Epilepsi Tanılı Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakım Yükü ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı epilepsili çocuklara sahip ebeveynlerin bakım yükü ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte planlanan bu çalışmanın örneklemini 0-18 yaş aralığında epilepsi tanısı almış çocuğu olan 384 ebeveyn oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Ekim 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji ve Genel Çocuk Polikliniklerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Sosyo-demografik Veri Formu, Zarit Bakım Yükü Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada ebeveynlerin bakım yükü puan ortalamasının orta düzeyde (40±9,63), umutsuzluk puan ortalamasının ise hafif düzeyde (7,97±4,43) olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim durumu, gelir durumu ve ailede bakıma muhtaç başka bir bireyin olmasının hem bakım yükü hem de umutsuzluk düzeylerini anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Tanı süresi, hastaneye yatış sayısı, bakım süresi ve bir günde bakım için harcanan süre ile bakım yükü ve umutsuzluk arasında anlamlı bir pozitif korelasyon bulunmuştur. Ayrıca bakım verme yükü ile umutsuzluk arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Ebeveynlerin bakım yükü artıkça umutsuzluk düzeyi de artmaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan halk sağlığı hemşirelerin ve klinikte çalışan hemşirelerin epilepsili çocuğa sahip aileleri fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden desteklemeli. Epilepsi hastalığın doğası gereği meydana gelen nöbetler ve ebeveynlerinlerin maruz kalabileceği (suçluluk, aile içi sorunlar, umutsuzluk, ekonomik sıkıntılar, damgalanma gibi) konularda danışmanlık hizmetleri sunmalıdır.

Examination of Care Burden and Hopelessness Levels of Parents with Children with Epilepsy

Objective: The aim of this study was to examine the relationship between care burden and hopelessness levels of parents with children with epilepsy. Methods: The sample of this descriptive and correlational study consisted of 384 parents with children diagnosed with epilepsy between the ages of 0-18. The data of the study were collected in the Pediatric Neurology and General Pediatric Outpatient Clinics of Health Sciences University Van Training and Research Hospital between October 2017 and January 2018. Socio-demographic Data Form, Zarit Care Burden Scale and Beck Hopelessness Scale were used to collect the data. Results: In the study, it was determined that the mean care burden score of the parents was moderate (40±9.63) and the mean hopelessness score was mild (7.97±4.43). It was determined that the participants' educational status, income status and the presence of another person in need of care in the family significantly affected both care burden and hopelessness levels. A significant positive correlation was found between the duration of diagnosis, the number of hospitalisations, the duration of care and the time spent on care in a day and care burden and hopelessness. In addition, a significant positive relationship was found between caregiving burden and hopelessness. Conclusion: As the care burden of parents increases, the level of hopelessness also increases. Public health nurses working in Family Health Centres and nurses working in clinics should support families with children with epilepsy physically, socially and spiritually. Epilepsy should provide counselling services on seizures that occur due to the nature of the disease and issues that parents may be exposed to (such as guilt, family problems, hopelessness, economic difficulties, stigmatisation).

___

 • Akandere, M., Acar, M., & Baştuğ, G. (2009). Investigating the hopelessness and life satisfaction levels of the parents with mental disabled child. Journal of Selcuk University Institute of Social Sciences, 22(2009), 23–32.
 • Alahan, N. A., Aylaz, R., & Yetiş, G. (2015). Kronik hastalığı olan çocuğa sahip ebeveynlerin bakım verme yükü. İnönü University Journal of Health Sciences, 4(2), 1–5.
 • Altay, Ç., & Arıkan, D. (2015). An investigation of depression and desparation levels in parents of subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) patients. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 5(1), 54–60. https://doi.org/10.5222/buchd.2015.054
 • Awad, A. G., & Voruganti, L. N. P. (2008). The burden of schizophrenia a review. Pharmacoeconomics, 26(2), 149–162.
 • Babalola, E., Adebowale, T., Onifade, P., & Adelufosi, A. (2014). Prevalence and correlates of generalized anxiety disorder and depression among caregivers of children and adolescents with seizure disorders. Journal of Behavioral Health, 3(2), 122-127. https://doi.org/10.5455/jbh.20140526121601
 • Björquist, E., Nordmark, E., & Hallström, I. (2016). Parents experiences of health and needs when supporting their adolescents with cerebral palsy during transition to adulthood. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 36(2), 204–216. https://doi.org/10.3109/01942638.2015.1101041
 • Budak, M. A., & Geçkil, E. (2020). Kronik hastalığı olan çocukların annelerinin bakım verme yükü ile anksiyete-depresyon düzeyinin belirlenmesi. ACU Journal of Health Sciences, 11(3), 391-399. https://doi.org/10.31067/0.2020.289
 • Cabar, H. D., Altay, B., & Saraçoğlu, E. (2019). Engelli çocuğu olan ebeveynlerin umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 97(7), 53–67. https://doi.org/doi.org/10. 29228/ASOS.36774
 • Caicedo, C. (2014). Families with special needs children: Family health, functioning, and care burden. Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 20(6), 398–407. https://doi.org/10.1177/1078390314561326
 • Çalışır, H., Sarıkaya Karabudak, S., Karataş, P., Meşealan, İ., & Tosun, A. F. (2018). Serebral palsili çocuğu olan annelerin aile yükü ve umutsuzluk düzeyleri. Dokuz Eylul University E-Journal of Nursing Faculty, 11(2), 147–156.
 • Canpolat, M., Kumandas, S., Poyrazoglu, H. G., Gumus, H., Elmali, F., & Per, H. (2014). Prevalence and risk factors of epilepsy among school children in Kayseri City Center, an urban area in Central Anatolia, Turkey. Seizure, 23(9), 708–716. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2014.05.012
 • Cross, J. H., Kwon, C. S., Asadi-Pooya, A. A., Balagura, G., Gómez-Iglesias, P., Guekht, A., Hall, J., Ikeda, A., Kishk, N. A., Murphy, P., Kissani, N., Naji, Y., Perucca, E., Pérez-Poveda, J. C., Sanya, E. O., Trinka, E., Zhou, D., Wiebe, S., & Jette, N. (2021). Epilepsy care during the COVID-19 pandemic. Epilepsia, 62(10), 2322–2332. https://doi.org/10.1111/epi.17045
 • de Lima, C., de Lira, C. A. B., Arida, R. M., Andersen, M. L., Matos, G., de Figueiredo Ferreira Guilhoto, L. M., Yacubian, E. M. T., de Albuquerque, M., Tufik, S., dos Santos Andrade, M., & Vancini, R. L. (2013). Association between leisure time, physical activity, and mood disorder levels in individuals with epilepsy. Epilepsy & Behavior, 28(1), 47–51. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2013.03.016
 • Demir, V., & Tercanlı, N. (2012). Beck umutsuzluk ölçeğinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (Gümüşhane ili örneği). Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 1(1), 29–40.
 • Durat, G., Atmaca, G. D., Ünsal, A., & Kama, N. (2017). Hopelessness and depression in the families of children with special needs. Osmangazi Journal of Medicine, 39(3), 49–57. https://doi.org/10.20515/otd.300262
 • El-Mouty, S. M. A., & Salem, N. M. (2019). Burden and quality of life among caregivers to children with epilepsy. American Journal of Nursing Research, 7(5), 817–823. https://doi.org/10.12691/ajnr-7-5-15
 • Epilepsy Society. (2022, July 31). The National Society for Epilepsy. Caring for someone with epilepsy. https://www.epilepsysociety.org.uk/caring-someone-epilepsy
 • Erdoğan, S., Nahcivan, N., & Esin, N. (2020). Veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. In S. Erdoğan, N. Nahcivan, & N. Esin (Eds.), Hemşirelikte Araştırma (4. baskı, ss. 298–316). Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Gutierrez-Angel, A. M., Martinez-Juarez, I. E., Hernandez-Vanegas, L. E., & Crail-Melendez, D. (2018). Quality of life and level of burden in primary caregivers of patients with epilepsy: Effect of neuropsychiatric comorbidity. Epilepsy and Behavior, 81(2018), 12–17. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2018.01.034
 • İnci, F. H., & Erdem, M. (2008). Bakim verme yükü ölçeği̇ni̇n Türkçe’ye uyarlanması geçerli̇li̇k güveni̇li̇rli̇ği̇. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 11(4), 85–95.
 • Kampra, M., Tzerakis, N., Lund Holm Thomsen, L., Katsarou, E., Voudris, K., D. Mastroyianni, S., Mouskou, S., Drossou, K. S., Siatouni, A., & Gatzonis, S. (2017). The challenges that parents of children with epilepsy face: A qualitative study. Epilepsy and Behavior, 71(2017), 94–103. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.04.034
 • Karayağız Muslu, G., & Coşkun Cenk, S. (2018). The family burdens and hopelessness of Turkish parents of adolescents with intellectual disabilities. Rehabilitation Nursing, 43(6), 351–362. https://doi.org/10.1097/rnj.0000000000000081
 • Kasımoglu, N., & Arıkan, D. (2021). Examination of affiliate stigma, hopelessness and life satisfaction in parents of children with ıntellectual disabilty. Galician Medical Journal, 28(2), E202123. https://doi.org/10.21802/gmj.2021.2.3
 • Kısa, S., Zeyneloğlu, S., & Sergek Verim, E. (2019). The level of hopelessness and psychological distress among abused women in a women’s shelter in Turkey. Archives of Psychiatric Nursing, 33(1), 30–36. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2018.08.009
 • Konukbay, D., & Arslan, F. (2015). The analysis of hopelessness levels and problem solving skills of parents with the disabled children. International Journal of Caring Sciences, 8(2), 344–355.
 • Köse, S., Arar, A. T., & Yıldırım, G. (2019). The relationship between the care loads and anxiety levels of parents whose child has cancer. Koç Unıversıty Journal of Education and Research in Nursing, 16(4), 282–287. https://doi.org/10.5222/head.2019.282
 • Lai, S. T., Tan, W. Y., Wo, M. C. M., Lim, K. S., Ahmad, S. B., & Tan, C. T. (2019). Burden in caregivers of adults with epilepsy in Asian families. Seizure, 71(July), 132–139. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2019.07.008
 • Leal, S. T. F., Santos, M. V., Thomé, U., Machado, H. R., Escorsi-Rosset, S., dos Santos, A. C., Wichert-Ana, L., Leite, J. P., Fernandes, R. M. F., Sakamoto, A. C., & Hamad, A. P. A. (2020). Impact of epilepsy surgery on quality of life and burden of caregivers in children and adolescents. Epilepsy & Behavior, 106(2020), 106961. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.106961
 • Liu, J., Liu, Q., Huang, Y., Wang, W., He, G., & Zeng, Y. (2020). Effects of personal characteristics, disease uncertainty and knowledge on family caregivers’ preparedness of stroke survivors: a cross‐sectional study. Nursing & Health Sciences, 22(4), 892–902. https://doi.org/10.1111/nhs.12743
 • Murugupillai, R., Wanigasinghe, J., Muniyandi, R., & Arambepola, C. (2016). Parental concerns towards children and adolescents with epilepsy in Sri Lanka - Qualitative study. Seizure, 34(2016), 6–11. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2015.10.016
 • Pokharel, R., Poudel, P., Lama, S., Thapa, K., Sigdel, R., & Shrestha, E. (2020). Burden and ıts predictors among caregivers of patient with epilepsy. Journal of Epilepsy Research, 10(1), 24–30. https://doi.org/10.14581/jer.20005
 • Prevos-Morgant, M., Leavy, Y., Chartrand, D., Jurasek, L., Osborne Shafer, P., Shinnar, R., & Goodwin, M. (2019). Benefits of the epilepsy specialist nurses (ESN) role, standardized practices and education around the world. Revue Neurologique, 175(3), 189–193. https://doi.org/10.1016/j.neurol.2018.10.003
 • Rani, A., & Thomas, P. T. (2019). Stress and perceived stigma among parents of children with epilepsy. Neurological Sciences, 40(2019), 1363–1370. https://doi.org/10.1007/s10072-019-03822-6
 • Senthil, M. (2016). Relationship between family ınteraction, family burden and quality of life among caregivers of patients with epilepsy. International Journal of Research -Granthaalayah, 4(4),108–114. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v4.i4.2016.2763
 • Sivrikaya, T., & Çifci tekinarslan, İ. (2013). Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip annelerde stres, sosyal destek ve aile yükü. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 14(2), 17–29. https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000182
 • Trinka, E., Kwan, P., Lee, B., & Dash, A. (2019). Epilepsy in Asia: Disease burden, management barriers, and challenges. Epilepsia, 60(S1), 7–21. https://doi.org/10.1111/epi.14458
 • Turan, G. B., Dayapoğlu, N., & Özer, Z. (2021). Evaluation of care burden and caregiving preparedness in caregivers of patients with epilepsy: A sample in eastern Turkey. Epilepsy and Behavior, 124, 108370. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.108370
 • Whittingham, K., Wee, D., Sanders, M. R., & Boyd, R. (2013). Predictors of psychological adjustment, experienced parenting burden and chronic sorrow symptoms in parents of children with cerebral palsy. Child: Care, Health and Development, 39(3), 366–373. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2012.01396.x
 • World Health Organization (2019). Epilepsy. https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/epilepsy
 • Yıldırım, B. F., & Kara, S. B. K. (2017). Öğretmenlerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Ulakbilge Journal of Social Sciences, 11(5), 571–587. https://doi.org/10.7816/ulakbilge-05-11-04
 • Yılmaz Bahadır, E., & Ata, E. E. (2017). Nörolojik hastalığı olan bireylerin bakım vericilerinin bakım veren yükü ile stresle başa çıkma biçimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Journal of Psychiatric Nursing, 8(3), 145–149. https://doi.org/10.14744/phd.2017.77699
 • Zhang, M., Zhang, H., Hu, S., Zhang, M., Fang, Y., Hu, J., & Liao, J. (2021). Investigation of anxiety, depression, sleep, and family function in caregivers of children with epilepsy. Frontiers in Neurology, 12(2021), 1-9. https://doi.org/10.3389/fneur.2021.744017

___

APA Sarpdağı, Y. & Çapık, C. (2023). Examination of Care Burden and Hopelessness Levels of Parents with Children with Epilepsy . Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi , 5 (2) , 156-168 . DOI: 10.54061/jphn.1249596
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği

7.7b95

Sayıdaki Diğer Makaleler

Halk Sağlığı Hemşireliğinde Yapay Zeka Tabanlı GPT-3’ün Kullanılmasına Yönelik Fizibilite Çalışması

Gözde ÖZSEZER, Gülengül MERMER

Hemşirelik Öğrencilerinde e-Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Ebru ÖZTÜRK, Seda Sibel IŞIK, Zehra CAN

Ergenlerde Öfke ve Madde Kullanımı İlişkisi: Sistematik Derleme

Filiz ADANA, Duygu YEŞİLFİDAN, Eda MERT, Şerife ÖZTABAN, Zeynep TÜRKAL GÜN, Fatma DEMİRKIRAN

COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalık Yönetiminde Hemşirenin Rolü

Seda CANGÖL SÖGÜT, Aysel ÇAĞLAR DALYAN

Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi

Dilek KILIÇ, Nihan TÜRKOĞLU, Gülnaz ATA

5-11 Yaş Çocuğu olan Ebeveynlerin Ağrı Kesici İlaç Kullanımına İlişkin Tutumları

Aysun ÜNAL, Adem SÜMEN, Gamze YAVAŞ

Precede-Proceed Modeline Temellendirilmiş “Sigarayı Bırakıyorum Geleceğimi ve Sağlığımı Koruyorum” Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışına Etkisi: Tek Merkezli Yarı Deneysel Çalışma Protokolü

Erdal AKDENİZ, Selma ÖNCEL

06.02.2023 Kahramanmaraş ve Çevre İlleri Depremi: Deprem Bölgesinde Hemşirelik Deneyimleri

Yelda ÇINAR

Epilepsi Tanılı Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakım Yükü ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Yakup SARPDAĞI, Cantürk ÇAPIK

Antalya’da Yaşayan 18-74 Yaş Grubundaki Bireylerin COVID-19'a İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Hastalığı Önleyici Davranışları: Topluma Dayalı Bir Örneklem

Ali AKÇA, Ayşe MEYDANLIOĞLU