Sağlıklı Çocuklarda Kalp Hızı Değişkenliği

ÖZET Amaç: Kalp hızı değişkenliği (KHD), kalbin otonomik fonksiyon durumunu değerlendirmede kullanılan noninvaziv bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, sağlıklı çocuklarda kalp hızı değişkenliğini değerlendirmekti. Gereç ve Yöntem: 51 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların KHD, 24 saatlik Holter görüntüleme verileri kullanılarak değerlendirildi. KHD, beş zaman bağımlı (SDNN, SDNN-indeks, SDANN, RMSSD, pNN50) ve dört frekans bağımlı (LF, HF, VLF, LF/HF oranı) indeksler hesaplanarak ölçüldü. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 51 sağlıklı çocuğun yaş ortalamaları 10.78 ± 3.80 yıl (yaş aralığı 4-17 yıl) idi. Kız ve erkek cinsiyeti arasında kalp hızı parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi. KHD’nin SDNN, SDNN-indeks, SDANN-indeks, LF, VLF, total güç parametreleri, yaş ile anlamlı pozitif korelasyon gösterdi (r:0.301, p:0.032; r:0.278 p:0.048; r:0.335 p:0.016; r:0.334 p:0.017; r:0.361 p:0.009; r: 0.321 p:0.021; sırasıyla). Vücut kitle indeksi ve kalp hızı değişkenliği parametreleri arasında korelasyon saptanmadı. Sonuç: Vagal aktiviteyi gösteren kalp hızı değişkenliği parametreleri kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Çocuklarda KHD parametrelerinin çoğunluğu yaş arttıkça artmıştır. Noninvaziv bir yöntem olan KHD, olası kardiyak aritmi riskini değerlendirmek için kullanılabilir.

Heart Rate Variability in Healthy Children

Objective: Heart rate variability (HRV) is a noninvasive method used to assess the status of autonomic function of the heart. The aim of this study was to evaluate HRV in healthy children. Material and Method: 51 healthy children were included in the study. HRV of all subjects were evaluated using the data in 24 hours Holter monitoring. HRV was measured by calculating five time-domain (SDNN, SDNN-indeks, SDANN, RMSSD, pNN50), and four frequency-domain (LF, HF, VLF, LF/HF ratio) indices. Results: The mean age of 51 healthy children included in the study was 10.78 ± 3.80 years (range 4-17 years). There was no statistically significant difference in the heart rate parameters detected between females and males. SDNN, SDNN-index, SDANN, LF, VLF, total power parameters of the heart rate variability showed a significant positive correlation with age (r:0.301, p:0.032; r:0.278 p:0.048; r:0.335 p:0.016; r:0.334 p:0.017; r:0.361 p:0.009; r: 0.321 p:0.021; respectively).There was no correlation detected between body mass index and the parameters of HRV. Conclusion: HRV parameters denoting vagal activity did not show significantly difference between female and male children. The majority of HRV parameters increased with increasing age. HRV which is a noninvasive method could be used to evaluate the risk of the possible cardiac arrhythmia.

Kaynakça

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kayıkçıoğlu M, Payzın S. Kalp hızı değişkenliği. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29: 238-45. Sztajzel J. Heart rate variability: a noninvasive electrocardiographic method to measure the autonomic nervous system. Swiss Med Wkly 2004; 134: 514-22. Pieper SJ, Hammill SC. Heart rate variability: technique and investigational applications in cardiovascular medicine. Mayo Clin Proc 1995; 70: 955-64. Kemp AH, Quintana DS. The relationship between mental and physical health: Insights from the study of heart rate variability. International Journal of Psychophysiology 2013; 89: 288-96. Gorman JM, Sloan RP. Heart rate variability in depressive and anxiety disorders. American Heart Journal 2000; 140: 77-83. Çevik FC, Yazıcı S, Kara AF, et al. The assessment of cardiac sempathovagal activity by heart rate variability in patients with Rheumatoid Arthritis. Dicle Tıp Derg 2010; 37: 346-52. De Ferrari GM, Schwartz PJ. Autonomic nervous system and arrhythmias. Ann N Y Acad Sci 1990; 601: 247-62. Evans S, Seidman LC, Tsao JC, Lung KC, Zeltzer LK, Naliboff BD. Heart rate variability as a biomarker for autonomic nervous system response differences between children with chronic pain and healthy control children. Journal of pain research 2013; 6: 449-57. Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Eur Heart J 1996; 17: 354-81. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Harnod T, Yang CC, Hsin YL, Shieh KR, Wang PJ, Kuo TB. Heart rate variability in children with refractory generalized epilepsy. Seizure 2008; 17: 297-301. Brotherstone R, McLellan A. Parasympathetic alteration during sub-clinical seizures. Seizure 2012; 21: 391-8. Evrengul H, Tanriverdi H, Dursunoglu D, et al. Time and frequency domain analyses of heart rate variability in patients with epilepsy. Epilepsy Res 2005; 63: 131-9. Persson H, Ericson M, Tomson T. Carbamazepine affects autonomic cardiac control in patients with newly diagnosed epilepsy. Epilepsy Research 2003; 57: 69-75. Ramaekers D, Ector H, Aubert AE, Rubens A, Van de Werf F. Heart rate variability and heart rate in healthy volunteers. Is the female autonomic nervous system cardioprotective? Eur Heart J 1998; 19: 1334-41. Bilan A, Witczak A, Palusiński R, Myśliński W, Hanzlik J. Circadian rhythm of spectral indices of heart rate variability in healthy subjects. Journal of Electrocardiology 2005; 38: 239- 43. Silvetti MS, Drago F, Ragonese P. Heart rate variability in healthy children and adolescents is partially related to age and gender. Int J Cardiol 2001; 81: 169-74. Massin M, von Bernuth G. Normal Ranges of Heart Rate Variability During Infancy and Childhood. Pediatric Cardiology 1997; 18: 297-302. Antelmi I, De Paula RS, Shinzato AR, Peres CA, Mansur AJ, Grupi CJ. Influence of age, gender, body mass index, and functional capacity on heart rate variability in a cohort of subjects without heart disease. The American Journal of Cardiology 2004; 93: 381-5.

Kaynak Göster

789 395

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İki Servikal Gebelik Olgusunda İki Tedavi Yönteminin Farklı Sıralarla Uygulanması

Vedat UĞUREL, Mehmet Musa ASLAN

Nörodejenerasyonda Forkhead BOX O1 Gen Ekpresyonunun RT-PCR ile Araştırılması

Ali BAYRAM, Remzi YİĞİTER

Hantavirüs Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu

Emre ERDEM, Cevat TOPAL

Prevalence of Chlamydia Trachomatis Infection in Pregnant Women with Preterm Labor, PROM and Abortion

Ebru YALTI, Gülçin ŞAHİN ERSOY, Mete Hüseyin TANIR

Psödohipoparatiroidi Tip 1A: Olgu Sunumu

Bahri EVREN, Orkide KUTLU, Abdullah SAKİN, Abdulkadir BAŞTÜRK, Fatma SELEK DEMİREL

Hepatik Ven Trombozunun Nadir Bir Sebebi: Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri

Fatih YILMAZ, Mesut AYER, İdris İNCE, Aylin AYER

Hepatoprotektif bir ajan: Silymarin

NEVİN KOCAMAN, Özlem DABAK

The Effect of Administration of Oral Clarithromycin and Tetracycline on Postoperative Adhesion Formation in Rat Uterin Horn Model

Remzi ATILGAN, ŞEHMUS PALA, Tuncay KULOĞLU, Ömer Faruk DOĞAN, Behzat CAN, Murat ATILGAN

Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonları: Sıklığı, Etkenler ve Risk Faktörleri

Şafak KAYA, Nurettin AY, Vahaç ALP, Ünal BEYAZIT, Melih ANIL, Sedat KAYA, Mehemt Veysi BAHADIR, HAKAN TEMİZ, Fulya BİLMAN, Ramazan DANIŞ

Pectus Excavatum Klasifikasyonunda Kullanılan İndekslerin Spirometrik ve Demografik Parametrelerle İlişkisi

Hayrettin GÖÇMEN, Selim DOĞANAY, Yücel AKKAŞ, Özge EKEN ASLANTEKİN, Nurcan GÜLER