Afyonkarahisar ilinde süt ve süt ürünleri üretiminin yoğun olduğu bölgelerde bruselloz seroprevalansı

Amaç: Bruselloz Türkiye’nin Orta Anadolu bölgesinde sık görülen bir infeksiyon hastalığıdır. Bu çalışmada Afyonkarahisar ilinde süt ve süt ürünlerinin yoğun olduğu bölgelerde brusella seroprevalansı araştırıldı. Yöntem: Çalışmaya basit randomize örnekleme yöntemiyle toplam 377 kişi alındı. Kan örnekleri Rose-Bengal ve Wright agglutination testleri ile araştırıldı. Bulgular: Rose-Bengal testi 18 kişide (% 11.1) pozitif saptandı. Bu 18 kişinin ikisinde (% 4.8) Wright aglütinasyon testi pozitif idi. Sonuç: Çalışmayı yaptığımız Afyonkarahisar’da süt ve süt ürünlerinin yoğun olduğu bölgelerde brusellosis seropozitiflik oranı düşük bulundu.

Brucellosis seroprevalence in the regions of Afyonkarahisar where production of milk and milk products are intense

Objective: Brucellosis is a common infectious disease in the mid-Anatolia regions of Turkey. In this study, brucellosis seroprevalence was investigated in the regions of Afyonkarahisar where production of milk and milk products is intense. Method: A total of 377 subjects chosen by a simple random-sampling method were accepted to the study. Blood samples were evaluated by the Rose-Bengal (RB) and the Wright agglutination (WAT) tests. Results: RB test was positivite in 18 (11.1%) subjects. WAT was also positive in 2 (4.8%) of these 18 subjects. Conclusion: Brucellosis seropositivity rate in the region of Afyonkarahisar where production of milk and milk products are intense were found to be low.

Kaynakça

1. Young EJ. Brucella species. In: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R. eds. Mandell, Dougles and Bennet’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2005. p. 2669-74.

2. Lim ML, Rickman LS. Brucellosis. Infect Dis Clin Pract 2004; 12:7–14.

3. Sözen TH.Bruselloz. İçinde: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. editör. İnfeksiyon Hastalıklar ve Mikrobiyolojisi. 2. baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002. p. 636-42.

4. Washington JW, Allen S, Janda W, Koneman E, Procop G, Schreckenberger P, et al. Brucella species. In: Konemen’s. Color atlas and textbook of diagnostic microbiology: 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2006. 482-90.

5. Baysal B. Brucella. İçinde: Ustaçelebi Ş, editör. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ankara: Güneş Kitabevi; 1999. p. 571-7.

6. Afyon ili raporu. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Yayın no. DPT: 2465, Kasım 1996: http://ekutup.dpt.gov.tr/iller/afyon/1996.pdf

7. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Brucella. In: Bailey add Scott’s diagnostic microbiology: 12th ed. St. Louis, Missouri: Mosby; 2002. p. 487-90.

8. Akhan SŞ, Akova M. Brusellozis. İçinde: İliçin G, Ünal S, Biberoğlu K, Akalın S, Süleymanlar G, editör. Temel iç hastalıkları. 1.baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 1996. p. 2240

9. Türkçapar N, Kurt H. Bruselloz. İçinde: Uzun Ö, Ünal S, editör. Güncel bilgiler ışığında infeksiyon hastalıkları. 1. baskı. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 2002. p. 1015-24.

10. Altındiş M. Afyon bölgesi besicilerinde, kasaplarda, süt ürünleri toplayıcısı ve imalathanelerinde çalışanlarda bruselloz seropozitifliği. İnfeks Derg 2001;15:11-5.

11. Günhan C, Karakartal G, Büke M ve ark. Sığır yetiştiricilerinde bruselloz sıklığı. İnfeks Derg 1988;2:177.

12. Çolak H, Usluer G, Karagüven B, Köse Ş, Özgüneş İ. Kırsal alanda seroepidemiyolojik bruselloz araştırması. İnfeks Derg 1991;5:83-6.

13. Büke AÇ, Çiçeklioğlu M, Erdem İ ve ark. Süt ürünleri işleyicilerinde bruselloz prevalansı ve brusellozu bilme durumu. İnfeks Derg 2000; 14: 321-5.

14. Sümer Z, Sümer H, Poyraz Ö. Eğerci beldesi erişkin nüfusunda bruselloz seropozitifliği. İnfeks Derg 2000; 14: 65-7.

Kaynak Göster