GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Geçmişten günümüze teknolojik gelişmeler ile birlikte medya da bu gelişmelerden etkilenerek değişmiştir. Özellikle dijitalleşme ile birlikte iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler medyada yaşanan değişime etki etmiştir. Bu değişim ile birlikte geleneksel medya uygulamaları yerini yeni medya uygulamalarına bırakmıştır. Yeni medya teknolojilerinin bireylere sunduğu imkanlar doğrultusunda yeni bir anlayış ile birlikte yurttaş gazeteciliği yaklaşımının hızla yayıldığı görülmektedir. Teknoloji ile yetişen ya da teknolojiyi yaşamının ileriki yıllarında kullanmaya başlayan bireyler, yeni medyanın sağladığı tüm imkanlardan faydalanma fırsatı yakalamıştır. Bu çalışmada gelişen teknoloji ile birlikte değişen habercilik yaklaşımı olarak yurttaş gazeteciliğinin kuşaklar üzerindeki yansımaları ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte yeni medya teknolojilerini kullanan bireylerin kuşaklara göre ayrıştırılarak yurttaş gazeteciliği yaklaşımından ne derece etkilendiğini ve bu yaklaşımın kuşaklara yansımasını ortaya koymaktır. Bu çalışmanın araştırması internet kullanıcıları arasından seçilen 405 kişilik X, Y ve Z kuşaklarını temsil eden kişiler ile gerçekleştirilen anket çalışmasıdır. Anket çalışmasının sonuçları Mann Whitney ve Kruskal Wallis yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler ile kuşaklar arasında yurttaş gazeteciliği ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

CITIZEN JOURNALISM AS A CHANGING JOURNALISTIC APPROACH WITH THE TRANSITION FROM TRADITIONAL TO NEW MEDIA: A RESEARCH ON GENERATIONS

There have also been changes in the media, which have been affected by technological developments on a daily basis. With this change, traditional media practices have left their place to new media practices. In this research, the citizen journalism that has been encountered with contemporary people are handled and the reflections of digital culture on the citizen journalism is discussed. The aim of the study is to show how the individuals who use new media technologies with the development of communication technologies are affected by citizen journalism approach by separating them according to generations and reflect this approach to generations. The research of this study is a survey conducted with people representing X, Y, and Z generations of 405 people selected from internet users. The responses of this survey study were analyzed by Mann Whitney and Kruskal Wallis methods. As a result of the data obtained in the study, the relationship between the generations was tried to be revealed with citizen journalism.

Kaynakça

AKAR, Erkan. (2010). Sosyal Medya Pazarlaması (1.Basım b.). İstanbul: Efil Yayınevi .

AKSU, Halil, CANDAN Uğur, ve ÇANKAYA, Mehmet Nuri, (2011). Her Şey Çıplak Bildiğiniz İnternetin Sonu. İstanbul: MediaCat Yayınları.

ALANKUŞ, Sevda (2009). Yeni Habercilik Arayışları: Hak Odaklı Habercilik,Yurttaş Gazeteciliği, Barış Gazeteciliği . S. Alankuş içinde, Gazeteciliğe Başlarken . İstanbul : IPS İletişim Vakfı Yayınları .

AYDOĞAN, D.Petek (2017). Alternatif Bir Medya Alanı Olarak Yurttaş Gazeteciliği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 50 Volume: 10 Issue: 50.

BAYHAN, Vehbi (2016). Gençlik ve Kuşaklar:Kuşaklara Göre Gençliğin Değer ve Davranışları (Editör), Memet Zencirkıran , Davranış Bilimleri, Bursa : Dora Yayınları, s.157.

DİLMEN, Necmi Emel (2007). Yeni Medya Kavramları Çerçevisinde İnternet Günlükleri-Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları. Marmara İletişim Dergisi, 12, s.113.

DURAN, Ragıp (2003). Yurttaş Gazeteciliği. (Editör) Sevda Alankuş, Gazetecilik ve Habercilik (1. Baskı),İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, s. 85-99.

ERKUL, R. Erdem (2009). ya Araçlarının ( Web 2.0 ) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği . http://www.digitaldevlet.org/web2.0.pdf adresinden alınmıştır.

GANS, Herbert J. (2005). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür. İstanbul : Yapı Kredi Yayınları .

GERAY, Haluk (2003). İletişim ve Teknoloji Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya . Ankara : Ütopya Yayınları .

GİDDENS, Anthony (2012). Sosyoloji . İSTANBUL: KIRMIZI.

GÖKÇEARSLAN, Şahin (2011). Semantik web (Web 3.0) ve eğitim amaçlı kullanımı. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4)(1-15).

İNAN, Hilal (2010). Yeni Bir Pazarlama Aracı Olarak İnternet ve Firmalar Arası Pazarlamada İnternet Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Sınıflandırılması. Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F , 124.

İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı . (2013, Eylül 7). Aralık 15, 2016 tarihinde Seyir Defteri : http://bidb.itu.edu.tr/seyirdefteri/blog/2013/09/07/internet'in-tarih%C3%A7esi adresinden alındı

ERKUL, Erdem R. (2009). Sosyal Medya Araçlarının ( Web 2.0 ) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği. Türkiye Bilişim Derneği , 116, 96-101.

KUTLU, Tezcan Özcan, Bekiroğlu Onur(2010). Türkiye'de Yurttaş Gazeteciliği Bağlamında İnternet Haberciliği: Bianet Örneğinde Kentsel Dönüşüm Projesiyle İlgili Haberlerin Analizi, Selçuk İletişim, Cilt 6, Sayı2.

MCLUHAN, Marshall, POWERS, Bruce R. (2001). Global Köy, İstanbul: Scala Yayıncılık.

MİSÇİ, Sema. (2006). Yeni Medya Kullanımının Organizasyon Yapısı Üzerindeki Etkileri . 1. Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı Bildiri Kitapçığı (s. 128). İstanbul : Marmara Üniversitesi .

MORA, Necla (2007).Kavramlari Doğru Kullanmak: Yurttaş Gazeteci Ve Yurttaş Gazeteciliği, http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arsiv/dkm/print4592.html?sid=7746

NEWMAN, David (2013). Sosyoloji Günlük Yaşamın Mimarisini Keşfetmek . (A. Arslan, Çev.) Ankara : Nobel Yayınları.

PAVLİK, John V. (1999). New media and news: implications for the future of journalism. New Media & Society, 1(1), 54-59.

PELTEKOĞLU, B. Filiz (2012). Sosyal Medya Sosyal Değişim. (Editörler) Ebru Özgen, Tolga Kara,Sosyal Medya Akademi (s. 4). İstanbul : Beta Yayınları.

REEVES, Thomas ve OH Eunjung (2008). Generational Differences. Handbook of Research On Educational Communications and Technology (3 b., s. 296). 24. TOKGÖZ, Oya (2003). Temel Gazetecilik . Ankara : İmge Kitabevi.

TORUNTAY, Hatice (2011). Takım Rolleri Çalışması: X ve Y Kuşağı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

UZUN, Ruhdan (2006) Gazetecilikte Yeni Bir Yönelim: Yurttaş Gazeteciliği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 633-656.

YANARDAĞOĞLU , Eylem ( 2015). Yeni Medya ve Kullanıcı Türevli İçerik: Dokuz8haber Sitesi Örneğinde Yurttaş Gazeteciliği Üzerine Etnografik Bir İnceleme, folklor/edebiyat, cilt:21, sayı:83, 2015/3.

YILDIZ, Göktürk (2012). Dünya'da ve Türkiye'de Barış Gazeteciliği: Olanaklar ve Eleştiriler . İstanbul : Cinius Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder442960, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {508 - 536}, doi = {10.19145/e-gifder.442960}, title = {GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Demir Askeroğlu, Emel and Ersöz Karakulakoğlu, Selva} }
APA Demir Askeroğlu, E , Ersöz Karakulakoğlu, S . (2019). GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 7 (1) , 508-536 . DOI: 10.19145/e-gifder.442960
MLA Demir Askeroğlu, E , Ersöz Karakulakoğlu, S . "GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 508-536 <
Chicago Demir Askeroğlu, E , Ersöz Karakulakoğlu, S . "GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 508-536
RIS TY - JOUR T1 - GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Emel Demir Askeroğlu , Selva Ersöz Karakulakoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.442960 DO - 10.19145/e-gifder.442960 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 508 EP - 536 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.442960 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Emel Demir Askeroğlu , Selva Ersöz Karakulakoğlu %T GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 1 %R doi: 10.19145/e-gifder.442960 %U 10.19145/e-gifder.442960
ISNAD Demir Askeroğlu, Emel , Ersöz Karakulakoğlu, Selva . "GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 1 (Mart 2019): 508-536 .
AMA Demir Askeroğlu E , Ersöz Karakulakoğlu S . GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. e-gifder. 2019; 7(1): 508-536.
Vancouver Demir Askeroğlu E , Ersöz Karakulakoğlu S . GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(1): 508-536.
IEEE E. Demir Askeroğlu ve S. Ersöz Karakulakoğlu , "GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 508-536, Mar. 2019, doi:10.19145/e-gifder.442960