Tokat ili merkez ilçede toptancı halindeki komisyoncuların yeni hal yasası hakkındaki görüşleri

Özet: Bu çalışmanın amacı, Tokat ili Merkez ilçede toptancı halindeki komisyoncuların Yeni Hal Yasası (11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı) hakkındaki görüşlerini tespit etmek ve mevcut problemlerin çözümü konusunda öneriler ortaya koymaktır. Çalışmada, Tokat-Merkez ilçede faaliyet gösteren 46 komisyoncunun tamamıyla 2010 yılının Mart-Nisan aylarında anketler yapılmıştır. Anketlerle elde edilen veriler kullanılarak ulaşılan tanımlayıcı istatistikler yorumlanarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde; komisyoncuların önemli bir çoğunluğunun Yeni Hal Yasası’ndan haberdar olmadıkları belirlenmiştir. Çalışmada çok değişkenli analiz tekniklerinden olan faktör analizi kullanılmıştır. Komisyoncuların Yeni Hal Yasası’ndaki maddeler hakkındaki düşüncelerini ifade eden 19 değişkenle başlanılan analiz 15 değişkenin 4 faktörde toplanması ile sonuçlanmıştır.

The opinions of brokers in wholesaler market regarding new market law in the central district of Tokat province

Abstract: The purpose of this study is to determine the opinions of brokers in wholesaler market regarding New Market Law (no: 5957, dated 11/3/2010) in the central district of Tokat province and ascertain the solution of existing problems. The surveys were conducted with all 46 brokers operating in the market of the central district of Tokat province in March-April of 2010. The data obtained from the survey was constructed by calculating descriptive analysis. The results indicated that majority of brokers do not know about the New Market Law. Factor analysis, one of the multivariate analyses techniques, was implemented in the study. The analysis of brokers' opinions regarding new market law started with 19 variables and summarized in 15 variables within 4 factors groups.

Kaynakça

Akgül, A. ve Çevik, O., 2005. İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset Ltd. Şti2. Baskı, Ankara.

Albayrak, M., 2008. Bahçe Ürünleri Pazarlama Sürecine Üretici Birliklerinin Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 08-11 Ekim, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya, 119-128.

Anonim, 2007. Resmi Gazete (23.05.2007 tarih 26530 sayılı)

Anonim, 2011a. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr (13.04.2011).

Anonim, 2011b. 2010 Yılı İtibariyle Toptancı Halleri Listesi. http://www.icticaret.gov.tr. (20.04.2011)

Bayuk, M.N., 2000. Türkiye’de Yaş Meyve-Sebze Ticareti ve Toptancı Hallerinin İşleyişi (Trabzon Toptancı Hali Örneği). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

Canik, F. ve Alparslan, Y., 2010. Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması ve Toptancı Haller. TEAEBakış, Sayı:11, Nüsha:2, Aralık, Ankara.

Civelek, O., 2011. Tokat İli Merkez İlçede Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinin Yapısı, Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat.

Çetin, B., 2009. Yeni Perakendecilik Sisteminde Toptancı Hallerinin İzlemesi Gereken Stratejileri. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No:2009-44, İstanbul.

Gül, A., 1995. Sulamanın GAP Alanında Tarım Sektöründe Üretim Yapısı, Girdi Kullanımı, Verimlilik ve İşletme Gelirleri Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana.

Gündüz, O., Göktolga, Z. G., Esengün, K. ve Akay, M., 2005. Yaş Sebze Meyve Pazarlamasında Toptancı Hallerinin Rolü: Tokat İli Örneği. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 06-09 Eylül, Hatay, 390-398.

Güneş, T., 1990. Türkiye’de Tarım Ürünlerinin Pazarlanması, Standardizasyonu, Sorunları ve Çözüm Yolları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, Bildiri Kitabı, Ankara, 625-638.

Kankaya, A., 2008. Meyve Üretimde Yeni Yaklaşımlar Gerekiyor. Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TUSEMKOM) Dergisi, 10: 30-31.

Karayannakis, G., 1992. Wholesaling in Great Britain. Wye College Uni. of London. (unpublished seminar), England, p:39.

Kurtuluş, K., 1998. Pazarlama Araştırmaları. Avcıol Basım Yayın, Genişletilmiş Altıncı Baskı, İstanbul.

Ness, M., 2002. Multivariate Techniques in Market Research. Course of Agro-Food Marketing, 2001- 2002, Zaragoza, Spain.

Özsu, B., 2005. Toptancı Halleri Sektör Analizi. İTO AB ve Uluslararası İşbirliği Şubesi, http://www.ito.org.tr/ITOPortal/Dokuman/15.98.pd

Shepherd, A.W., 2004. Wholesale Markets in The Era of Supermarkets and Hypermarkets- Developments in Central and Eastern Europe, FAO, Rome.

Vural, H., 2006. Yaş Meyve ve Sebze Pazarlaması ve Toptancı Halleri. Tarım Mühendisliği Dergisi, 78- 79: 97-99.

Yılmaz, S., 2008. AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’de Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hallerinin İşleyişinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Antalya İli Toptancı Hali Örneği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın No:169, Ankara.

Yurdakul, O., 1974. Adana İli Koyun Besiciliği Ekonomisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2910
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1985

3.8b 2.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Orta Karadeniz Aölgesi için geliştirilen rezene (foeniculum vulgare mill. var. dulce) hatlarının bazı tarımsal özellikleri bakımından incelenmesi

Arslan UZUN, Kudret KEVSEROĞLU, SERKAN YILMAZ

Nar suyu yan ürünlerinin hayvan beslemede kullanım olanakları

Şenay SARICA

Bafra ovasındaki drenaj kanallarının su kalitelerinin çok değişkenli istatistiksel analizler ile değerlendirilmesi

HAKAN ARSLAN, Demet YILDIRIM

Topraksız kültürle çilek yetiştiriciliğinde fide tipleri ile yetiştirme ortamlarının bazı fiziksel özellikler üzerine etkileri

NAFİYE ADAK, Mustafa PEKMEZCİ

Tarımsal ürün silolarında yapısal sorunlar

HAKAN KİBAR, Turgut ÖZTÜRK

Fare kulağı teresi, Arabidopsis Thaliana’da konukçu dışı dayanıklılığın erken yanıklık hastalık etmeni Alternaria Solani'nin kontrolü için araştırılması

ÖZER ÇALIŞ, Çiğdem YAZAR

Türkiye’deki tarımsal mücadele üretim tüketim ve dış ticaretinin Avrupa Birliği uyum sürecinde gelişim seyri

NURAY KIZILASLAN, Ömer YAŞA

Silajlık mısır çeşitlerinin verim ve kalitesine çinko gübrelemesinin etkilerinin belirlenmesi

Halil ERDEM

Sofralık amaçlı Sultani Çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğinde gölgeleme ve örtü materyali uygulamalarının ekonomik analizi

Rüstem CANGİ, Metin KESGİN, ADEM YAĞCI

Türkiye’de ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde çayır-mera alanları, hayvan varlığı ve yem bitkileri tarımının bugünkü durumu

ALPASLAN KUŞVURAN, R. İrfan NAZLI, VEYİS TANSI