KATILIMCI DEMOKRASİ ALGILAMASI ve KENT KONSEYLERİ: KIRŞEHİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

Katılımcı demokrasi ve kent konseyleri gibi yerel düzeyde hayata geçirilen yönetsel katılma uygulamaları, günümüzde hemşehrilerin aktif bir şekilde yönetsel sürece dahil olabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada da söz konusu öneme binaen, Türkiye’de kent konseylerinin katılımcı demokrasi açısından ne derecede başarılı bir uygulama ekseninde gelişim gösterdiği anlamaya çalışılacaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Kırşehir Kent Konseyi’nin kurumsal yapı ve işleyişine ilişkin hazır verilerden (yönergeler, toplantı kararları, internet sitesi vb.) yararlanılmıştır. Bu kapsamda elde edilen bulgular, Kırşehir Kent Konseyi’nin olumlu yönde bir değişim bir değişim süreci içerisinde bulunduğu olduğu ancak çözüme kavuşturulması gereken bazı sorun alanlarının ise halen mevcut olduğu şeklindedir

KATILIMCI DEMOKRASİ ALGILAMASI ve KENT KONSEYLERİ: KIRŞEHİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

Today, administrative participation applications such as participatory democracy and city councils as one of the most basic values of local governments realized on a local level hold great importance with respect to the fact that both fellow countrymen are actively involved in administrative process. This study as well, by virtue of said importance, will help to understand how successfully city councils in Turkey have developed in terms of participatory democracy. To achieve this, present data (directives, meeting decisions, internet sites, etc.) related to corporate structure and function of Kırşehir City Council have been utilized. Findings acquired within this scope indicate that Kırşehir City Council is more successful in terms of both structure and functioning and participatory democracy applications. However, Kırşehir City Council have attempted to realize change in positive direction and still, there are problems which need solving
Keywords:

-,

___

 • Cunningham, Frank, Theories of Democracy: A Critical Introduction. New York: Routledge, 2002.
 • Çitçi, Oya. “Temsil, Katılma ve Yerel Demokrasi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 5 (6), Kasım, 1996, ss.5-14.
 • Çukurçayır M.Akif & Eroğlu Tuğba. “Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları: Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler”, içinde: Kent Yönetiminde Demokratik Bir Açılım Olarak Kent Konseyleri. (Editörler: Kemal Görmez, Mustafa Ökmen), BETA Yayınları, İstanbul, 2009, ss.225-247.
 • Çukurçayır M.Akif, Eroğlu Tuğba & Sağır Hayriye. “Yerel Yönetişim, Katılım ve Kent Konseyleri”, Yerel Politikalar, 1, 2012, ss. 91-120.
 • Emrealp, Sadun. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler El Kitabı, İstanbul: IULA-EMME Yayını, 2005.
 • Emrealp Sadun. Türkiye’nin Katılımcı Demokratik Yerel Yönetişim Modeli Olarak Dünyaya Armağanı: Kent Konseyleri. İstanbul:UCLG-MEWA Yayını, 2010.
 • Franklin, Aimee L. & Carol, Ebdon. “Democracy, Public Participation and Budgeting: Mutually Exclusive or Just Exhausting?”, in: C. B. Richard (Ed.), Democracy and Public Administration. USA: M.E. Sharpe Inc., 2007, ss. 84-106.
 • Held, David. Models of Democracy. Second Edition, Cambridge: Polity Press, 1997.
 • Lijphart, Arend. Çağdaş Demokrasiler. Ankara: TDV ve SİD Ortak Yayını, 1986.
 • Kılıçkaya Ahmet Hayati. “Belediyelerde Kent Konseyinin Oluşumu ve İşlevi”, Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 15, 2007, ss.23-36. Kutlu, Önder, Sefa Usta & Odaklı/Vatandaşın Odakta Olduğu Yönetim: Kent Konseyleri ve Selçuklu Belediyesi Örneği”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9 (18), Ekim, 2009, ss.507-532. Mustafa Kocaoğlu, “Vatandaş
 • Öner, Şerif. “Katılımcı Demokrasi Açısından Belediye Kanunu”, içinde: Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I. (Editörler: Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005, ss. 57-87.
 • Sağır, Meral. “Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılımda Yeni Arayışlar: Yerel gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 12(4), 1992, 28-40.
 • Sarıbay, Ali Yaşar, Siyasal Sosyoloji, İstanbul: Der Yayınları, 1998.
 • Sartori, Giovanni, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş. (Çev.: Tunçer Karamustafaoğlu ve Mehmet Turhan), Ankara: Yetkin Yayıncılık, 1993.
 • Schmidt, Manfred. G., Demokrasi Kuramlarına Giriş. (Çev.: M. Emin Köktaş.), Ankara: Vadi Yayınları, 2002.
 • Turgut, Kasım. “Belediyelerde İyi Yönetişime İlişkin Düzenlemeler ve Uygulamalar”, Yönetişim, Konya: Çizgi Kitabevi, 2010.