Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma)

Kurumlarda yönetimin bir fonksiyonu olarak görülen kurumsal iletişimde, yeni iletişim teknolojilerinin artan rolü dolayısıyla önemli gelişmeler yaşanmıştır. Kurumsal iletişim amacı ile web tabanlı bilişim sistemlerinden yararlanılmakta, kurumsal web siteleri ise yalnızca tanıtım amaçlı değil, etkileşime olanak veren hizmetler için de kullanılmaktadır. Web tabanlı uygulamalar için kullanılabilirlik kavramı güvenilirlik ve güvenlik gibi en önemli kalite faktörlerinden birisi olarak tanımlanmaktadır. Kullanıcıların bu uygulamaları kullanırken deneyimledikleri kolaylıklar ve zorluklar, uygulamaların başarı veya başarısızlık durumunu göstermektedir. Bu çalışmada, kullanıcıların hastane web sitelerinin kullanılabilirliğini değerlendirmelerinde, interneti kabul ve kullanımlarının etkisini, oluşturulan model kapsamında belirlemek amacı ile bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi (BTKKT) değişkenlerinin, Web Analizi ve Ölçümü Envanteri (WAÖE) için oluşturulan faktörler ile ilişkisi, öne sürülen model doğrultusunda değerlendirilmiştir. WAÖE ve BTKKT ölçeklerinden oluşan anket çalışmasında katılımcılara 5 soru ile demografik bilgiler sorulurken, ayrıca hastane web sitelerini kullanım amaçları da sorulmuştur. Araştırma sonuçları kurumsal web sitelerindeki kullanışlılık ve kontrol, öğrenilebilirlik, etkililik ve etkileyicilik ve memnuniyet faktörlerinin sitenin kullanılabilirliği ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Kullanıcıların internet teknolojilerini kabulündeki faktörler ise, düşük düzey olsa da, web kullanılabilirliğine yönelik algılarını etkilemektedir. Kurumsal web sitelerinin kullanılabilirliği ile ilgili yapılan değerlendirmelerde, yalnızca web sitesinin özelliklerinin değil, hedef kitle olan kullanıcıların niteliklerinin de üzerinde durulması; kullanıcıların internet ile ilgili tutumları ve kullanım becerilerinin sorgulanarak göz önünde bulundurulmasının önemli olduğu görülmektedir.Anahtar Kelimeler: Teknoloji kabulü, kullanılabilirlik, hastane web siteleri, kurumsal iletişim.

Technology Acceptance and Usability of Web Information Systems as A Corporate Communication Tool (A Research for Hospital Web Sites)

New communication technologies have brought new developments in the corporate communication field that is seen as one of the management functions. Web based information systems have been used for corporate communication purposes and corporate web sites have been used not only for advertisement but also for services that enables interactivity. Usability of web based applications is defined as a quality factor that is as important as reliability and security. The easiness and difficulties that users experienced when they use the application, show the success or failure of these systems. In this study, a research is conducted to determine the effects of users’ acceptance and use of Internet technologies on their evaluation about hospital web sites’ usability, within the developed model. The relationship between Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) factors and Website Analysis and Measurement Inventory (WAMMI) factors are evaluated within the model. The survey included demographic questions (5 questions), questions regarding use of hospital web sites, WAMMI scale, and UTAUT scale.  The results reveals a direct relationship between usability and control, learnability, effectiveness and efficiency, satisfaction factors and usability of web sites. The results also show that users’ acceptance of Internet effects their perception of web sites’ usability at a low level. Users’ attitudes about Internet, qualifications and skills for using Internet should be considered while evaluating usability of corporate web sites.        Key Words: Technology acceptance, usability, hospital web sites, corporate communication.

Kaynakça

ATEŞ, Vildan ve KARACAN, Hacer (2011). “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2 (2), s. 33-38.

BAYHAN, B.Deniz (2004). Teknoloji ve İnnovasyon Yönetimi, Ankara: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yayını, s. 283-308, Kozan Ofset.

BEVAN, Nigel (1995). “Human-Computer Interaction Standards”, Proceedings of the 6th International Conference on Human Computer Interaction, July 1995, Yokohama.

BİNATLI, Cüneyt (2011). Yeni Teknolojiler ve Kitabın Geleceği Üzerine Birkaç Söz, (Editör) Zeliha Hepkon. İletişim ve Teknoloji – Olanaklar, Uygulamalar, Sınırlar, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevı.

BILIC, Ivana (2010) “Development of Web Corporate Communications Function by Official Web Sites and Value Added Ranking: Case of Croatia”, The Business Review, Cambridge, 15 (1), p. 151-158.

BYRNE, Barbara M. (1998). “Structural equation modeling with lisrel, prelis and simlis: Basic concepts, aplications and programming”, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

CHEN, Yu-Hui; GERMAİN, Carol A.; RORISSA, Abebe (2009). “An Analysis of Formally Published Usability and Web Usability Definitions”, Asis&T Conference, Thriving on Diversity: Information Opportunities in a Pluralistic World, Canada, http:www.asis.org/Conferences/AM09/open-proceedings/papers/13.xml Erişim Tarihi: 01.10.2011.

CORNELISSEN, Joep; VAN BEKKUM, Tibor; VAN RULER, Betteke. (2006). “Corporate Communications: A Practice-based Theoretical Conceptualization”, Corporate Reputation Review, 9(2), p.114-133.

CORNELISSEN, Joep (2008). Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice, London: Sage.

DOĞAN, Nuri ve BAŞOKÇU, T. Oğuz (2010). “İstatistik Tutum Ölçeği için Uygulanan Faktör Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması”, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1 (2), s.65-71.

DOHERTY, Neil F.; CHAMPION, Donna; WANG, Leitao (2010). “An holistic approach to understanding the changing nature of organisational structure”, Information Technology & People, 23 (2), p.116-135.

ERDOĞAN, İrfan (2008). İletişimi Anlamak, Ankara: ERK Yayıncılık.

FANG, Xiang and HOLSAPPLE, Clyde W. (2007). “An Empirical Study of Web Site Navigation Structures’ Impacts on Web Site Usability”, Decision Support Systems, 43, s. 476-491.

FERNANDEZ, Adrian; INSFRAN, Emilio; ABRAHAO, Silvia (2011). “Usability Evaluation Methods for the Web: A Systematic Mapping Study”, Information and Software Technology, 53, s. 789-817.

GOODMAN, Michael B. (2010). “Corporate communication: the way forward, on the occasion of CCI-Corporate Communication International’s 10th anniversary”, Corporate Communications: An International Journal, 15(2), s. 133-142.

GRUCA, Thomas S. & WAKEFIELD, Douglas S. (2004). “Hospital Web Sites Promise and Progress”, Journal of Business Research, 57, s. 1021-1025.

GÜNGÖR, Nazife (2011). İLETİŞİM Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.

HERTZUM, Morten and CLEMMENSEN, Torkil (2012). “How Do Usability Professionals Construe Usability?”, International Journal of Human-Computer Studies, 70, s. 26-42.

HONG, Soo Yeon and RIM, Hyejoon (2010). “The Influence of Customer Use of Corporate Web Sites: Corporate Social Responsibility, Trust, and Word-of-Mouth Communication”, Public Relations Review, 36, s. 389-391.

IŞIK, Ali Hakan; KARAKIŞ, Rukiye; GÜLER, İnan (2011). “Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Web Sayfasının Kullanılabilirlik Analizi”, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April 2011, Antalya.

IŞIK, Metin (2008). Kitle İletişim Teorilerine Girişi, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.

LEAVITT, Harold J. and WHISLER, Thomas L. (1958). “Management in the 1980’s”, Harvard Business Review, November-December, s. 41-48.

LEE, Sangwon and KOUBEK, Richard J. (2010). “The Effects of Usability and Web Design Attributes on User Performance for E-Commerce Web Sites”, Computers in Industry, 61, s. 329-341.

LIN, Chieh-Peng and BHATTACHERJEE, Anol (2010). “Extending Technology Usage Models to Interactive Hedonic Technologies: A Theoretical Model and Empirical Test”, Information Systems Journal, 20, s. 163-181.

MCINTIRE, Penny (2008). Visual Design for the Modern Web, USA: New Riders.

NATHAN, Robert J. and YEOW, Paul H.P. (2011). “Crucial Web Usability Factors of 36 Industries for Students: A Large-Scale Empirical Study”, Electron Commer Res., 11, s. 151-180.

ÖZMEN, Şule (2009). Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu e-Ticaret, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

ÖZTEKİN, Asil; NİKOV, Alexander; ZAİM, Selim (2009). “UWIS: An Assessment Methodology for Usability of Web-Based Information Systems”, The Journal of Systems and Software, 82(2009), s. 2038-2050.

POGAS, John (2010). “Web Usability Mistakes To Avoid”, Insurance Marketing, Best’s Review, December 2010, s. 18.

QUESENBERY, Whitney (2003). “Dimensions of Usability: Defining the Conversation, Driving the Process”, Proceedings of the UPA 2003 Conference, Haziran 23-27.

ROBERTS, Stephen A. (2005). Chapter 3: Knowledge Management for Best Practice, (Editor), Sandra M. Oliver. Handbook of Corporate Communication and Public Relations, London: Routledge.

SCHEWE, Klaus-Dieter and THALHEIM, Bernhard (2005). “Conceptual Modeling of Web Information Systems”, Data & Knowledge Engineering, 54, s. 147-188.

SEKARAN, Uma (1992). Research Methods For Business, 2.Baskı, New York: John Wiley & Sons.

STAPLETON, Connie D. (1997). Basic concepts and procedures of confirmatory factor analysis. Educational ResearchAssociation, Reports-Evaluative (142), Speeches / Meeting Papers (150)

TEKİNALP, Şermin ve UZUN, Ruhdan (2006). İletişim Araştırma ve Kuramları, İstanbul: Beta Yayınları.

VANRIEL, Cees and FOMBRUN, Charles (2007). Essentials of Corporate Communications, London and New York: Routledge.

VARMA, Sonali (2010). “Prior Computer Experince and Technology Acceptance”, University at Albany, State University of New York, School of Business, Doktora Tezi, New York.

VENKATESH, Viswanath; MORRIS, Michael G.; DAVIS, Gordon B.; DAVIS, Fred D. (2003). “User Acceptance of Information Technology; Toward a Unified View”, MIS Querterly, 27(3), s. 425-478.

WATERS, Richard D. and LEMANSKI, Jennifer L. (2011). “Revisiting Strategic Communication’s Past to Understand the Present – Examining the direction and nature of communication on Fortune 500 and Philanthropy 400 web sites”, Corporate Comunications: An International Journal, 16(2), s. 150-169.

Kaynak Göster

Bibtex @ { e-gifder268047, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {0 - 0}, doi = {10.19145/guifd.75416}, title = {Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma)}, key = {cite}, author = {Mendi, Başak and Akyazı, Erhan} }
APA Mendi, B , Akyazı, E . (2016). Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma) . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 4 (1) , 0-0 . DOI: 10.19145/guifd.75416
MLA Mendi, B , Akyazı, E . "Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma)" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 (2016 ): 0-0 <
Chicago Mendi, B , Akyazı, E . "Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma)". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma) AU - Başak Mendi , Erhan Akyazı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19145/guifd.75416 DO - 10.19145/guifd.75416 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/guifd.75416 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma) %A Başak Mendi , Erhan Akyazı %T Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma) %D 2016 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 4 %N 1 %R doi: 10.19145/guifd.75416 %U 10.19145/guifd.75416
ISNAD Mendi, Başak , Akyazı, Erhan . "Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma)". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 / 1 (Nisan 2016): 0-0 .
AMA Mendi B , Akyazı E . Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma). e-gifder. 2016; 4(1): 0-0.
Vancouver Mendi B , Akyazı E . Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma). Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2016; 4(1): 0-0.
IEEE B. Mendi ve E. Akyazı , "Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Bilişim Sistemlerinin Kullanılabilirliğinde Teknoloji Kabulü (Hastane Web Sitelerine Yönelik Bir Araştırma)", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 0-0, Nis. 2016, doi:10.19145/guifd.75416