Küçükelmalı Gölet Havzasının toprak koruma önlemlerine göre arazi kullanım planlaması

Özet: Bu çalışmada, Küçükelmalı Gölet Havzasının arazi kullanım planı toprak koruma önlemlerine göre hazırlanmıştır. Havzadaki potansiyel toprak kayıpları USLE eşitliği kullanılarak belirlenmiştir. Havzadaki mevcut arazi kullanım durumunda potansiyel toprak kaybı miktarı ortalama 6.4 t/ha/yıl olarak hesaplanmış; eş yükselti eğrilerine paralel (kontur) tarım uygulandığında 5.15 t/ha/yıl ve şeritvari tarım yöntemi uygulandığında ise 2.60 t/ha/yıl değerinde olmaktadır. Uygulanan senaryolar ve önerilen arazi kullanım değişikliği ile havzanın sürdürülebilirliği için önerilen kullanım planlaması ile ortalama toprak kaybı değerinin 0.08 t/ha/yıl düşürülebileceği ortaya konmuştur.

Land use planning of Küçükelmalı pond basin according to soil conservation measures

Abstract: In this study, main aim is to investigate the sustainable management according to the water and sediment yield of Küçükelmalı pond basin. Potential soil loss was calculated by using the USLE equation for the basin. In the Küçükelmalı basin, according to the existing land use situation, the annual average potential soil loss are 6.40 t/ha by using USLE equation. In the basin for farmland areas, potential soil loss will be decreased to 5.15 and 2.6 t/ha/year for contour farming and contouring + strip cropping, respectively. With the applied senarios and suggested new land use plan of the basin, that value will be decreased down to 0.08 t/ha via sustainable management of the basin.

Kaynakça

Çanga, M. R.,1995. Toprak ve Su Koruma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları, Yayın no: 1386, Ders kitabı: 400, 118 s., Ankara.

Karaş, E. 2004. Küçükelmalı ve Güvenç havzalarının su ve sediment verimlerine göre sürdürülebilir yönetimi, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış doktora tezi) 193 s. Ankara.

Moore, I., G. Burch. 1986. Physical basis of the lengthslope factor in the universal soil loss equation. Soil Science Society of America Journal 50:1294-1298.

Türkseven, E.. Ayday, E. 2000. Bilecik-Küçükelmalı havzası yöresinde üniversal denklemin K, R, C ve P faktörlerinin tespiti. KHGM APK Dairesi Başkanlığı, Yayın no:117, Ankara.

Tüzüner, A. 1990. Toprak ve su analiz laboratuar el kitabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Wischmeier, W.H. Smith, D.D. 1978. Predict in grain fall erosion losses. USDA Agricultural handbook, no: 537, USA.

Yüksel, M., Dengiz. O. 1996. Küçükelmalı gölet havzasının toprak etüt raporu, 12 s. (yayınlanmamış), Eskişehir.

Kaynak Göster