Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi

Amaç: Bu araştırma, yaşlılarda sağlık okuryazarlığı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Araştırma evrenini Mayıs 2019-Haziran 2019 tarihleri arasında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aile sağlığı merkezlerine kayıtlı olan 65 yaş ve üstü yaşlılar oluşturmaktadır. Örneklemini ise 253 yaşlı birey oluşturmuştur. Ancak ilgili tarihlerde aile sağlığı merkezine başvuran, çalışmaya katılmayı kabul eden 204 bireyle çalışma tamamlanmıştır. Veri toplamada, araştırmacı tarafından oluşturulan sosyodemografik soru formu, Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t-testi, ANOVA, Welch ANOVA, Bonferroni testleri ve korelasyon ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlıların %59.3’ünün erkek, %61.3’ünün ilköğretim mezunu, %66.7’si kitap okumayan bireyler olduğu ve %54.9’unun sağlık durumlarını iyi olarak nitelendirdiği belirlenmiştir. Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği puan ortalaması 46.90±9.21, Yaşam Kalitesi ölçeği puan ortalaması 20.73±9.51 olarak saptanmıştır. Sağlık Okuryazarlığı ve Yaşlılarda Yaşam Kalitesi ölçekleri arasında bakılan korelasyon analizinde pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç: Yaşlıların sağlık okuryazarlığı düzeylerinin orta düzeyde, yaşam kalitesi düzeylerinin de orta seviyenin altında olduğu ve yaşlılarda sağlık okuryazarlığının artmasının yaşam kaliteleri üzerinde etkili olabileceği saptanmıştır.

Relationship between Health Literacy and Quality of Life in the Elderly

Objective: This study was planned to determine the relationship between health literacy and quality of life in the elderly. Methods: The study population elderly aged 65 years and over admitted to the registered to family health centers affiliated to Erzurum Provincial Health Directorate center between May 2019 and June 2019. The sample of the study consisted of 253 elderly individuals. The study was completed with 204 individuals who admitted to the family health center at the specified dates and agreed to participate in the study. In the data collection, Quality of Life in Elderly Scale and Health Literacy Scale, and Sociodemographic Questionnaire, which was developed by the researcher, were used. Data were analyzed with arithmetic mean, standard deviation, independent groups t-test, ANOVA, Welch ANOVA, Bonferroni and the correlation tests. Results: It was determined that 59.3% of the elderly who participated in the research were male, 61.3% were primary school graduates, 66.7% were individuals who did not read, and 54.9% described their health status as good. The mean Quality of Life in the Elderly Scale score was 20.73±9.51, and the Health Literacy Scale mean score was 46.90±9.21. In the correlation analysis between health literacy and quality of life scales in the elderly, a positive correlation was found. Conclusion: The level of health literacy in the elderly was found to be moderate and the quality of life was below average, and it was concluded the increase of health literacy in the elderly can be effective on their quality of life.

___

 • Altay, B., Çavuşoğlu, F., & Çal. A. (2016). The factors affecting the perception of elderly patients towards health, quality of life and health-related quality of life. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(3), 181-9. https://doi.org/10.5455/pmb.1-1438765038
 • Arpacı, F., Tokyürek, Ş., & Bilgili, N. (2015). Life quality of elderly living in the nursing home. Elderly Issues Research Journal, 8(1), 1-11.
 • Aryankhesal, A., Niknam, N., Hasani, M., Mengelizadeh, N., Aghaei, N., Ghaedchukamei, Z., Ranaei, A., Kalteh, E. A., & Naghdi, B. (2019). Determining the relationship between health literacy level and quality of life among the elderly living in nursing homes. Journal of Education and Health Promotion, 8, 225. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_310_19
 • Borji, M.A., Tarjoman, M., Otaghi, E.S., & Naseri, A. (2017). Health literacy level and its related factors among the elderlies in Ilam in 2015, Iran Journal of Nursing, 30(108), 33-43.
 • Boylu, A.A., & Paçacıoğlu, B. (2016). Quality of life and indicators. Journal of Academic Researches and Studies, 8(15), 137-150. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.266011
 • Çiftci, N., Yıldız, M., & Yıldırım, Ö. (2023). The effect of health literacy and health empowerment on quality of life in the elderly. Psychogeriatrics, 23(4), 609-620. https://doi.org/10.1111/psyg.12969
 • González-Chica, D. A., Mnisi, Z., Avery, J., Duszynski, K., Doust, J., Tideman, P., & Stocks, N. (2016). Effect of health literacy on quality of life amongst patients with ischaemic heart disease in Australian general practice. PloS one, 11(3), e0151079. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151079
 • Hayran, O., & Özer, O. (2018). Organizational health literacy as a determinant of patient satisfaction. Public Health, 163, 20-26. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2018.06.011
 • Hazer, O., & Ateşoğlu, L. (2019). The effect of health literacy on successful aging: The case of Ankara province. Turkey Clinics Internal Medicine Nursing-Special Topics, 5(2), 48-56.
 • Hu, Z., Qin, L., & Xu, H. (2019). Association between diabetes-specific health literacy and health-related quality of life among elderly individuals with pre-diabetes in rural Hunan Province, China: a cross-sectional study. BMJ Open, 9(8), e028648. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-028648
 • Hyde, M., Wiggins, R.D., Higgs, P., & Blane, D.B. (2003). A measure of quality of life in early old age: the theory, development and properties of a needs satisfaction model (CASP-19). Aging & Mental Health, 7(3), 186-194. https://doi.org/10.1080/1360786031000101157
 • Kozak, F., & Akyıl, R.Ç. (2021). Yaşlı bireylerde sağlık okuryazarlığı ile yaşam kalitesi ilişkisi Hemşirelik Bilimi Dergisi, 4(3), 122-132. https://doi.org/10.54189/hbd.997788
 • Lee, M.K., & Oh, J. (2020). Health-related quality of life in older adults: its association with health literacy, self-efficacy, social support, and health-promoting behavior. Healthcare, 8(4), 407. https://doi.org/10.3390/healthcare8040407
 • Liu, Y., Liu, L., Yan-Fei, L., & Yan-Li, C. (2015). Relationship between health literacy, health-related behaviors and health status: A survey of elderly Chinese. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(8), 9714-9725. https://doi.org/10.3390/ijerph120809714
 • Mahdizadeh, M., & Solhi, M. (2018). Relationship between self-care behaviors and health literacy among elderly women in Iran, 2015. Electron Physician, 10(3), 6462-6469. http://dx.doi.org/10.19082/6462
 • Mahmoodi, R., Hassanzadeh, A., & Rahimi, M. (2021). Health literacy and its dimensions in elderly people in Farsan city, Iran. Journal of Education and Health Promotion, 10, 362. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_149_21
 • Mehralian, G., Yusefi, A. R., Davarani, E. R., Ahmadidarrehsima, S., & Nikmanesh, P. (2023). Examining the relationship between health literacy and quality of life: Evidence from older people admitted to the hospital. BMC Geriatrics, 23(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12877-023-03838-w
 • Ölmez, E.H., & Barkan, O.B. (2015). Determing the level of health literacy and evulating doctor-patient relationships. Balkan Journal of Social Sciences, 4(8), 121-27.
 • Panagioti, M., Skevington, S. M., Hann, M., Howells, K., Blakemore, A., Reeves, D., & Bower, P. (2018). Effect of health literacy on the quality of life of older patients with long-term conditions: a large cohort study in UK general practice. Quality of Life Research, 27, 1257-1268. https://doi.org/10.1007/s11136-017-1775-2
 • Park, N.H., Song, M.S., Shin, S.Y., Jeong, J., & Lee, H.Y. (2018). The effects of medication adherence and health literacy on health‐related quality of life in older people with hypertension. International Journal of Older People Nursing, 13(3), e12196. https://doi.org/10.1111/opn.12196
 • Rocha, P.C., Rocha, D.C., & Lemos, S.M.A. (2017). Functional health literacy and quality of life of high-school adolescents in state schools in Belo Horizonte. CoDAS, 29(4), e20160208. https://doi.org/10.1590/2317-1782/20172016208
 • Sabooteh, S., Shahnazi, H., & Mostafavi, F. (2019). Health literacy status and ıts related factors in the elderlies in Dorood, Iran. Journal of Education and Community Health, 6(1), 41-47. https://doi.org/10.29252/jech.6.1.41
 • Sirisuwan, P., Phimha, S., & Banchonhattakit, P. (2021). Active aging, health literacy, and quality of life among elderly in the northeast of Thailand. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, 15(3), 2645-2650.
 • Song, S., Lee, S. M., Jang, S., Lee, Y. J., Kim, N. H., Sohn, H. R., & Suh, D. C. (2017). Mediation effects of medication information processing and adherence on association between health literacy and quality of life. BMC Health Services Research, 17(1), 1-11. https://doi.org/10.1186/s12913-017-2598-0
 • Suka, M., Odajima, T., Kasai, M., Igarashi, A., Ishikawa, H., Kusama, M., & Sugimori, H. (2013). The 14-item health literacy scale for Japanese adults (HLS-14). Environmental Health and Preventive Medicine, 18, 407-415. https://doi.org/10.1007/s12199-013-0340-z
 • Suksatan, W., Prabsangob, K., & Choompunuch, B. (2021). Association between health literacy, self-care behavior, and blood sugar level among older patients with Type 2 diabetes in rural thai communities. Annals of Geriatric Medicine and Research, 25(4), 318-323. https://doi.org/10.4235/agmr.21.0117
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Tiller, D., Herzog, B., Kluttig, A., & Haerting, J. (2015). Health literacy in an urban elderly East-German population–results from the population-based CARLA study. BMC Public Health, 15(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12889-015-2210-7
 • Türkoğlu, N., & Adıbelli, D. (2014). Adaptation of quality of life scale in older people (CASP-19) to Turkish society. Akademik Geriatri, 6, 98-105.
 • Türkoğlu, N., & Kılıç, D. (2021). Adaptation of health literacy scale to Turkish: validity and reliability study, Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 24(1), 25-33. Doi: https://doi.org/10.17049/ataunihem.662054
 • TSI (Türkiye Statistical Institute) (2019, February 1). Seniors with Statistics. https://www.tuik.gov.tr/Home/Index
 • Van Hoa, H., Giang, H.T., Vu, P.T., Van Tuyen, D., & Khue, P.M. (2020). Factors associated with health literacy among the elderly people in Vietnam. BioMed Research International, Special Issue, 1-7. https://doi.org/10.1155/2020/3490635
 • Wang, C., Kane, R. L., Xu, D., & Meng, Q. (2015). Health literacy as a moderator of health-related quality of life responses to chronic disease among Chinese rural women. BMC Women's Health, 15(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/s12905-015-0190-5
 • Wei, B., Li, C., & Xu, J. (2022). The relationship between intelligent image simulation and recognition technology and the health literacy and quality of life of the elderly. Contrast Media & Molecular Imaging, 23, 9984873. https://doi.org/10.1155/2022/9984873
 • WHO (World Health Organization) (2022, October 1). Ageing and Health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
 • WHO (World Health Organization) (2019, May 1). Ageing and Life Course. https://www.who.int/ageing/healthy-ageing/en/
 • Yılmazel, G., & Çetinkaya, F. (2016). The importance of health literacy for community health. TAF Preventive Medicine Bullletin, 15(1), 69-74.
 • Zheng, M., Jin, H., Shi, N., Duan, C., Wang, D., Yu, X., & Li, X. (2018). The relationship between health literacy and quality of life: a systematic review and meta-analysis. Health and Quality of Life Outcomes, 16(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s12955-018-1031-7

___

APA Kılıç, D. , Türkoğlu, N. & Ata, G. (2023). Relationship between Health Literacy and Quality of Life in the Elderly . Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi , 5 (2) , 129-141 . DOI: 10.54061/jphn.1278825
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği

7.5b94

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hemşirelik Öğrencilerinde e-Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Ebru ÖZTÜRK, Seda Sibel IŞIK, Zehra CAN

Antalya’da Yaşayan 18-74 Yaş Grubundaki Bireylerin COVID-19'a İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Hastalığı Önleyici Davranışları: Topluma Dayalı Bir Örneklem

Ali AKÇA, Ayşe MEYDANLIOĞLU

Precede-Proceed Modeline Temellendirilmiş “Sigarayı Bırakıyorum Geleceğimi ve Sağlığımı Koruyorum” Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışına Etkisi: Tek Merkezli Yarı Deneysel Çalışma Protokolü

Erdal AKDENİZ, Selma ÖNCEL

Epilepsi Tanılı Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakım Yükü ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Yakup SARPDAĞI, Cantürk ÇAPIK

Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi

Dilek KILIÇ, Nihan TÜRKOĞLU, Gülnaz ATA

Halk Sağlığı Hemşireliğinde Yapay Zeka Tabanlı GPT-3’ün Kullanılmasına Yönelik Fizibilite Çalışması

Gözde ÖZSEZER, Gülengül MERMER

06.02.2023 Kahramanmaraş ve Çevre İlleri Depremi: Deprem Bölgesinde Hemşirelik Deneyimleri

Yelda ÇINAR

5-11 Yaş Çocuğu olan Ebeveynlerin Ağrı Kesici İlaç Kullanımına İlişkin Tutumları

Aysun ÜNAL, Adem SÜMEN, Gamze YAVAŞ

COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalık Yönetiminde Hemşirenin Rolü

Seda CANGÖL SÖGÜT, Aysel ÇAĞLAR DALYAN

Ergenlerde Öfke ve Madde Kullanımı İlişkisi: Sistematik Derleme

Filiz ADANA, Duygu YEŞİLFİDAN, Eda MERT, Şerife ÖZTABAN, Zeynep TÜRKAL GÜN, Fatma DEMİRKIRAN