Ergenlerde Öfke ve Madde Kullanımı İlişkisi: Sistematik Derleme

Amaç: Çalışmanın amacı ergenlik dönemindeki bireylerin öfke düzeylerinin ve öfke ifade tarzlarının madde kullanımı ile ilişkisinin belirlenmesidir. Yöntem: Bu çalışma sistematik derleme niteliğindedir ve Temmuz-Ekim 2021 tarihleri arasında Türkçe ve İngilizce dizinler taranarak yapılmıştır. Tarama için Türkçe “ergen, öfke, öfke ifade tarzı, öfke ifade biçimi, öfke düzeyi, sürekli öfke, madde, sigara, alkol, uyuşturucu” İngilizce “adolescent, anger, anger expression, anger expression styles, anger level, trait anger, substance, cigarettes, alcohol, drug” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Çalışmada PubMed, Google Scholar, Türkiye Klinikleri, Dergipark, Clinical Key, EbscoHost, Web of Science ve Science Direct veri tabanları taranmıştır. Çalışma kapsamına “Anket Formu”, “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği”, “Çocuklar için Duygu Yönetimi Ölçeği” “Geleneksel İçme ve Uyuşturucu Kullanım Kaydı”, “Madde Kullanım Anketi” ve “Sigara İçme Nedenleri Anketi” kullanan çalışmalar dahil edilmiştir. Veri toplama aşamasında 2868 çalışmaya ulaşılmış; 2000-2021 yıllarında yayımlanmış araştırma kriterlerine uyan yedi çalışma değerlendirmeye alınarak veriler tablo şeklinde sunulmuştur. Bulgular: Kapsama alınan çalışmalarda ergenlik döneminde öfke düzeyi ve öfke ifade tarzları ile madde kullanımının ilişkisi tanımlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre ergenlerde öfke düzeyi, öfke ifade tarzı ile madde kullanımı arasında ilişki bulunmuştur. Öfke dışa vurumu düzeyi yüksek olan ergenlerin tütün, esrar ve alkol kullanımı; öfke ifade düzensizliği olan ergenlerin tütün kullanımı yüksek bulunmuştur. Sonuç: Araştırmalarda yüksek düzeyde öfkeli ergenlerin madde kullanımına eğilimli oldukları ve daha fazla madde kullandıkları gözlenmiştir. Yalnızca bir çalışmada ergenlerin sigara içme durumu ile öfke ifade tarzları arasında fark bulunamamıştır. Hemşireler ergenlerde madde kullanımı ile mücadele ederken öfke ile ilişkisini ihmal etmemeli ve madde kullanan ergenlerin öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzlarını da değerlendirmelidir.

The Relationship between Anger and Substance Use in Adolescents: A Systematic Review

Objective: The aim of the study is to determine the relationship between the anger levels and expression styles of individuals in adolescence and substance use. Methods: This study is a systematic review and was carried out by scanning Turkish and English indexes between July and October 2021. The keywords "adolescent, anger, anger expression, anger expression styles, anger level, trait anger, substance, cigarettes, alcohol, drug" were used for screening. PubMed, Google Scholar, Turkiye Klinikleri, Dergipark, Clinical Key, EbscoHost, Web of Science and Science Direct databases were scanned in the study. Studies using the "Survey Form", "Trait Anger and Anger Expression Style Scale", "Emotion Management Scale for Children", "Traditional Drinking and Drug Use Record", "Substance Use Questionnaire" and "Smoking Reasons Questionnaire" were included. During the data collection phase, 2868 studies were reached, seven studies that met the research criteria published in 2000-2021 were evaluated and the data were presented in the form of a table. Results: In the included studies, the relationship between anger level and anger expression styles and substance use during adolescence was defined. According to the results of the study, a relationship was found between the anger level, anger expression style and substance use in adolescents. The use of tobacco, marijuana and alcohol in adolescents with high level of anger expression, and tobacco use in adolescents with dysregulated anger expression were found to be high. Conclusion: Studies have shown that highly angry adolescents are also prone to substance use and use more substances. Only one study found no difference between the smoking status of adolescents and their anger expression styles. Nurses should not neglect the relationship with anger while struggling with substance use in adolescents and should also evaluate the anger levels and forms of adolescents who use substances.

___

 • Akkuş, D., Karaca, A., Şener, DiK., & Ankaralı, H. (2016). Lise öğrencileri arasında madde kullanım sıklığı ve etkileyen faktörler. Bağımlılık Dergisi, 17(4), 139-151.
 • Avcı, D., Tarı Selçuk, K., & Doğan, S. (2017). Çıraklık eğitimine devam eden ergenlerde madde kullanım sıklığı, öfke düzeyi-öfke ifade tarzı ve bağımlılık şiddeti ilişkisi. Journal of Psychiatric Nursing, 8(1), 1-8. https://doi.org/10.14744/phd.2017.5047
 • Brown, S.A., Myers, M.G., Lippke, L., Tapert, S.F., Stewart, D.G., & Vik, P.W. (1998). Psychometric evaluation of the customary drinking and drug use record (CDDR): A measure of adolescent alcohol and drug involvement. Journal of Studies on Alcohol, 59(4), 427-438. https://doi.org/10.15288/jsa.1998.59.427
 • Coccaro, E.F., Fridberg, D.J., Fanning, J.R., Grant, J.E., King, A.C., & Lee, R. (2016). Substance use disorders: Relationship with intermittent explosive disorder and with aggression, anger, and impulsivity. Journal of Psychiatric Research, 81(2016), 127-132. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2016.06.011
 • Duran, Ö., & Eldeleklioğlu, J. (2005). Öfke kontrol programının 15 ve 18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğinin araştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 267-280.
 • Durmuş, A.B., & Pirinçci, E. (2009). Üniversite öğrencilerinin sigara içme durumu ve öfke ile ilişkisi. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 16(2), 83-88.
 • Eftekhari, A., Turner, A.P., & Larimer, M.E. (2004). Anger expression, coping, and substance use in adolescent offenders. Addictive Behaviors, 29(5), 1001-1008. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2004.02.050
 • Ekinci, S., Kural, H.U., & Yalçınay, M. (2016). Madde bağımlılığı olan hastalarda öfke düzeyi; bağımlılık profili, depresyon ve anksiyete düzeyi ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi, 17(1),12-17.
 • Elkin, N., & Karadağlı, F. (2016). Üniversite öğrencilerinin öfke ifade tarzı ve ilişkili faktörler. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 21(1), 64-71. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.180680
 • Engin, E., Gültekin, K., Coşkunol, H., & Horozoğlu, N. (2006). Alkol ve madde bağımlılarında öfke ifadesi ve kişilerarası ilişki tarzı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 22(1), 211-223.
 • Erdamar, G., & Kurupınar A. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinde görülen madde bağımlılığı alışkanlığı ve yaygınlığı: Bartın ili örneği. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 16(1), 65-84. https://doi.org/10.5578/JSS.7521
 • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2021), European Drug Report 2021: Trends and Developments, Publications Office of the European Union, Luxembourg. https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2021_en
 • Evren, C., Ogel, K., Demirci, A.C., Evren, B., Yavuz, B.G., & Bozkurt, M. (2014). Prevalence of lifetime tobacco, alcohol and drug use among 10th grade students in Istanbul. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 201-210. https://doi.org/10.5455/bcp.20140131023259
 • Genç, H. (2011). Öfke yönetimi eğitimi programının ergenlerin öfke denetimi becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 236-254.
 • Grom, J.L., Maloney, M.A, Parrott, D.J., & Eckhardt, C.I. Alcohol, trait anger, and psychological flexibility: A laboratory investigation of intimate partner violence perpetration. Journal of Contextual Behavioral Science, Jan(19),100-107. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2021.01.006
 • Harty, S.C., Gnagy, E.M., Pelham Jr, W.E., & Molina, B.S. Anger‐irritability as a mediator of attention deficit hyperactivity disorder risk for adolescent alcohol use and the contribution of coping skills. Journal of Child Psychology And Psychiatry, 58(5), 555-563. https://doi.org/10.1111/jcpp.12668
 • Ikard, F.F., Green, D., & Horn, D. (1969). A scale to differentiate between types of smoking as related to the management of affect. International Journal of the Addictions, 4(4), 649-659. https://doi.org/10.3109/10826086909062040
 • Johnston, L. D., O’Malley, P. M., Miech, R. A., Bachman, J. G., & Schulenberg, J. E. (2016). Monitoring the Future national survey results on drug use, 1975-2015: Overview, key findings on adolescent drug use. Ann Arbor: Institute for Social Research, The University of Michigan. https://eric.ed.gov/?id=ED578539
 • Karaçam, Z, Von Elm, E., Altman, D. G., Egger, M., Pocock, S. J., Gøtzsche, P. C., & Vandenbroucke, J. P. (2014). Strobe bildirimi: Epidemiyolojide gözlemsel araştırma raporu yazımının güçlendirilmesi için bir rehber. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(1), 64-72.
 • Kerby, D., Brand, M., & John R. (2003). Anger types and the use of cigarettes and smokeless tobacco among native american adolescents. Preventive Medicine, 37(5), 485-491. https://doi.org/10.1016/S0091-7435(03)00174-9
 • Lubke, G.H., Ouwens, KG., de Moor, M.H., Trull, T.J., & Boomsma, D.I. (2015). Population heterogeneity of trait anger and differential associations of trait anger facets with borderline personality features, neuroticism, depression, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), and alcohol problems. Psychiatry Research, 230(2),553-560. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2015.10.003
 • Manaf, A. (2019). Öfke nedir ve nasıl dönüştürülür? AZ Yayıncılık.
 • Mertoğlu, M. (2020). Aile, okul, iş yeri, cezaevleri ve yaşamın diğer alanlarında öfke kontrolü. Pegem Akademi.
 • Meyers, K., Thomasmclellan, A., Jaeger, J., & Pettinati, H. (1995). The development of the comprehensive addiction severity index for adolescents (CASI-A) An interview for assessing multiple problems of adolescents. Journal of Substance Abuse Treatment,12(3), 181–193. https://doi.org/10.1016/0740-5472(95)00009-T
 • Mischel, E.R., Leen-Feldner, E.W., Knapp, A.A., Bilsky, S.A., Ham, L., & Lewis, S. (2014). Indirect effects of smoking motives on adolescent anger dysregulation and smoking. Addictive Behaviors, 39(12), 1831-1838. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.07.029
 • Muscatello, M.R.A., Scimeca, G., Lorusso, S., Battaglia, F., Pandolfo, G., Zoccali, R.A., & Bruno, A. Anger, smoking behavior, and the mediator effects of gender: An investigation of heavy and moderate smokers. Substance Use & Misuse, 52(5), 587-593. https://doi.org/10.1080/10826084.2016.1245343
 • Ögel, K., Evren, C., Karadağ, F., & Gürol, D.T. (2012). Bağımlılık profil indeksi’nin (BAPİ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(4), 264-273.
 • Ölçüm, H.İ. (2014). Madde kullanımı olan ve olmayan ergenlerin benlik saygısı, çocukluk örselenme yaşantıları ve öfke ifade biçimleri yönünden karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özer, A.K. (1994). Sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 26-35.
 • Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. International Journal of Surgery, 88, 105906. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2021.105906
 • Puff, R., & Seghers, J. (2019). Öfke kontrol rehberi. (Çev. B. Tamer). Olimpos Yayınları.
 • Sahmurova, A., & Gürsesli, M.C. (2020). Effects of noise pollution on anger and smoking addiction in college students. A Journal of Multidisciplinary Science and Technology, 11(5), 42-47.
 • Serafini, K., Toohey, M.J., Kiluk, B.D., & Carroll KM. (2016). Anger and its association with substance use treatment outcomes in a sample of adolescents. Journal of Child Adolescence Substance Abuse, 25(5), 391-398. https://doi.org/10.1080/1067828X.2015.1049394
 • Spielberger, C. D., Jacobs, G., Russell, S., & Crane, R. S. (1983). Assessment of anger: The state-trait anger scale. In J. N. Butcher, & C. D. Spielberger (Eds.), Advances in personality assessment (2st ed., pp. 159-187). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Şahin, H. (2006). Öfke denetimi eğitiminin çocuklarda gözlenen saldırgan davranışlar üzerindeki etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 47-61.
 • Şakiroğlu, M. (2019). Öfke. Postiga Yayınları.
 • Şeker, F.D. (2021). Madde kullanımı olan hükümlülerin saldırganlık düzeyleri ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tang, L.N., Ye, X.Z., Yan, Q.G., Chang, H.J., Ma, Y.Q., Liu, D.B., Lı, Z., & Yu, Y. (2017). Factors associated with trait anger level of juvenile offenders in Hubei province: A binary logistic regression analysis. Journal of Huazhong University Science Technology, 37(1), 20-24. https://doi.org/10.1007/s11596-017-1688-x
 • Uzun, S., & Kelleci, M. (2018). Lise öğrencilerinde madde bağımlılığı: Madde bağımlılığından korunma konusundaki öz yeterlikleri ve ilişkili faktörler. Düşünen Adam, 31(4), 356-63. https://doi.org/10.5350/DAJPN2018310404
 • Wang, G.Y., & Crook-Rumsey, M. (2021). Aggression in substance use treatment seekers. Personality and Individual Differences, 180, 110997. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110997
 • Win, E., Zainal, N.H., & Newman, M.G. (2021). Trait anger expression mediates childhood trauma predicting for adulthood anxiety, depressive, and alcohol use disorders. Journal of Affective Disorders, 288, 114-121. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.03.086
 • World Health Organization (WHO). (2015). Global school-based student health survey (GSHS). https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/surveillance/systems-tools/global-school-based-student-health-survey
 • Yılmayan, A. (2020). Van ili merkezindeki 10-12. sınıf öğrencilerinde narkotik madde kullanım yaygınlığı. ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, 4(3), 183-211. https://doi.org/10.46291/ISPECIJSSHvol4iss3pp183-211
 • Yılmaz, M., Lo, C.C., & Solakoğlu, Ö. (2015). Cigarette use by Turkish adolescents and its links to strain, depression, and anger. Journal of Drug Issues, 45(4), 396-408. https://doi.org/10.1177/0022042615603201
 • Zeman, J., Shipman, K., & Penza-Clyve, S. (2001). Development and initial validation of the children’s sadness management scale. Journal of Nonverbal Behavior, 25(3),187-205. https://doi.org/10.1023/A:1010623226626

___

APA Adana, F. , Yeşilfidan, D. , Mert, E. , Öztaban, Ş. , Türkal Gün, Z. & Demirkıran, F. (2023). Ergenlerde Öfke ve Madde Kullanımı İlişkisi: Sistematik Derleme . Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi , 5 (2) , 190-203 . DOI: 10.54061/jphn.1170791
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği

7.5b94

Sayıdaki Diğer Makaleler

Epilepsi Tanılı Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakım Yükü ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Yakup SARPDAĞI, Cantürk ÇAPIK

COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalık Yönetiminde Hemşirenin Rolü

Seda CANGÖL SÖGÜT, Aysel ÇAĞLAR DALYAN

06.02.2023 Kahramanmaraş ve Çevre İlleri Depremi: Deprem Bölgesinde Hemşirelik Deneyimleri

Yelda ÇINAR

Antalya’da Yaşayan 18-74 Yaş Grubundaki Bireylerin COVID-19'a İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Hastalığı Önleyici Davranışları: Topluma Dayalı Bir Örneklem

Ali AKÇA, Ayşe MEYDANLIOĞLU

Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi

Dilek KILIÇ, Nihan TÜRKOĞLU, Gülnaz ATA

Ergenlerde Öfke ve Madde Kullanımı İlişkisi: Sistematik Derleme

Filiz ADANA, Duygu YEŞİLFİDAN, Eda MERT, Şerife ÖZTABAN, Zeynep TÜRKAL GÜN, Fatma DEMİRKIRAN

Halk Sağlığı Hemşireliğinde Yapay Zeka Tabanlı GPT-3’ün Kullanılmasına Yönelik Fizibilite Çalışması

Gözde ÖZSEZER, Gülengül MERMER

Hemşirelik Öğrencilerinde e-Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Ebru ÖZTÜRK, Seda Sibel IŞIK, Zehra CAN

5-11 Yaş Çocuğu olan Ebeveynlerin Ağrı Kesici İlaç Kullanımına İlişkin Tutumları

Aysun ÜNAL, Adem SÜMEN, Gamze YAVAŞ

Precede-Proceed Modeline Temellendirilmiş “Sigarayı Bırakıyorum Geleceğimi ve Sağlığımı Koruyorum” Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışına Etkisi: Tek Merkezli Yarı Deneysel Çalışma Protokolü

Erdal AKDENİZ, Selma ÖNCEL