2014). Afetlerde Kamu Yönetiminin Rolü ve Toplum Temelli Afet Yönetimine Doğru, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014, ss. 457-475

Portal Netcad, (2017). Bir Başarı Hikâyesi Ümraniye ABİS Projesi, Erişim Tarihi: 30.08.2017 http://portal.netcad.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=111476950

Toprak, Zerrin (2017). “Disiplinlerarası Afet Yönetimi, Önemi ve İlişki Ağları” Açılış Konuşması, Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Ed. Özgür Önder, Murat Yaman, Ekin Yayınevi, Eylül 2017

Türkiye Bilişim Derneği (2016). Kamu Verisi Kullanılarak Geliştirilen Akıllı Uygulamalar Çalışma Grubu Raporu, http://www.tbd.org.tr

Türk Telekom, (2017). Türk Telekom Akıllı Şehirler, http://www.sehirlerakillaniyor.com/

Ümraniye, (2017). Afet Bilgi Sistemi, Erişim Tarihi 30.08.2017, http://www.umraniye.bel.tr/

Varol, Çiğdem (2017). Sürdürülebilir Gelişmede Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara’daki Belediyelerin Uygulamaları, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 26 Sayı 1 Ocak 2017, s.43-58.

Kaynak Göster