Orta Çağ Hindistan'ında Yönetim: Bayram Han'ın Ekber Şah'a Etkisi Administration In Medieval India: Bayram Khan’s Effect on Akbar Shah

Orta Çağ Hindistan'ı Türklerin Gaznelilerden sonra burada hükümet kurdukları ve devlet teşkilatlarını oturttukları devirlere denk gelmektedir. Bu dönemlerde Babür Şah tarafından temelleri atılan ve Hindistan tarihinde etkili Türk idaresinin başlamasında bir dönüm noktası olan Babürlüler devri kayda değer bir dönemdir. Türk devlet teşkilatı ve kültürünün Hindistan’da temsilcisi olan Babürler idaresi, Babür Şah'ın ardından Hümâyûn ve Ekber Şahlar tarafından idare edilmeye başlanmış ve bölge yönetimleri ile İran siyasi idaresi arasında bir denge unsuru olmuşlardır. Bayram Han ise Türk devlet geleneği doğrultusunda ülke içinde temelden yetişmiş bir devlet adamı olarak Hümâyûn Şah döneminden itibaren etkili konumda bulunmuş ve Ekber Şah hanedanlığında bürokratik gücün zirvesine oturmuştur. Onun bu yükselişi ve ülke politikasına yön veren tutumu 1556 ile 1560 yılları arasında yaşanmış ve Ekber Şah’ın onun gölgesinde kaldığını ileri süren bazı kimselerin faaliyetleri neticesinde Bayram Han, Ekber Şah tarafından yönetimden uzaklaştırılmıştır. İşte bu çalışmamız Babürlüler devrinde hem önemli bir devlet adamı hem de çok yönlü bir aydın olan Bayram Han'ın yükselişi ve hanedanlık nezdindeki etkisi ile görevden uzaklaştırılarak itibarsızlaştırılmasını ana hatlarıyla incelemeyi ön görmüştür. Bu bağlamda çalışmada açıklama, karşılaştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır

Administration In Medieval India: Bayram Khan’s Effect on Akbar Shah

Medieval India corresponds to eras when Turks formed government here after Ghaznavids and placed their state organizations. During these periods, Baburian period is a considerable period that was founded by Babur Shah and was a milestone in beginning effective Turkish administration in Indian history. Baburian administration, which is representative of Turkish state organization and culture in India, was begun to be administered by Humayun and Akbar Shahs following Babur Shah, and it became a equilibrium element between regional administrations and Persian political administration. Bayram Khan, as a statesman who came up through the ranks within the country in line with Turkish state tradition, taken part in an effective position as from Humayun Shah period and reached the peak of bureaucratic power during Akbar Shah dynasty. His this rising and attitude which directed the country policy were experienced the years through 1556 and 1560, and he was suspended from the administration by Akbar Shah in consequence of activities by some persons who claimed that Akbar Shah was in Bayram Khan’s shadow. Here our this study proposed in broke strokes to examine Bayram Khan’s rising and his discredit by suspending from the duty with his effect in the presence of the dynasty, who was both a statesman and an all-rounder man during Baburian state period. In this context, we benefited from methods of explanation and comparison in the study.

Kaynakça

Ali, K.A. (1968). New history of Indo-Pakistan since 1526. Dacca: Ali Publications.

Allâmî, A. F. (1897). The Akbarnama, (Çev: Henry Beveridge). Bengal: The Asiatic Society.

Allâmî, A.F. (1989). Aîn-î Akbarî, (Çev: Henry Blochmann). Delhi: Low Price Publication.

Baranî, Z. (1862). Tarih-i Firûz Şâhî. (Nşr. S. A. Khan) Calcutta.

Bayur, Y. H. (1937). 16. Asırda dinî ve sosyal bir inkılâp teşebbüsü Ekber Gürkan (1556-160). İstanbul: Devlet Basımevi.

Bayur, Y. H. (1947). Hindistan tarihi, Gurkanlı Devleti’nin Büyüklük Devri. c.II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Beveridge, H. (1997). Bayram Han, İslam Ansiklopedisi. II, İstanbul: MEB Yayınları, 422-423.

Bıyıktay, H. (1991). Timurlular zamanında Hint-Türk İmparatorluğu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Biswal, T. (2016). Rational political consciousnesses and rational politics are the only way to heal & revolutionized Indian politics and triumphed political and allied developments on her subcontinent, International Journal of Humanities and Social Science, (6)5; 185-200.

Corlier, D. (2011). The Emperor’s writings, India: Thomson Press Limited,

Çağlayan, H. H. (2002). Ekber Şah döneminde Hindistan, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dodwell, H. H. (1934). The Cambridge shorter history of India, London: Cambridge University Press.

Eraslan, K. (1993). Çağatay Edebiyatı, Diyanet İslam ansiklopedisi (8), 168-176.

Garbe, R. (1909). Akbar, Emperor of India. A Picture of life and customs from the sixteenth century, The Monist, JSTOR (19)2, 161-201.

Gülbeden, (1987). Hümâyûnname, (Çev: Abdürrap Yelgar), Ankara: TTK Basımevi.

Haig, T.W. (1928). The Cambridge of India, London: Cambridge Pub.

Han, R. (2017). Attendant lords: Bairam Khan and Abdur Rahim, Courtiers And Poets in Mughal India, India: Raghavan Harper Collins Publishers.

Holt, P. M., Lambton A. K. S.& Lewis B. (1977). The Indian Sub-Continent, South-East Asia, Africa and the Muslim west, Cambridge University Press.

İslam, R. (1970). Indo-Persian relations: A study of the political and diplomatic relations between the Mughal Empire and Iran, Tahran: Ripon Printing Press.

Jamsari E.A. (2017). Akbar (1556-1605) and India unifıcation under the Mughals, International Journal of Civil Engineering And Technology (IJCIET) (8)12, (December), 768-781.

Khan I. A. (1965). The Mughal court politics during Bairam Khan’s regency, Proceedings of the Indian History Congress, http://www.jstor.org/stable/44140609 (Erişim Tarihi: 18.10.2018)

Khan, I. A. (1973). The political biography of a Mughal Noble, Munim Khan Khan-i Khana, Aligarh Muslim University, India: Orient Longman Ltd.

Konukçu, E. (1994). Ekber Şah, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, (10), 542-562.

Konukçu, E. (1997). Hân-ı Hânân, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, 551-522.

Konukçu, E. (2002). Bâbürlüler: Hindistan’daki Temürlüler, Türkler Ansiklopedisi Ankara, 751.

Kulke, H. & Rothermund, D., (2004). A history of India, Routledge New York 2004.

Lovely Professional University, History of Medieval India from 1000–1707 A.D. New Delhi: Laxmi Publications (P) Ltd.

Merçil, E. (1991). Müslüman-Türk Devletleri tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Nazarov, A. (1997). Bayram Han’ın tarihî misyonu, (Çev: Yusuf Akgül), Bilig-5/Bahar’97, 169-171.

Oruç, C.&Dağlar M. (2016). Tahmasb-Hümâyûn ittifakında Şiilik’in rolü, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 665-670.

Öztuna, Y. (2005). Devletler ve hanedanlar, İslam Devletleri, c. I, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, Öncü Basımevi.

Qureshi, I. H. (1967). A short history of Pakistan, Karaçi.

Qureshi, I. H. (1970). India under the Mughals, London.

Rapson, E. J. (1937). The Cambridge history of India the Mughul period, (IV), Cambridge: Cambridge At The University Press.

Rashid Sh. (1967). A short history of Pakistan (Book Three, The Mughul Empire) Karaçi. Ray, S. (1949). Bairām Khān Khān Khānān: discussion about his age and the date of his birth, Proceedings of the Indian History Congress-12 (1949): 191-95. http://www.jstor.org/stable/44140532 (Erişim Tarihi: 18.11. 2018).

Ray, S. (1992). Bairam Khan, University of Karachi Institute of Central And West Asian Studies, Karachi, 70.

Roux, J.P. (2015). Türklerin tarihi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Rutherford, A. (2011). Empire of Moghul ruler of the world, Headline Publishing

Group An Hachette UK Company, London.

Singh, D. (1998). Role of Bairam Khan in Humayun’s March Towards Delhi in 1554-1555, Proceedings of The Indian History Congress-59

http://www.jstor.org/stable/44147094 (Erişim tarihi: 20.10.2018).

Smith, V. A. (1916). The death of Hemu in 1556, after the battle of Panipat, Journal of The Royal Asiatic Society of Great Britain And Ireland. http://www.jstor.org/stable/25189451(Erişim Tarihi: 4.10. 2018).

Smith, V.A. (1919). Akbar the great Mogul, Oxford: One World Publications,

Şahin, H. H. (2014). Ekber Şah ve dinî reformu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kaynak Göster

APA Şahin, H . (2019). Orta Çağ Hindistan'ında Yönetim: Bayram Han'ın Ekber Şah'a Etkisi Administration In Medieval India: Bayram Khan’s Effect on Akbar Shah . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 18 (3) , 1194-1204 . DOI: 10.21547/jss.492477